Aarhus Universitets segl

Guide til mere biodiversitet i ådale

Naturgenopretning

Naturen i ådalene rummer ligesom kysterne i Danmark oftest store sammenhængende naturområder med stort potentiale for at genoprette mere selvforvaltende natur. Samspillet mellem vandløbet og den våde natur i ådalen er vigtigt for genopretningen. Mange vandløb er dog udrettede og uddybede – med store negative konsekvenser for de omgivende naturarealer. Tidligere tiders store planteædere er forsvundet, og mange steder er også landmandens dyr forsvundet fra ådalen. Tilgroning er derfor et stort problem for biodiversiteten. Naturen og arealerne i ådalen kan have mange funktioner, fx klimatilpasning, optagelse af kvælstof, afvanding og græsningsarealer.

Denne hjemmeside er en guide til genopretning af natur i ådale med biodiversitet som hovedmål. Guiden omhandler processen i et genopretningsprojekt fra de indledende overvejelser, prioritering af indsatser, kortlægning af tilstand, driftshistorie og hydrologi, genopretning og opfølgende forvaltning (se nedenstående figur).

Fløjgaard, C., Andersen, D.K., Baattrup-Pedersen, A., Ebbensgaard, T., Eriksen, P.N., Nygaard, B., Ejrnæs, R.(2021): Guide til bedre biodiversitet i ådale. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. https://ecos.au.dk/aadale.
Gengivelse tilladt med tydelig kildeanvisning.

Udviklet i samarbejde med:

Finansiering

Dette projekt er finansieret af: