Aarhus Universitets segl

Sanitary survey, giftige alger og fiskeri efter muslinger m.m.

Vi rådgiver Fødevareministeriet om fiskeri efter muslinger m.m. Dette arbejder er funderet i EUs lovgivning (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer). Inden for denne ramme udgives en række periodiske Sanitary survey rapporter, der beskriver risikoen for mikrobiologisk (sanitær) forurening med fokus på bakterien E. coli i områder, hvor der må fiskes kommercielt efter muslinger til konsum. Udover risikoen for sundhedsskadelig sanitær forurening er muslinger m.m. eksponeret for alger, hvoraf nogle kan indeholde gifte af forskellig karakter, der kan udgøre en sundhedsrisiko ved konsum. I dette arbejde arbejder vi med at fastlægge algeområder og besvare ad hoc spørgsmål fra Fødevareministeriet omkring giftige alger og fiskeri efter muslinger m.m.  

Sanitary Survey

De farvede områder på kortet angiver de relevante områder, hvor der bliver udarbejdet en rapport over de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen. De undersøgte områder beskrives i særskilte rapporter, som kan tilgås her til højre eller ved at klikke på det kortområde, der har interesse.

Forudsætninger i rapporterne er:

  • Bakterien E. coli er anvendt som indikator for mikrobiologisk forurening.
  • En række appendikser beskriver potentielle kilder til mikrobiologisk forurening og muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion.
  • Datagrundlaget for rapporterne er offentligt tilgængeligt og omfatter statistiske kilder for spildevand, husdyr og landbrug m.m. i tilgrænsende kommuner samt muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne.
  • Hver rapport afsluttes med konklusion og indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for overvågning af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.

Mere om projektet

Sanitary Survey er en serie rapporter, der beskriver risikoen for mikrobiologisk (sanitær) forurening med fokus på bakterien E. coli i områder, hvor der må fiskes kommercielt efter muslinger til konsum. I perioden 2017 til 2021 blev de første 14 rapporter, der dækker alle danske skaldyrvande, udgivet. Derefter vil der løbende ske en opdatering om udviklingen i den sanitære tilstand i områderne med en cyklus på omkring fem år. Rapporterne indeholder en gennemgang af hydrologiske og klimamæssige forhold, potentielle kilder til forurening med E. coli, fortrinsvis fra spildevand fra renseanlæg og ukloakerede huse, udbringning af gylle og fast affald fra dyrehold, lokalt dyreliv (sæler, marsvin og fugle især) og turisme af forskellig art, inkl. sejlende turister.

Ud fra de forventede kilder, primært risiko for overløb fra rensningsanlæg pga. ekstremnedbør og stormflodssituationer samt strømforhold i områderne, fastlægges prøveudtagningspunkter, som skal sikre optimal mulighed for at påvise evt. forurening med E. coli i de enkelte skaldyrvande og den medfølgende risiko for kompromittering af fødevaresikkerheden. Resultaterne fra de udpegede prøveudtagningspunkter sammenholdes med resultater af vandprøver fra Blå Flag-strande i sommerhalvåret og den eksisterende overvågning af muslinger i forbindelse med fiskeri til konsum.

Rapporterne er foranlediget af Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 627, der danner udgangspunkt for kontrolforordningen for animalske fødevarer, og den vejledning, der er udarbejdet i England for, hvordan overvågningen skal foretages og stationer udpeges. Rapporterne består af en hovedrapport, der opsummerer ni understøttende appendikser. Appendikserne er en række emneinddelte afsnit med oversigter over landinger af fiskede og dyrkede skaldyr, inkl. arter (fortrinsvis blåmuslinger), og en detaljeret gennemgang af de enkelte potentielle forureningskilder eller transportveje.

Giftige alger

Giftige alger kan udgøre en sundhedsrisiko, når de bioakkumuleres i muslinger m.m., der derefter konsumeres. De danske myndigheder er forpligtiget til at sikre, at der forgår regelmæssig overvågning af forekomsten af giftige alger i de områder, hvor der fiskes efter muslinger m.m.