Aarhus Universitets segl

Overvågning af plantesamfund

Hvordan det hele startede

Pensioneret biolog Erik Vinther:

  • Jeg blev i 1980 cand scient i biologi fra det daværende Botanisk Institut, Aarhus Universitet. Specialet blev udført som en undersøgelse af tilgroningen af rigkæret i Hørret skov som følge af ophørt afgræsning. Specialet mundede ud i en plejeplan for rigkæret, og Arhus Kommune har fra 1983 og frem til nu sørget for naturpleje i området. Umiddelbart efter specialet i sommeren 1980 udlagde jeg en 74 m lang transekt gennem den østlige del af det tilgroede rigkær. Det er en stor glæde for mig, at Aarhus Universitet viderefører undersøgelsen, så den lange tidsserie kan udbygges.

Metode

Transekten strækker sig over en miljøgradient fra skovbrynet mod et lille vandløb. Vegetationen ændrer sig langs transekten og var oprindelig opdelt i tre samfund: Elleskov-samfund, mjødurt-samfund og starsamfund. Transekten er opdelt i 37 felter på 2x2m, hvor vegetationen er analyseret ved en dækningsgradsanalyse. Analyserne er foretaget af Erik Vinther i alt 19 gange med 1-4 års intervaller og senest i sommeren 2021. Her startede tillige en måling af vandstanden langs transekten. Vandstandsmålingerne er foretaget en gang om måneden frem til december 2022.  Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience har overtaget tidsserien i 2021. Videreførelse af tidsserien omfatter indsamling og bearbejdning af plante-abundans-data fra rigkæret hvert andet år. Metoden for moniteringen af det 74m lange transekt følger naturligvis Erik Vinthers oprindelige protokol. Vi vil supplere Eriks oprindelige datasæt med målinger af jordens pH samt N/P målinger i løv med 10 års mellemrum. Sådanne miljøvariable er vigtige, når vi gennem analyser skal forstå og tolke de ændringer, der sker i vegetationen over tid. Vi vil også sammenholde tidsseriedata med data indsamlet via det nationale overvågningsprogram NOVANA og løbende indhente oplysninger om driften (hovedsageligt græsning) fra det lokale kogræsser laug samt Århus Kommune, som ejer Uller Eng.