Aarhus Universitets segl

Overvågning af danske orkidéer

Formål

Programmets hovedformål er at overvåge et stort antal danske bestande af orkidéer. Dette sker primært ved årlige totaloptællinger af de blomstrende skud. Det drejer sig især om de arter, der er optaget på den nationale rødliste, samt de danske arter på Habitatdirektivets bilag II.

Hovedsigtet er, at en efterfølgende dataanalyse skal afdække eventuelle sammenhænge mellem på den ene side driftsændringer og miljøforandringer og på den anden side den populationsudvikling, der observeres på de enkelte lokaliteter. Resultaterne skal bidrage til at danne det faglige grundlag for forvaltningsmæssige initiativer, og de skal desuden formidles til offentligheden med henblik på at fremme forståelsen for det behov, der er for orkidéernes beskyttelse.

Orkidédatabase: Overvågning af danske orkidéer

I Danmark anerkendes der 37 arter, 10 underarter og 4 varieteter af orkidéer. Overvågning af orkidéer og deres levesteder startede helt tilbage i 1943. Her indledte Buderupholm Statsskovdistrikt en optælling af den stedlige bestand af fruesko (Cypripedium calceolus). I 1982 blev overvågningen af andre arter påbegyndt. Siden har 42 vildtvoksende danske orkidéer været overvåget i en kortere eller længere periode, der fx er betinget af ændringer af levesteder eller af, at bestandene forsvinder.

De arter, der er udbredt i de fleste egne af landet, overvåges på udvalgte lokaliteter, mens de fleste af de arter, der kun kendes fra 10 steder og derunder, overvåges på så godt som alle voksesteder.

Orkidéer er fredede, hvilket betyder, at planterne ikke må beskadiges og opgraves, og at deres frø ikke må indsamles. De må derimod gerne betragtes i naturen og fotograferes på voksestederne. Nogle orkidéer stiller store krav til voksestedet og har et kompliceret samliv med svampe. Det bevirker, at de har begrænset udbredelse, da de er knyttet til bestemte jordbundsforhold og dermed har få voksesteder. For andre arter er bestemte jordbundsforhold af mindre betydning, så de er udbredt i de fleste egne af landet.

På orkidéoversigten ses orkideerne i Danmark listet, og det er her muligt at se en liste over lokaliteter, hvor den pågældende orkidé er eller har været overvåget. Desuden er der til hver orkidéart en separat side om overvågningsstatus.

Lidt historie

Overvågning af orkidéer og deres levesteder startede allerede i 1943, hvor Buderupholm Statsskovdistrikt indledte en optælling af den stedlige bestand af fruesko (Cypripedium calceolus). I 1982 blev overvågningen af andre arter påbegyndt. Siden har alle 45 vildtvoksende danske orkidéer været overvåget i en kortere eller længere periode, der fx er betinget af ændringer af levesteder eller af, at bestandene forsvinder.

De arter, der er udbredt i de fleste egne af landet, overvåges på nogle udvalgte lokaliteter, mens de arter, der kun kendes fra 10 steder og derunder, overvåges på så godt som alle voksesteder.

Orkidéer er fredede, hvilket betyder, at planterne ikke må beskadiges, opgraves eller deres frø indsamles. De må derimod gerne betragtes i naturen. Nogle orkidéer stiller store krav til voksestedet og har et kompliceret samliv med svampe. Andre arter kan leve forskellige steder og er udbredt i de fleste egne af landet.

Når du aktiverer et af de danske artsnavne i orkidéoversigten, kommer der en liste over lokaliteter, hvor den pågældende orkidé er overvåget. Når navnet på en lokalitet aktiveres, fremkommer et søjlediagram over de årlige optællinger.

Rødlistede orkidéer

21 ud af 46 orkidéer, dvs. 45%, er rødlistede. Dette betyder, at de enten er forsvundet (3 orkidéer), kritisk truet (3 orkidéer), moderat truet (8 orkidéer) eller sårbare (7 orkidéer). Søg på Den danske Rødlistes hjemmeside.