Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2010

Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2010

Udarbejdet af Morten Hjorth, Lars M. Storm & Ole H. Manscher, DMU
27. august 2010


Hele rapporten i PDF-format (716 kb)


Figur 1. juli 2010 - august 2010
Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i hhv. juli og perioden 1.-20. august 2010.

The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in July and in the period 1-20 August 2010, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Dansk Svensk English Deutsch
Ilt Syre Oxygen Sauerstoff
Iltsvind Syrebrist Oxygen deficiency Sauerstoffmangel

Sammenfatning

Status for iltsvind i de danske farvande i juli og august viser store områder, der er hårdt ramt af iltsvind. Flere steder er der tale om kraftigt iltsvind og deraf følgende udvikling af giftig svovlbrinte. Især er der i Limfjorden, det sydlige Lillebælt med fjorde og det Sydfynske Øhav store områder med iltsvind. Længere perioder med blæsevejr eller en kraftig kuling, som det har været tilfældet i den seneste uge, kan forbedre forholdene.

Nedbørsmængden i perioden juli 2009 til juni 2010 var normal, dog faldt væsentlige mængder af den i oktober og november med væsentlig udvaskning af næringsstoffer til følge. I kombination med svagere vindmønstre end normalt, der danner grobund for stabil lagdannelse af vandmasserne og en varm sommer, er der fortsat en potentiel risiko for omfattende iltsvindshændelser i de danske farvande. Yderligere havde den kolde vinter med isdækkede farvande ført til iltsvindshændelser tidligt på året og skabt et iltunderskud på bunden.

Status for juli og august viser, at der atter er store arealer, som er ramt af iltsvind i vore farvande. I Limfjorden var 15 % af arealet ramt af iltsvind i juli, der er fortsat på trods af lejlighedsvise udskiftninger af bundvandet efter blæsevejr. I det sydlige Lillebælt har situationen været alvorlig med store områder ramt af kraftigt iltsvind og flere steder rapporteres om forekomst af giftig svovlbrinte. Miljøcenter Ribe har beregnet det totale areal i det sydlige Lillebælt med iltsvind til at være 893 km2 i midten af august, hvoraf arealet med kraftigt iltsvind er 655 km2. Farvandet omkring Als med de sønderjyske fjorde Flensborg Fjord, Als Fjord og Aabenraa Fjord samt farvandet mellem Als og Ærø var alle påvirket af kraftigt iltsvind og meget lave iltkoncentrationer. I bassinerne i det Sydfynske Øhav - Ringsgaardbassinet og det dybe Ærøbassin var størstedelen af bundvandet ramt af kraftigt iltsvind og Miljøcenter Odense har beregnet arealet af iltsvindsramte områder omkring Fyn til at omfatte 899 km2 i midten af august, hvoraf der var kraftigt iltsvind i 491 km2, hvilket svarer til ca. 55 %. I det nordlige Lillebælt op til Horsens Fjord og i Knebel Vig var der også rapporter om iltsvind i både juli og august.

I farvandene syd for Sjælland er der rapporteret om kraftigt iltsvind i Smålandshavet, og i de dybe bassiner øst for Bornholm er der en permanent tilstand af iltsvind.

Vejret i den kommende periode har stor indflydelse på, hvordan iltforholdene udvikler sig. Hvis perioden med kraftig blæst fortsætter, vil iltforholdene forbedres - også i de dybere bassiner.

English summary

Large areas of the inner Danish waters are heavily impacted by oxygen deficiency. In many areas, there is severe oxygen deficiency with development of toxic hydrogen sulphide. Limfjorden and the western Baltic Sea are the most affected areas. Only prolonged periods of strong winds can improve the conditions.

Precipitation in the period July 2009 to June 2010 was average, although significant amounts came in October and November with consequent nutrient run-off. In combination with weaker winds in the coming period than usual which promotes stable layering of water masses and a warm summer, there is a potential risk of extended oxygen deficiency in Danish waters.

Status in July and August showed large areas affected by oxygen deficiency. In Limfjorden 15 % of the area was affected in July, which has continued in August. Southwest of Funen, the situation has been serious with large areas affected by severe oxygen deficiency and hydrogen sulphide production has been observed in several places. Environmental Centre Ribe estimate the oxygen deficiency area in the southern Lillebælt to be 893 km2 in mid August, of which 655 km2 were affected by severe oxygen deficiency. Environmental Centre Odense estimate the area around Funen affected by oxygen deficiency to be 899 km2 in mid August, with 491 km2 to be affected by severe oxygen deficiency (55 %).

The weather is of major importance for the development of oxygen depletion. If strong winds continue for longer periods, the oxygen conditions will improve - also in the deeper basins.

In the waters south of Zealand, there were also reports of severe oxygen deficiency in July and August and the deep basins east of Bornholm are almost constantly affected by oxygen deficiency.