Aarhus Universitets segl

Algeopblomstringer

Algeopblomstringer skyldes, at mikroskopiske alger optræder i meget høje eller usædvanlige koncentrationer.

Ved algeopblomstringer med meget høje koncentrationer af alger kan der ske en misfarvning af vandet. Den grundlæggende årsag er oftest, at der er - eller har været - store mængder af næringsstoffer til stede, som algerne har kunnet udnytte til at opbygge de store algemængder. Derfor ses algeopblomstringerne i langt de fleste tilfælde i kystnære næringsrige områder.

Ud over algernes vækst (in-situ vækst) kan fysisk akkumulering af alger, som ellers optræder i lave koncentrationer, også være medvirkende årsag til algeopblomstringer. Den vigtigste fysiske mekanisme, som kan medføre akkumulering af alger, er horisontal advektion, som koblet til algernes evne til at bevæge sig op og ned i vandsøjlen fx kan være årsag til lokale opblomstringer i forbindelse med ”down welling” i fronter og langs kysten. Store opblomstringer af bl.a. cyanobakterier kan desuden forekomme i situationer, hvor algerne fra hele vandmassen stiger op til overfladen og koncentreres i/ved selve havoverfladen.

Skadelige algeopblomstringer kan også skyldes relativt lave koncentrationer af alger, som producerer giftstoffer. Et godt eksempel på denne type algeopblomstringer er opblomstringer af alger, som producerer giftstoffer, som akkumuleres i filtrerende dyr, fx muslinger og østers samt fisk. Disse alger kan forårsage en række forskellige forgiftningstyper hos mennesker (PSP, DSP, ASP, AZP og CFP), der spiser muslinger og østers samt for CFP’s vedkommende fisk. I disse tilfælde er vandet ikke misfarvet eller uklart.  

Hvis du vil vide mere

Algeopblomstringen kan være skadelige fordi de har negative effekter på:

1. Økosystemerne

 • Algerne kan medføre et forøget iltforbrug og derved være årsag til iltsvind
 • Algerne kan skygge for undervandsvegetationen
 • Algerne kan være giftige og forårsage fiske- og bunddyrdød samt påvirke den bentiske vegetation og økosystemfunktionen i de frie vandmasser ved at hæmme/dræbe deres græssere og andre alger

2. Rekreative interesser

 • Algerne kan være giftige for badegæster, som får algerne på huden, eller som indtager vand med alger og/eller besøgende ved kysten, som indånder aerosoler med algegifte
 • Algerne kan medføre misfarvning af vandet og vandet kan begynde at lugte – specielt når algerne går i forrådnelse
 • Algerne gør vandet uklart
 • Algerne kan producere giftstoffer, som kan ophobes i muslinger og østers, så de bliver skadelige at spise
 • Algerne kan ”skræmme” fisk væk fra lystfiskerpladser

3. Erhvervsinteresser

 • Algerne kan producere giftstoffer, som kan ophobes i muslinger og østers så de bliver skadelige at spise – hvilket medfører at kommerciel høst (vilde bestande/akvakultur) af muslinger og østers forhindres
 • Algerne kan forsinke udsætningen af fisk i havbrug og dermed afkorte produktionssæsonen
 • Algerne kan slå havbrugsfiskene ihjel

Mesodinium rubrum i Skive Fjord, maj/juni 2019

Her til højre ses animation af droneoptagelser fra den sydlige del af Skive Fjord - tæt på udløbet fra Skive Å (4-6-2019) foretaget af Michael Bo Rasmussen. Animationen viser ”skyer” af misfarvet rødt vand forårsaget af den mixotrofe ciliat Mesodinium rubrum. NOVANA moniteringen fra stationen i Skive Fjord (Station Vib3727-00001), som ligger længere mod nord i fjorden, viser også tilstedeværelse af en markant opblomstring (> 400 µg C/L) i maj/juni 2019.

”Sky”dannelse/meget markante lokale opblomstringer af Mesodinium rubrum er et velkendt fænomen for Mesodinium og skyldes, at Mesodinium er en meget dygtig svømmer, som aktivt kan bevæge sig hen i den del af vandsøjlen hvor forholdene er attraktive. I vindstille perioder, hvor overfladevandet ikke løbede opblandes, kan Mesodiniums svømmeadfærd derfor medføre lokale akkumuleringer, som ses som røde ”skyer”.

NB: Mesodinium rubrum er ikke giftig, men i forbindelse med meget store opblomstringer og akkumulering af høje biomasser kan der opstå iltsvind, når opblomstringerne bryder sammen og nedbrydes ved forbrug af ilt.

NBB: Man kan godt bade i en opblomstring af Mesodinium rubrum, men det anbefales ikke at bade i det røde vand, hvis opblomstringen er ved at gå i forrådnelse/lugter grimt.