Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i oktober 2010

Udarbejdet af Morten Hjorth & Ole H. Manscher, DMU
29. oktober 2010


Hele rapporten i PDF-format (639 kb)
Sammenfatning
English summary
Figur 1.   september 2010 - oktober 2010

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i hhv. september og perioden 1.-22. oktober 2010.

The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in September and in the period 1-22 October 2010, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

 

Dansk Svensk English Deutsch
Ilt Syre Oxygen Sauerstoff
Iltsvind Syrebrist Oxygen deficiency Sauerstoffmangel

 

Sammenfatning

Status for iltsvind i oktober viser, at iltsvindsarealet i visse områder er reduceret, mens nye iltsvindsområder er opstået i andre områder. De største registreringer af iltsvind fandtes i Storebælt og Smålandsfarvandet, Lillebælt og det Sydfynske Øhav samt Øresund. Flere steder er der helt iltfrie forhold og svovlbrinteudslip. Også i Knebel Vig, Mariager Fjord og Hjarbæk Fjord er der stadig iltsvind.

Status for iltsvindssituationen i danske farvande i oktober viser, at der stadig er udbredte områder med iltsvind. I perioden er iltsvindsarealet i visse områder reduceret, mens nye iltsvindsområder er opstået i andre områder. I oktober fandtes de største registreringer af iltsvind i Storebælt og Smålandsfarvandet, Lillebælt og det Sydfynske Øhav samt Øresund. Flere steder er der helt iltfrie forhold og svovlbrinteudslip. Også i Knebel Vig, Mariager Fjord og Hjarbæk Fjord er der stadig iltsvind.

Perioden har delvist været præget af blæst og deraf følgende stor bevægelse af bundvandet, som har betydet, at store områder kun har været udsat for periodisk iltsvind. Dette har været tilfældet i det sydlige Kattegat, Øresund, Storebælt og Smålandshavet, hvor iltkoncentrationerne har varieret kraftigt.

Iltsvindets arealmæssige udbredelse i Lillebælt og de tilstødende sydjyske fjorde er faldet. Til gengæld er vandmasserne ved bunden helt uden ilt i mange af de iltsvindsramte områder, og der blev konstateret udslip af giftig svovlbrinte fra bundsedimenterne på flere lokaliteter end i september. Iltsvindet i Lillebælt med fjorde dækkede et område på ca. 609 km2 i oktober, hvoraf der er kraftigt iltsvind i de 353 km2. Dette er et fald på henholdsvis 16 % og 43 % i forhold til situationen i september.

I begyndelsen af oktober var udbredelsen af iltsvind inden for en defineret afgrænsning af kystvandene omkring Fyn faldet siden sidste iltsvindsrapportering. I midten af oktober steg udbredelsen igen til niveauet fra september med iltsvind i 1.409 km2, hvoraf der var kraftigt iltsvind i 335 km2 (24 % af iltsvindsarealet).

Stigningen i de omtalte iltsvindsarealer skyldes primært et nyopstået iltsvindsområde i det nordlige Bælthavs-område, mens faldet i arealet med kraftigt iltsvind skyldes en indskrænkning af iltsvindsområdet i det sydlige Lillebælt.

I Øresund er det samlede areal, som skønnes at have været omfattet af iltsvind, steget fra ca. 140 km2 i september til ca. 370 km2 i oktober.

English summary

Status of oxygen deficiency in October shows reductions in affected areas in some places and formation of new oxygen deficient areas in other places. The largest areas of oxygen deficiency are found in Storebælt and Smålandsfarvandet, Lillebælt and the southwestern Baltic together with the Sound and with anoxic conditions and release of hydrogen sulphide in several places. Also, Knebel Vig, Mariager Fjord and Hjarbæk Fjord are still affected by oxygen deficiency.

The status of oxygen deficiency in Danish waters in October still shows extended areas with oxygen deficiency. In the period, areas with oxygen deficiency have decreased in some places, while new areas have developed in other places. In October, areas with oxygen deficiency were found in Storebælt and Smålandsfarvandet, Lillebælt and the southwestern Baltic together with the Sound and with anoxic conditions and release of hydrogen sulphide in several places. Also, Knebel Vig, Mariager Fjord and Hjarbæk Fjord are still affected by oxygen deficiency.

The period has partly been characterised by heavy winds creating movement of bottom water masses. Therefore, several areas have experienced periodic oxygen deficiency. This has been the case in southern Kattegat, the Sound, Storebælt and Smålandshavet, where oxygen concentrations have varied considerably.

The area of oxygen deficiency in Lillebælt and adjacent fjords has dropped. In contrast, bottom water masses are anoxic in many of the affected areas with subsequent release of toxic hydrogen sulphide from bottom sediments in more areas than in September. Oxygen deficiency in Lillebælt and fjords are estimated to cover an area of approx. 609 km2 in October, where 353 km2 are impacted by severe oxygen deficiency. This is a decrease of 16 % and 43 % compared to the situation in September.

In the beginning of October, the extent of oxygen deficiency within a defined area of coastal waters around Funen has dropped since the last report in September. In the middle of October, oxygen deficient areas increased again to the level of September with oxygen deficiency in 1,409 km2 and severe oxygen deficiency in 335 km2 (24 % of the total area).

The increase in areas impacted by oxygen deficiency is primarily due to a newly developed area in the northern Belt Sea, while the drop in the areas affected by severe oxygen deficiency comes from a decrease in affected areas in the southern Belt Sea.

In the Sound, the total estimated area impacted by oxygen deficiency has increased from approx. 140 km2 in September to approx. 370 km2 in October.