Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videospots fra feltundersøgelser i Grønland

Udbredelse af forskning og rådgivning ved små populærvidenskabelige videoer på grønlandsk og dansk

Her præsenteres en række videoer, som formidler vigtig viden indhentet i forbindelse med forskellige forsknings- og rådgivningsprojekter i Grønland. Videoerne fortæller helt forskellige historier, men har en fælles vinkel relateret til muligheder og behov for tilpasning til fremtiden, herunder klimaændringer, som blandt andet blev belyst i en Arktisk Råd rapport med fokus på Vestgrønland og Canada. Videoerne er optaget under ”fieldwork of opportunity” for aktuelle feltarbejder eller andre relevante aktiviteter i feltsæsonerne 2020-2021.

Videoerne inkluderer formidling af projekter inden for emnerne miljømonitering af mineprojekter, olieforurening, klimatilpasning og forvaltning i relation til fx fugle og havpattedyr i Grønland samt permafrost, geologisk kortlægning mv. Flere detaljer kan findes ud for de enkelte videoer.

Produktionen af videoerne er finansieret af Miljøstyrelsens ”Miljøstøtte til Arktis”. De forskellige forsknings- og rådgivningsprojekter har i øvrigt forskellige finansieringskilder.

Oversigt over videoerne

Flere videoer vil løbende blive produceret og lagt på siden i løbet af 2021.

Undersøgelser af olieforurening i højarktisk vegetation

Aarhus Universitet, DCE – Arktisk Miljø har genbesøgt en række forsøgsfeltfelter, der blev udlagt i 1982 et par kilometer nord for Station Mestersvig. Formålet dengang var at se på effekter fra olie på forskellige vegetationstyper. Skaderne på vegetationen har løbende været fulgt og senest i 2014. Formålet med undersøgelserne i 2020 var at få en bedre forståelse af langtidseffekterne fra oliespild i forskellige typer højarktisk vegetation og jordtyper, dels at se på hastighed af nedbrydning af olien. De gennemførte undersøgelser i år viser at der selv 38 år efter olie hhv. diesel blev udhældt stadig er markante skader på vegetation og planter samt olie i jordprofilerne.

Jameson Land

I sidste halvdel af 1980’erne var der en omfattende olieefterforskning i Jameson Land i Østgrønland. Dette resulterede blandt andet i tydelige kørespor i landskabet. Efterfølgende i 1989 etableredes nogle undersøgelsesfelter i køresporene, så forskere kunne følge langtidseffekterne på vegetationen.

Aarhus Universitet, DCE har i 2020 genbesøgt disse felter. Undersøgelserne fra sommeren 2020 viste, at flere af felterne var vanskelige at genfinde, fordi planterne havde genetableret sig. Detaljerede undersøgelser viste imidlertid en forskellig artsammensætning i overvågningsfelterne sammenlignet med referencefelter uden menneskelig påvirkning. De steder, hvor vegetationen var skrabet helt af i 1980’erne, var plantedækket stort set ikke genetableret. Alligevel kunne vi konkludere, at de reguleringer og vilkår, som blev opstillet for olieefterforskningen, havde forhindret terrænskader og større skader på vegetationen.

Overvågning og sporing af havfugle på Kippaku

Kippaku er den mest undersøgte havfuglekoloni i Grønland. Via et samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet (DCE), har kolonien siden 2008 været besøgt årligt. Kolonien huser ca. 20.000 lomvier og 10.000 rider og er, sammenlignet med andre havfuglekolonier, særlig velegnet til biologiske undersøgelser, idet fuglene er lette at observere og lette at fange i forbindelse med mærkning og prøvetagning. 

I denne video er der fokus på de aktiviteter vi gennemfører for at overvåge bestandens udviklingen og dens trivsel, samt en række sporingsaktiviteter hvor vi undersøger hvor fuglene er om vinteren og hvad de i øvrigt laver når de ikke opholder sig i kolonien. Resultaterne bruges bl.a. til at rådgive om fangst af lomvier i Grønland og hvordan fangst om vinteren påvirker ynglebestande i andre lande.