Aarhus Universitets segl

Småbiotoper

På denne hjemmeside præsenteres de løbende resultater og konklusioner af projektet Småbiotoper, som udføres af Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og er finansieret og rekvireret af Landbrugsstyrelsen. Projektet går ud på at dokumentere biodiversiteten og potentialet for biodiversitet i de nyopståede småbiotoper. Som en del af projektet bliver der foretaget en kortlægning af levesteder for-, samt evt. forekomster af, en række truede arter på habitatdirektivets bilag II og IV, ynglefugle og vilde bier Arbejdet vil også indebære kortlægning af samtlige plantearter i småbiotoperne. Desuden vurderes varigheden af småbiotoperne og effekterne heraf på udviklingen i biodiversitet. Projektet løber fra 2023 til og med 2027. I 2023 blev der lavet opgørelser over de enkelte småbiotopers størrelse, arealtype og naturværdi defineret som Biodiversitetskortets bioscore.