Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i oktober 2009

Udarbejdet af Morten Hjorth & Ole Manscher, DMU

30. oktober 2009


Hele rapporten i pdf-format (1.252 kB)
Sammenfatning 
Summary 

 


 

Klik på figurnummeret for at få en større udgave.
Click on the figure number to enlarge the picture.
 

 

 


Figur 1 september 2009 - oktober 2009

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (< 4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (< 2 mg/l) i hhv. september måned og i perioden 21. september-23. oktober 2009.

Figure 1 The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in September and in the period 21 September-23 October 2009, and where oxygen deficiency (< 4 mg/l) and severe oxygen deficiency (< 2 mg/l) was observed.

 

 DanskSvenskEnglishDeutsch
IltSyreOxygenSauerstoff
IltsvindSyrebristOxygen deficiencySauerstoffmangel

Sammenfatning

Ved udgangen af september var der risiko for udbredt iltsvind i flere farvandsområder. Kraftig blæst i begyndelsen af oktober forårsagede en større udskiftning af vandmasserne i store dele af de indre danske farvande og reducerede områderne med iltsvind til få dybe områder i Mariager Fjord, Flensborg Fjord og få andre steder i det sydlige Kattegat, Øresund og øst for Bornholm. DMU forventer, at iltsvindets udbredelse har toppet for i år.

Nedbørsforholdene i 2009 har ligget omkring langtidsmiddelværdien for 1961-1990 med mindre nedbør i foråret og mere nedbør end gennemsnittet i sommermånederne. September og oktober har været mere tørre end normalt. Samtidigt har 2009 været varmere end langtidsmiddelværdien, primært på grund af et varmt forår, mens oktober har været lidt koldere end normalt. På baggrund af temperatur og nedbør kunne det forventes, at iltsvindsforholdene ville være som tidligere år. Den altdominerende vejrfaktor i relation til iltsvind har dog været vindforholdene. I begyndelsen af september og oktober har der været perioder med kraftigt blæsevejr, der har formået at udskifte vandmasserne i en sådan grad at iltsvindsforekomsterne er reduceret kraftigt siden sidste rapportering. I september var der optræk til udbredt iltsvind, men blæsevejret i oktober har udskiftet vandmasserne, fjernet store dele af iltsvindet og genskabt gode iltforhold. Dette har været et fast mønster i flere farvandsområder. Det afspejler sig også i udbredelsen af iltsvind i oktober (figur 1). Det forventes, at iltsvindets udbredelse har toppet for i år, men i de dybe områder, hvor der stadig er iltsvind, skal der gentagne vindhændelser eller meget kraftig vind til, før bundvandet atter bliver iltet.

I Limfjorden blev der sidst registreret iltsvind i slutningen af september og i Kattegat er der kun registreret iltsvind i den dybe del af Mariager Fjord og øst for Anholt på 40-55 m’s dybde. Septembers iltsvind i Storebælt, sydlige Kattegat og Øresund er, efter blæsevejret i starten af oktober, reduceret til små områder ved Hven, i Øresundstragten og i Hesselø Bugt.

I den indre del af Flensborg Fjord var der kraftigt iltsvind i området, som dog er begrænset til de dybeste dele af inderfjorden på dybder over ca. 15 meter. Til sammenligning lå iltsvindsgrænsen på ca. 8 meter for en måned siden. I den ydre del af Flensborg Fjord (Sønderborg Bugt) var der fortsat iltsvind på dybder større end ca. 23 meter og kraftigt iltsvind dybere end ca. 25 meter.

Der er stadig ”lommer” af iltsvindsramte vandmasser i det sydlige Lillebælt, men de må anses for at være midlertidige fænomener.

I det dybere vand omkring Bornholm blev der målt iltsvind på større dybder, hvilket har været et konstant fænomen siden 2003.

Summary

By the end of September, there was a risk of extensive oxygen deficiency in Danish waters. Heavy winds at the beginning of October caused a large water exchange in many parts of the inner Danish waters and reduced areas with oxygen deficiency considerably to deep areas in Mariager Fjord, Flensborg Fjord and a few other places in Southern Kattegat, Øresund and east of Bornholm. It is expected that the area of oxygen deficiency has reached its maximum for 2009.

The amount of rain in 2009 has been around the long-term average for 1961-1990 with smaller amounts in the spring and more than average in summer. September and October were drier than the long-term average. Furthermore, this year has been warmer than the long-term average, primarily due to a hot spring, while October has been a little colder than normal. Based on temperature and rainfall patterns, the area of oxygen deficiency could have been expected to be as previous years. In relation to oxygen deficiency, wind is the dominating weather factor. At the beginning of September and October, periods of heavy winds dominated which caused an exchange of water masses to an extent where areas of oxygen deficiency were reduced distinctly since the last report. In September, there was a risk of extensive oxygen deficiency, but the heavy winds removed large parts of it and recreated good oxygen conditions. This pattern was repeated in several waters, which is reflected in the distribution of oxygen deficiency in October (figure 1). It is expected that the distribution of oxygen deficiency has reached its maximum for 2009, but in deep areas, where oxygen deficiency still occurs, only repeated instances of heavy winds can restore oxygen concentrations in bottom water.

In Limfjorden oxygen deficiency was registered for the last time at the end of September and in Kattegat, oxygen deficiency was only registered in the deep parts of Mariager Fjord and east of Anholt.

After the heavy winds at the beginning of October, the areas in Storebælt, Southern Kattegat and Øresund affected by oxygen deficiency has been reduced to small areas near Hven, the opening of Øresund and in Hesselø Bugt.

In the inner part of Flensborg Fjord, oxygen concentrations in bottom waters are 0,4 mg/l, but is limited to deeper parts below 15 m’s depth. For comparison, the border of oxygen deficiency was at 8 meter a month earlier. In the outer part of Flensborg Fjord (Sønderborg Bugt), there is still oxygen deficiency at depths below 23 m, and severe oxygen deficiency below 25 m’s depth.

There are still pockets of oxygen deficiency in Southern Lillebælt, but they can be regarded as a temporary phenomenon.

In the deeper waters near Bornholm, oxygen deficiency has been observed at greater depths, which has been the case since 2003.