Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i oktober 2008

Udarbejdet af Jørgen L.S. Hansen & Ole Manscher, DMU

31. oktober 2008


Hele rapporten i PDF-format  (855 kb)

Sammenfatning

English summary


Klik på figurnummeret for at få en større udgave.
Click on the figure number to enlarge the picture.

Figur 1 september 2008

Figur 1 oktober 2008

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i hhv. september måned og i perioden 1. - 23. oktober 2008.

Figure The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in September and in the period 1 - 23 October 2008, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel


Sammenfatning

Frem til begyndelsen af september var udbredelsen af iltsvind i 2008 i de danske farvande mindre end middelværdien for perioden 2003 - 2007 på grund af den megen blæst i løbet af sommeren. En længere periode med stille vejr i september medførte imidlertid, at iltsvindet hurtigt bredte sig og nåede den hidtil største udbredelse i begyndelsen af oktober, hvor det atter blev blæsende vejr, og udbredelsen af iltsvindet gradvis blev reduceret i de fleste områder. I midten af oktober var der stadig udbredt og kraftigt iltsvind og stedvis forekomst af giftig svovlbrinte i bundvandet i det Sydfynske Øhav, i det sydlige Lillebælt, i Aabenraa Fjord samt i Flensborg Fjord. I disse områder har der foreløbigt været vedvarende kritisk lave iltkoncentrationer i op mod 3 måneder i 2008.

I det forløbne år har den samlede nedbørsmængde svaret til langtidsnormalen. Det forventes derfor, at udvaskningen af næringsstoffer til havmiljøet, og dermed produktionen af organisk materiale i vandsøjlen, har været på samme niveau som i de seneste år. Temperaturen i bundvandet i de indre danske farvande har i efteråret 2008, i lighed med de seneste 5 år, været 1 - 1,5 grader højere end langtidsmidlen. På den baggrund antages det, at iltforbruget i vandsøjlen og havbunden har været på nogenlunde det samme niveau som i de seneste 5 år.

Det blæsende vejr igennem det meste af sommeren sikrede en god ventilation af bundvandet i de indre danske farvande, og udbredelsen af iltsvind var frem til begyndelsen af september mindre en middelværdien for de seneste 5 år. I forbindelse med et vejrskifte i september, hvor der opstod en længere periode præget af højtryk og svage østlige vinde, øgedes udbredelsen af iltsvind hurtigt, og nåede sandsynligvis den foreløbig største udbredelse i begyndelsen af oktober, hvor vejret atter blev blæsende fra vestlige retninger.

Den samlede udbredelse af iltsvind i slutningen af september er uvis. Seneste opgørelse i midten af september viste, at det berørte areal var på 6.966 km2. Herefter opstod der iltsvind i nye områder i Ålborg Bugt, og i Bornholmsdybet nåede iltsvindet den 7. oktober højere op i vandsøjlen end der tidligere var målt i de sidste 5 år. Vejrskiftet i begyndelsen af oktober betød en bedring af iltforholdene i de fleste områder, idet grænsen for iltsvind gradvis blev rykket ned i vandsøjlen.

I midten af oktober lå hovedudbredelsen af iltsvindet i det Sydfynske Øhav, i det sydlige Lillebælt og de tilstødende fjorde. Dermed har der i 2008 foreløbigt været kritisk lave iltkoncentrationer og tilfælde af giftig svovlbrinte i bundvandet i op til 3 måneder i disse områder. Det er de samme områder, der rammes af tilbagevendende iltsvind, og i det omfang der var bundfauna til stede forud for iltsvindet i 2008, forventes der betydelige skader på bundfaunaen.

I slutningen af oktober er udbredelsen af iltsvind sædvanligvis på retur i de indre danske farvande. Det forventes, at iltsvindets udbredelse har toppet for i år, men i de dybe områder, hvor der stadig er iltsvind, skal der gentagne vindhændelser eller meget kraftig vind til, før bundvandet atter bliver iltet.

English summary

Until the end of August 2008 the area covered by hypoxia was smaller than the average of the period 2003 - 2007 due to relatively strong wind during the summer. During three weeks in September the weather was dominated by high pressure and weak wind and during that period, the oxygen declined fast and hypoxia developed in many areas. This trend was reversed at the beginning of October where the weather changed again and became dominated by westerly winds and the oxygen conditions improved gradually. However, in mid October there was still hypoxia or severe hypoxia over extensive areas in the Archipelago of Funen, in the southern Little Belt, in Aabenraa Fjord and Flensborg Fjord. In these areas hypoxic conditions have prevailed for up to three months.

The total precipitation during 2007 - 2008 corresponds to the long-term average. Therefore, it is expected that the runoff of nutrients from land to the marine environment, and thereby the primary production in the plankton, corresponds to the average of the latest years. During the latest five years, the temperature of the bottom water was generally 1 - 1.5 degrees above the long-term average in the inner Danish waters. Therefore, it is assumed that the oxygen consumption in the bottom water was at the same level as the latest 5 years.

During most of the summer 2008, the wind was stronger than normal and caused relatively good oxygen conditions until the beginning of September. The weather type changed in September and became dominated by high pressure and weak easterly winds. During that period, the oxygen concentration of the bottom water declined rapidly and many areas developed hypoxia and later severe hypoxia. The hypoxic areas probably reached the maximum extension at the beginning of October, just before the weather changed again, and strong westerly winds gradually improved the oxygen conditions in many areas.

The maximum extension of the hypoxic area at the beginning of October is unknown. The latest modelling of the area in mid September showed that 6,966 km2 of the sea bottom was affected. Thereafter new areas developed hypoxia in Ålborg Bugt, and in the Bornholmsdybet hypoxic conditions prevailed closer to the surface than ever before during the latest 5 years.

In mid October the main hypoxic areas were located in the Archipelago of Funen, in the southern Little Belt, in Aabenraa Fjord and Flensborg Fjord. In these areas hypoxic conditions have prevailed for up to three months in 2008, and they are particularly vulnerable for developing hypoxia. In case there were benthic fauna present in the areas before they became hypoxic, severe damages of the benthic fauna community are expected.

Normally the oxygen conditions are improving in late October in the inner Danish coastal waters. Thus it is expected that the extension of hypoxia has peaked in 2008. However, in the deep areas where there is still hypoxia, repeated incidents of strong winds or very strong winds are needed before oxygen conditions again will be normal.