Aarhus Universitets segl

Biodiversitetsindikatorer i resultat-baseret tilskud til naturpleje

Result-based agro-environmental measures (RB-AEM) er taget i brug i flere andre EU-lande eller testes i pilotprojekter i forskellige regioner eller mindre områder. Formålet er generelt at ændre fokus i arealforvaltningen fra at udføre bestemte indsatser til et øget fokus på resultatet og mere fleksibilitet for den enkelte lodsejer omkring, hvordan man opnår dette.

I 2018 iværksatte Landbrugsstyrelsen (LBST) i regi af det integrerede LIFE-projekt, Landmanden som naturforvalter (IP LIFE), et udviklingsarbejde med at udpege og afprøve biodiversitetsindikatorer til anvendelse i en effektbaseret areal-tilskudsordning under landdistriktsprogrammet. Dette arbejde har forløbet i et pilotprojekt i perioden 2018-2021 og er mundet ud i følgende produkter:

  • En faglig rapport, der rummer et fagkatalog over 23 potentielle biodiversitetsindikatorer. Indikatorerne er udvalgt med henblik på at være generelle og brugbare på tværs af naturtyperne eng, mose, hede, overdrev og strandeng samt mere kulturprægede naturarealer under udvikling til natur, men også for arealer med forskellige typer af forvaltning. Indikatorerne afspejler både naturarealernes aktuelle tilstand og forvaltningens kvalitet i forhold til at skabe og opretholde levesteder for naturtypens arter.
  • En teknisk anvisning, der beskriver metoderne til dataindsamling for 10 udvalgte strukturindikatorer og 38 artsindikatorer og sikrer, at disse indsamles efter en ensartet og reproducerbar metode. Den tekniske anvisning har været testet i felten i 2020 på 54 lokaliteter i LIFE IP-området af Landbrugsstyrelsens kontrollører og kommunernes naturmedarbejdere. Den tekniske anvisning indeholder endvidere registreringsskemaer med 38 artsindikatorer, 10 strukturindikatorer og 9 procesindikatorer, der testes af udvalgte lodsejere i LIFE IP-området i sommeren 2021.
  • En rapport med detaljerede beskrivelser af de 38 indikatorplanter og deres forvekslingsmuligheder.
  • Et notat med et forslag til pointsystem for de udvalgte biodiversitetsindikatorer. Pointgivningen bygger på analyser af data fra dataindsamlingen i 2020.
  • Et notat med et opdateret pointsystem inklusiv indikatorer for græsningsproces.
  • Et udpluk af den tekniske anvisning med de skemaer til registrering af 38 artsindikatorer, 10 strukturindikatorer og 9 procesindikatorer, der skal testes af udvalgte lodsejere i sommeren 2021.

Kontakt

  • Fagligt notat: Forslag til biodiversitetsindikatorer og pointsystem til pilotordning
  • Teknisk anvisning: Registrering af indikatorer til måling af effekten af arealbaseret naturpleje på bio-diversitet og naturtilstand til brug i pilotårene 2020 og 2021
  • Teknisk anvisning: Bilag 5.2 for udskrift til brug i felten i 2021