Aarhus Universitets segl

New Sea

New concept for integrated assessment of pollution sources in the Sea

Nyt koncept til integreret miljøvurdering af forureningskilder i havet

Miljøfarlige stoffer (MS) udledes til kystvande fra punktkilder såsom spildevandsrensningsanlæg, industri, nedbørsrelaterede oversvømmelser, oprensning af forurenet sediment, akvakultur, havne, værfter og brandøvelser (Tabel 1 og 2). MS kan være direkte toksisk trussel mod marine organismer. På grund af bioakkumulering af MS i fødenettet kan mennesker, der spiser muslinger, krebsdyr og fisk, også være i fare.

Formålet med NewSea-projektet er at udvikle et nyt koncept med flere værktøjer til at vurdere fordeling og effekter af farlige stoffer (MS), der udledes fra punktkilder til kystvande.

Kontakt

Professor Marie Maar