Aarhus Universitets segl

Genopretning af naturlige processer

Forudsætningen for en meningsfuld genopretning af ådalene er en fornuftig planlægning, prioritering og kortlægning.

De naturlige processer har ligget til grund for evolutionen i millioner af år og har skabt grundlaget for den biodiversitet vi har i dag. Genopretning af naturlige processer i ådale omfatter først og fremmest naturlig hydrologi, herunder interaktionen mellem vandløb og ådal samt en naturlig græsningsfunktion med store planteædere. Ikke mindst i vestjyske ådale har oversvømmelseshændelser været afgørende for variationen i levemuligheder. Ved siden af de naturlige processer kan det være relevant at genoprette naturligt næringsfattige levevilkår samt en naturlig vegetation. Dette er især aktuelt på tidligere dyrkede og gødskede lavbundsarealer.

Kystdynamik/kystprocesser er også vigtige i de nederste dele af ådalene, som typisk udmunder i havet. Grundet samfundshensyn er det mange steder umuligt at genoprette naturlig kystdynamik i dag, og problematikken er ikke yderligere behandlet her.

En succesfuld genopretning er generelt afhængig af arealstørrelse. Naturlige processer kan sættes (mere) fri på store arealer, hvor den dynamik, de skaber, volder færre konflikter med andre formål på tilstødende arealer. Arealstørrelse og antallet af arter er også korreleret; jo større areal, desto større potentiale for at genoprette en stor artsdiversitet. Jordfordeling kan derfor være et nyttigt virkemiddel til at opnå store sammenhængende naturarealer for genopretning af hydrologi, naturlige plantesamfund og en naturlig græsningsproces.

Her gennemgås forskellige tiltag for forbedring og genopretning.