Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i november 2009

Udarbejdet af Morten Hjorth & Ole Manscher, DMU

27. november 2009


Hele rapporten i pdf-format (476 kB)


Figur 1 oktober 2009 - november 2009 

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (< 4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (< 2 mg/l) i hhv. perioderne 1.-23. oktober og 1.-19 november 2009.

Figure 1 The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in the periods 1-23 October and 1-19 November 2009, and where oxygen deficiency (< 4 mg/l) and severe oxygen deficiency (< 2 mg/l) was observed.

Dansk Svensk English Deutsch
Ilt Syre Oxygen Sauerstoff
Iltsvind Syrebrist Oxygen deficiency Sauerstoffmangel

Sammenfatning

Iltsvindet i de indre danske farvande var mindre end middelværdien for perioden 2003-2007 og for niveauet i 2008. Den største udbredelse blev observeret omkring 1. september, hvorefter iltforholdene gradvist blev bedre. I begyndelsen af oktober og senere også i november var der nogle kraftige hændelser med blæsevejr som udskiftede vandmasserne og afsluttede iltsvindet i de fleste områder. Ved de seneste målinger i midten af november var der kun iltsvind i afgrænsede områder i Knebel Vig, Ærøbassinet samt i Bornholmsdybet. Dermed forventes iltsvindet i 2009 stort set at være afsluttet, og iltforholdene i dette år har således været lidt bedre end gennemsnittet for perioden 2003 til 2007 på grund af de jævnlige hændelser med kraftig vind. De områder, der i særlig grad var berørt af iltsvind, var Limfjorden, det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord. I flere af disse områder var der vedvarende kritisk lave iltkoncentrationer i omkring 3 måneder og i disse områder kan der følgelig forventes skader på bundens dyreliv.

Første halvdel af 2009 var præget af svagere vinde end normalt og et tørt forår, der blev afløst af en sommer med lidt mere nedbør end normalt. Samtidigt var temperaturen, i lighed med de foregående seks år, en del højere end middelværdien for 1961-1990. Som helhed har de vejr-mæssige forhold i 2009 bidraget til, at iltforholdene har været lidt bedre end middelværdien for de senere år.

Iltsvindet startede i juli og august og var på det tidspunkt på niveau med 2008 i omfang og udbredelse, hvilket er et noget lavere niveau end middel for årene 2003-2006. Ved udgangen af september var udbredelsen af iltsvind fordoblet, som forventet, og især andelen af kraftigt iltsvind var steget. De hårdest ramte områder var Limfjorden, det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord. På dette tidspunkt var iltforbruget i vandsøjlen og ved bunden så højt, at der var overhængende fare for udbredt iltsvind i flere farvandsområder. Men kraftig blæst i begyndelsen af oktober forårsagede en større udskiftning af vandmasserne og reducerede iltsvindsudbredelsen til få dybe områder. November startede meget blæsende, som vanskeliggjorde prøvetagninger, men de indhentede data viste, at der var gode iltforhold i stort set alle farvande. I midten af november var der således kun iltsvind i nogle få meget afgrænsede områder i Knebel Vig, Ærøbassinet og Bornholmsdybet. I disse områder har bundvandet særlig svært ved at blive ventileret og områderne er meget udsatte for at udvikle iltsvind.

Summary

The extent of oxygen deficiency in the inner Danish waters in 2009 was less than the average for the period 2003-2007 and the amount in 2008. The largest area was observed around the beginning of September, after which conditions improved. At the beginning of October and also at the beginning of November, events with heavy winds caused major water exchanges which ended oxygen deficiency in most places. At the latest surveys in the middle of November, there was only oxygen deficiency in limited areas in Knebel Vig, Ærøbassinet and in Bornholmsdybet. Oxygen deficiency events in 2009 are now expected to be over, with the conclusion that this year has been somewhat better than the average for the period 2003 to 2007, mainly due to regular events with heavy winds. The most affected areas in 2009 included Limfjorden, Sydfynske Øhav, the southern Lillebælt, Aabenraa Fjord and Flensborg Fjord. In some of these areas, there have been consistently low oxygen concentrations for 3 months and damages to bottom fauna should be expected.

The first half of 2009 was characterised by less wind than normal and a dry spring, while the summer was a little more wet than usual. At the same time, the temperature was higher than the average for the period 1961-1990 as it has been the case for the last six years. Generally, the weather in 2009 has contributed to oxygen conditions being better than the average for the previous years.

Oxygen deficiency began in July and August and was at that time similar to 2008 in area, which is lower than the average of the period 2003-2006. By the end of September, the extent of oxygen deficiency was doubled as expected, and especially the areas with severe oxygen deficiency had increased. The heaviest impacted areas included Limfjorden, Sydfynske Øhav, the southern Lillebælt and Flensborg Fjord. At that time, the oxygen consumption in the water column and on the bottom had become so high, there was increased danger of extensive oxygen deficiency in several areas. Heavy winds at the beginning of October caused a major water exchange, which reduced the extent of oxygen deficiency to a few deep areas and the oxygen deficiency had reached its peak for 2009. November began very windy and oxygen conditions were fine in almost all areas. In the middle of November, there was only oxygen deficiency in very few limited areas in Knebel Vig, Ærøbassin and Bornholmsdybet. In these areas, the bottom water is especially difficult to change and the areas are prone to develop oxygen deficiency.