Aarhus Universitets segl

Iltrapport for oktober 2006

Iltsvind i de danske farvande i oktober 2006

 

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

 

27. oktober 2006


Hele rapporten i PDF-format (1.071 kb)

 


 Klik på figurnummeret for at få en større udgave.

Click on the figure number to enlarge the picture.

 

Figur 1   Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-20. oktober 2006.

Figure 1 The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in the period 1-20 October 2006, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Figur 2    Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger i uge 42, 16.-20. oktober 2006. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l). I Øresund og Bælthavet er enkelte målinger fra uge 41 også anvendt pga. manglende målinger i efterårsferien i uge 42.

Figure 2    Actual distribution mid October 2006 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 16-20 October 2006. In the Sound and Belt Sea measurements from the period 9-13 October are also included due to lack of data during the autumn holiday 16-20 October.

 

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

 

 1   Sammenfatning

Blæsevejret i begyndelsen af oktober har mere end halveret udbredelsen af kraftig iltsvind i de danske farvande. Det var dog ikke tilstrækkelig til også at mindske udbredelsen af iltsvind: Frem til midten af oktober steg udbredelsen af iltsvind i de danske farvande med godt 40%. Iltsvindet bredte sig især i det sydlige Kattegat, Øresund og det nordlige Bælthav, mens iltforholdene i det sydlige Bælthav, dvs. i Kiel Bugt, Femer Bælt og Mecklenburg Bugt, blev forbedret. Der er dog stadig iltsvind i store dele i dette område.

Det usædvanligt stille efterårsvejr har kun budt på få perioder med kraftig vind i begyndelsen af september og begyndelsen af oktober. Det har medført, at udbredelsen af iltsvind i midten af oktober var steget med mere end 40% siden slutningen af september. I det sydøstlige Kattegat er koncentrationen af ilt ved bunden faldet jævnt siden august med 0,03 mg/l om dagen. Midt i oktober opstod der derfor iltsvind i store dele af de dybeste områder af det sydlige Kattegat og ned i det centrale Øresund. Tilsvarende opstod der iltsvind i farvandet nord for Fyn og i Århus Bugt, Kalø Vig og Ebeltoft Vig, samt i de dybeste render i Storebælt.

I det sydlige Lillebælt var udbredelsen af iltsvind og kraftigt iltsvind faldet lidt midt i oktober, men ilten var stort set opbrugt ved bunden i Åbenrå Fjord og Flensborg Fjord, og der var svovlbrinte i bundvandet i Ærøbassinet i Det sydfynske Øhav. I det sydlige Bælthav har blæsten i begyndelsen af oktober forbedret iltforholdene i Kiel Bugt og Mecklenburg Bugt, og det kraftige iltsvind i september er nu afløst af et mindre omfattende iltsvind.

Figur 3   Udbredelse af iltsvind (<4 mg/l) og kraftigt iltsvind (<2 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af 2002, middel for årene 2003-2005 samt i uge 34, 38 og 42 i 2006.

Figure 3    Oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) per week during the last half of 2002, as average for the years 2003-2005, and for the weeks 34, 38 and 42 in 2006.

Midt i oktober var der også iltsvind i Limfjorden, hvilket er usædvanligt på denne årstid. Blæsten i begyndelsen af oktober fjernede da også iltsvindet, men kombinationen af indstrømning af et salt bundlag fra Vesterhavet og efterfølgende stille vejr medførte, at der igen opstod iltsvind i området fra Livø til Skive Fjord og Lovns Bredning, samt i Thisted Bredning. Noget tilsvarende skete i Ringkøbing Fjord, og i Mariager Fjord lå grænsen for iltsvind højere i vandsøjlen end normalt på denne årstid.

Midt i oktober var der iltsvind på ca. 6.300 km2 havbund, eksklusiv Østersøen, og ca. 660 km2 heraf var ramt af kraftigt iltsvind. Udbredelsen af iltsvind er dermed på niveau med udbredelsen på samme årstid i 2002 og 2005, og noget større end i 2003 og 2004. Udbredelsen af kraftigt iltsvind er derimod lidt lavere end gennemsnittet for de foregående 3 år (se figur 3).

Fortsætter den seneste tids mere urolige vejrforhold, har årets iltsvind sandsynligvis kulmineret og vil gennem de følgende uger aftage i intensitet og udbredelse. Men hvis rolige vejrforhold igen dominerer, kan iltsvindet i de dybe, lagdelte, indre farvande strække sig langt ind i november, og i det sydlige Lillebælt helt ind i december.

English summary

Strong winds in the beginning of October more than halved the area covered by severe oxygen depletion (<2 mg/l) in Danish waters. However, the total area covered by oxygen depletion (<4 mg/l) increased more than 40% from end of September to mid October. Oxygen depletion had developed in the southern Kattegat, the Sound and the northern Belt Sea, while oxygen conditions in the southern Belt Sea, e.g. the Kiel Bight, Fehmarn Belt and Mecklenburg Bight, had improved, even though oxygen depletion still persists.

The autumn has been unusually calm with only a few days of strong winds in the beginning of September and the beginning of October. Therefore the coverage of oxygen depletion mid Octo-ber had increased more than 40% since the end of September. In the south-eastern Kattegat, bot-tom water oxygen concentration has decreased linearly since August by 0.03 mg/l per day. As a result by mid October widespread oxygen depletion occurred in the deepest parts of the south-ern Kattegat and extending into the central Sound. Likewise, oxygen depletion occurred in the sea north of Funen and in Århus Bight, Kalø Vig and Ebeltoft Vig, as well as in the deepest chan-nels in the Great Belt.

In the southern Little Belt the extent of oxygen depletion and severe oxygen depletion was somewhat reduced in mid October compared to late September. However, in general no oxygen was found in the bottom waters of Åbenrå Fjord and Flensborg Fjord, and hydrogen sulphide was present in the bottom waters of the Ærø basin in the archipelago south of Funen. In the southern Belt Sea strong winds at the beginning of October had improved the oxygen situation in the Kiel Bight and Mecklenburg Bight, and the severe oxygen depletion was by mid October replaced by smaller area of oxygen depletion.

In the Limfjorden oxygen depletion was still present by mid October, which is quite unusual. The strong winds in the beginning of October had removed the oxygen depletion, but the combination of an inflow of a saline bottom layer from the North Sea followed by calm weather re-established the oxygen depletion from Livø to Skive Fjord and Lovns Bredning, and in Thisted Bredning. A similar event occurred in Ringkøbing Fjord. In Mariager Fjord oxygen depletion extended higher up the water column than usual for this time of year.

The areal coverage of oxygen depletion was by mid October about 6,300 km2, excluding the Arkona Sea. About 660 km2 of this area was covered by severe oxygen depletion. The coverage of oxygen depletion thus was at the same high level as during the same season in 2002 and 2005, and much higher than in 2003 and 2004. Contrary, the coverage of severe oxygen depletion was lower than average for the preceding 3 years (see figure 3).

If the current period of windy weather continues, the oxygen depletion this year has probably culminated, and through the coming weeks the intensity and coverage of the depletion will decrease. However, if calm weather still prevails, the oxygen depletion in the deeper, stratified inner Danish waters can prevail well into November, and in the southern Little Belt well into December.

 

Links til øvrige figurer/Links to figures

Figur 4 Hyppigheden af observationer pr. uge i 2006 af vindstyrker over 10,8 m/s svarende til hård vind eller mere (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2005 (3-ugers løbende middel). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figure 4Frequency per week of wind forces exceeding 10.8 m/s (gale force) in 2006 compared to average frequencies in the period 1994-2005 (3-weeks running mean). Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 5 Månedlig nedbør i Danmark i 2006 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 5 Monthly precipitation in Denmark in 2006 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 6 Mælkefarvet vand ved Virksundslusen 2. oktober 2006 pga. af iltning af svovlbrinte fra bundvandet til frit svovl under opblanding af vandsøjlen. Foto: Bent Jensen, Limfjordssamarbejdet.

Figur 7 Udbredelsen af iltsvind og kraftigt iltsvind i Limfjorden i uge 42, 16.-18. oktober 2006. Der blev ikke foretaget målinger i Hjarbæk Fjord i uge 42.

Figur 8 Udbredelsen af iltsvind i det centrale Øresund midt i oktober 2006.

Figur 9 Udbredelse af iltsvind i Århus Bugt området midt i oktober 2006.

Figur 10a Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i slutningen af september (uge 39) 2006.

Figur 10b Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i anden uge af oktober (uge 41) 2006.