Aarhus Universitets segl

Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2009

Udarbejdet af Morten Hjorth & Ole Manscher, DMU

28. august 2009

 


Hele rapporten i pdf-format (768 kB)
Sammenfatning
Summary 

 


 

Klik på figurnummeret for at få en større udgave.
Click on the figure number to enlarge the picture.
 

 

 

 

Figur 1 juli 2009 / august 2009 

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i hhv. juli og i perioden 1. - 21. august 2009.

Figure 1 The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in July and in the period 1 - 21 August 2009, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

 

Figur 2 Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger foretaget 10.-22. august 2009. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l).

Figure 2 Present distribution mid August 2009 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 10-22 August 2009.

 

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

 

 

Sammenfatning

Udbredelsen af iltsvind midt i august 2009 var lige så stor som på samme tidspunkt i 2008 svarende til knap 2/3 af middelværdien for perioden 2003-2006. De berørte områder var også i høj grad sammenfaldende med 2008 med Limfjorden, det Sydfynske Øhav, det Sydlige Lillebælt og Flensborg fjord som de mest berørte.

Nedbørsmængden i perioden juli 2008 til og med juni 2009 var lidt mere end langtidsnormalen. I kombination med at første halvdel af 2009 var generelt varmere, kunne det have ført til mere udbredt iltsvind. Kraftigere vinde har modarbejdet dette og ført frem til en grad af iltsvind i vore farvande, der er sammenlignelig med 2008.

Udbredelsen af iltsvind i de åbne farvande var begrænset, mens der i juli-august udvikledes iltsvind eller kraftigt iltsvind i flere af de lavvandede områder og fjorde som Limfjorden, det Sydfynske Øhav, det Sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord (Figur 1). I Limfjorden har iltsvindet i korte perioder været afløst af bedre iltforhold som følge af blæst.

Midt i august dækkede iltsvindet 2.850 km2 (Figur 2 & 3), hvoraf 376 km2 var ramt af kraftigt iltsvind. Hovedudbredelsen af kraftigt iltsvind var det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, hvilket er områder, der tilbagevendende rammes af iltsvind. Figur 1 viser summen af alle målte værdier for de første 3 uger af august, mens Figur 2 viser det beregnede omfang i perioden 10. - 22. august. Tilsyneladende har omfanget af iltsvindet har rettet sig en smule ved udgangen af august. Det er sandsynligvis kun en midlertidig bedring, idet iltsvindets omfang normalt når sit maksimum i de danske farvande i løbet af september.

 

Figur 3  Areal dækket af iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af 2002 og middel for årene 2003-2006, samt midt i august og september i 2008 og midt i august i 2009.

Figure 3 Area covered by oxygen deficiency (<4 mg/l) per week in the last half of 2002 and in average for the years 2003-2006, as well as mid August and September 2008 and mid August 2009.

Summary

The area covered by oxygen depletion in mid-august 2009 was similar to the area covered at the same time in 2008 and approximately 2/3 of the mean area covered during 2003-2006. The areas were to a large extent identical to the areas in 2008 with Limfjorden and the western Baltic Sea south of Funen as the most affected.

The precipitation during July 2008 - June 2009 was slightly higher than the long term average. Combined with a significantly warmer first half of 2009, this could have lead to a heavy impact of oxygen depletion. More heavy winds than normal have worked against that development towards an amount of oxygen depletion in Danish waters similar to 2008.

While oxygen depletion was not observed in the open waters of the Kattegat and the Great Belt, severe oxygen deficiency developed during July-August in several fjords and shallow areas like the Limfjorden, Flens-borg Fjord and the area south of Funen. In the Limfjorden oxygen conditions have temporarily improved during periods of strong winds.

In mid-August oxygen depletion (<4 mg O2/l) covered a total area of 2,400 km2 (Figure 3), out of which 252 km2 had severe oxygen depletion (<2 mg O2/l). The main areas affected by severe oxygen depletion were the southern Little Belt and adjacent fjords. Severe oxygen depletion is a recurring phenomenon in these areas