Aarhus Universitets segl

Vegetationsudviklingen i Uller Eng siden 1980

Denne hjemmeside er en præsentation af Uller Eng i Hørret skov og den udvikling, der er sket i vegetationen gennem de sidste 40 år. Ecoscience er den heldige arvtager af en -  under danske forhold - enestående tidsserie, der indeholder information om vegetationens udvikling og ændringer i driftshistorien.

Uller Eng

Uller Eng ligger i Hørret skov, syd for Århus (56.084303 N, 10.196598 E). Engen er ca. 4 hektar og omkranses af skoven. Der løber et lille vandløb igennem engen og grundvandsspejlet står stedvist meget højt. Uller Eng indeholder flere forskellige naturtyper lige fra forholdsvis tør eng til rigkær og flere mindre kildevæld. Vegetationen er stedvis meget artsrig med forekomst af regionalt sjældne arter som jordbær-potentil, vibefedt, tvebo- star, kæmpe-star og mosset glinsende kærmos (Tomentypnum nitens). Desuden findes der en stor population af maj-gøgeurt. Tidligere voksede der engblomme, men denne smukke plante er desværre forsvundet. En stor del af engen domineres af planter som kærstar, skov-kogleaks, næb-star, almindelig mjødurt, vand-mynte, almindelig rapgræs, blågrå siv, rød-el, sumpkællingetand, almindelig fredløs og eng-kabbeleje.

Forvaltning af Uller Eng

Uller Eng kan genfindes på kort tilbage fra 1793 og har været græsset og/eller slået i forbindelse med traditionel produktion af hø på danske enge i århundreder (Andresen 2005). I perioden 1961-66 var engen uden græsning i to år og nogle elletræer etablerede sig. Selv da græsningen blev genoptaget i 1967-72 etableredes flere træer. Efter 1972 ophørte forvaltningen af engen helt, og vegetation ændrede sig til en mosaik af ellekrat, højstauder og starsamfund. Men heldigvis besluttede Aarhus Kommune at genoptage forvaltningen med det formål at genoprette den artsrige rigkærsvegetation.

Uller Eng afgræsses i øjeblikket af kreaturer ejet af et lokalt kogræsser laug. Græsningen foregår som traditionel sommergræsning hvor dyrene er på arealet fra maj til oktober. Aarhus Kommune ejer Uller Eng og udfører supplerende naturpleje i form af slåning og fjernelse af opvokset rød-el og grå-pil.

Hvis driften i fremtiden ændrer sig til fx helårsgræsning eller rewilding som led i Aarhus Kommunes omlægning af driften af kommunens skove, vil tidsserien kunne bruges som en meget værdifuld baseline, og være et vigtigt bidrag til forståelsen af effekten af helårsgræsning og rewilding. 

Projektet er finansieret af

Monitering støttes i perioden 2022-2027

Kontakt