Aarhus Universitets segl

Iltrapport for oktober 2007

Iltsvind i de danske farvande i oktober 2007

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

26. oktober 2007


Hele rapporten i PDF-format   (1.217 kb)

Links til figur 2-9

Figur 1   Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-19. oktober 2007.

Figure 1   The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in the period 1-19 October 2007, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

S

Sammenfatning

De rolige vejrforhold i oktober har medført, at udbredelsen og styrken af iltsvind kun er aftaget lidt siden september, så midt i oktober var der stadig udbredte iltsvind i Bælthavet og Øresund. Kraftigt iltsvind forekom kun i det sydlige Lillebælt og i mindre områder i det centrale Øresund, Knebel Vig og nord for Sjællands Odde, samt i Dybet i Mariager Fjord.

Siden september er iltforholdene forbedret i nogle kystvande. Midt i oktober var iltsvindet således ophørt i Flensborg Inderfjord, Det sydfynske Øhav og Sejerø Bugt, og kraftigt iltsvind var ændret til iltsvind i Sønderborg Bugt, Åbenrå Fjord og Als Sund. I Århus Bugt området var iltsvindet fortrængt til dybere vand. I Limfjorden var der kun iltsvind på en enkelt station i Hjarbæk Fjord.

Men der var midt i oktober stadig udbredte iltsvind i Århus Bugt området, det nordlige Bælthav, dele af Storebælt og det centrale Øresund. Der var desuden udbredt kraftigt iltsvind i det centrale sydlige Lillebælt foruden i mindre områder nord for Als, i det centrale Øresund, Knebel Vig og nord for Sjællands Odde. I Mariager Fjord var iltforholdene relativt gode for årstiden, men der var stigende mængder svovlbrinte i bundvandet dybere end 15 m pga. stor omsætning af organisk stof.

Iltforholdene i oktober i det åbne Kattegat, Storebælt, sydlige Bælthav og Arkonahavet kendes ikke, da DMU’s årlige kortlægning af iltforholdene i de åbne, indre farvande i oktober ikke længere bliver gennemført. Heller ikke Sveriges Meteorologisk og Hydrologiske Institut (SMHI) har foretaget målinger i de åbne farvande i de 3 første uger af oktober. Derfor har det ikke været muligt at foretage en beregning af udbredelsen af iltsvind og kraftigt iltsvind i de danske farvande i midten af oktober 2007 til sammenligning med iltsvindsudbredelsen på samme tid i tidligere år.

Bedømt ud fra svenske målingers påvisning af fortsat iltsvind i det åbne, østlige Kattegat i slutningen af september, sammenholdt med de relativt svage vinde i oktober og nuværende iltsvind i det sydvestlige Kattegat, og tilstødende Århus Bugt område og Øresund, er det overvejende sandsynligt, at der midt i oktober stadig forekom et usædvanligt iltsvind i de dybere dele af det sydlige Kattegat.

Det forventes, at udbredte iltsvind i lavvandede kystvande generelt er overstået for i år pga. faldende temperatur og normalt mere blæsende vejr i efteråret. I de åbne, indre farvande og det sydlige Lillebælt kan iltsvindet under rolige vejrforhold stadig fortsætte langt ind i november, men de nuværende iltniveauer taget i betragtning er risikoen for udbredte, kraftige iltsvind sandsynligvis overstået for i år.

English summary

Since September the coverage and strength of oxygen depletion has only decreased slightly due to calm weather during October. Thus, widespread oxygen depletion still persisted in the Sound and Belt Sea in mid-October. Severe oxygen depletion only occurred in the southern Little Belt and in smaller areas of the central Sound, Knebel Vig and north of Sjællands Odde, besides in the ‘Deep’ in Mariager Fjord.

Since September the oxygen conditions have improved in some coastal waters. Thus oxygen depletion was no longer present in Flensborg Innerfjord, the archipelago south of Funen and Sejerø Bight in mid-October, and severe oxygen depletion was replaced by oxygen depletion in Sønderborg Bight, Åbenrå Fjord and Als Sound. In the Århus Bight area the oxygen depletion was displaced to deeper waters. In the Limfjorden oxygen depletion was only observed at a single station in Hjarbæk Fjord.

However, in mid-October widespread oxygen depletion still occurred in the Århus Bight area, the northern Belt Sea, parts of the Great Belt and in the central Sound. Widespread severe oxygen depletion occurred in the central part of the southern Little Belt and in smaller areas north of Als, in the central Sound, Knebel Vig and north of Sjællands Odde. In the Mariager Fjord the oxygen conditions were relatively good for the season, but increasing amounts of hydrogen sulphide accumulated in the bottom water deeper than 15 m due to high turn over of organic matter.

The oxygen conditions in October in the open Kattegat, the Great Belt, the southern Belt Sea and the Arkona Sea are not known, as NERI’s usual mapping of the oxygen situation in these waters in October has ceased. Neither did SMHI perform measurements in the open waters within the first three weeks of October. It has therefore not been possible to calculate the coverage of oxygen depletion and severe oxygen depletion in Danish waters in mid October 2007 for comparisons to the same period in previous years.

When considering the persistent oxygen depletion in late September in the open eastern Kattegat, as shown by Swedish measurements, and the calm weather in October, as well as the present oxygen depletion in the south-western Kattegat, and the adjacent Århus Bight area and the Sound, it is very probable, that the unusual oxygen depletion observed in September still occurred mid-October in the deeper parts of the southern Kattegat.

In the shallow water areas, the oxygen-depletion season is considered to be over, due to decreasing temperatures and usually increasing wind activity during autumn. In the open waters and the southern Little Belt, the oxygen depletion can under calm weather conditions persist well into November. However, when considering the present oxygen levels, the risk of widespread severe oxygen depletion is probably over for this year.

Links til øvrige figurer/Links to figures
 

Figur 2 Middelvind pr. uge i 2007 (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2006 (3-ugers løbende middel). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figure 2   Weekly average wind force in 2007 compared to averages in the period 1994-2006 (3-weeks running mean). Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 3   Månedlig nedbør i Danmark i 2006 og 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 3   Monthly precipitation in Denmark in 2006 and 2007 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 4    Månedsmidler af lufttemperatur i Danmark i 2006 og 2007 sammenlignet med langtidsmiddel for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 4   Monthly mean air temperature in Denmark in 2006 and 2007 compared to long term average for the period 1961-90. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 5 Udviklingen i iltkoncentrationen i bundvandet på Station 413, Anholt Øst, i 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1975-78. Data fra SMHI og DMU.

Figure 5   Development of bottom water oxygen concentration at Station 413, Anholt East, in 2007 compared to monthly averages 1975-78. Data from SMHI and NERI.

Figur 6   Udbredelsen af iltsvind i Miljøcenter Roskildes kystvande i midten af oktober 2007. Efter Miljøcenter Roskilde.

Figure 6   Areas covered by oxygen deficiency mid October 2007 in the seas monitored by Environmental Centre Roskilde. From Environmental Centre Roskilde.  

Figur 7a/Figur 7b   Udbredelsen af iltsvind i MC Aarhus kystvande i hhv. begyndelsen og midten af oktober 2007. Efter Miljøcenter Aarhus.

Figure 7    Areas covered by oxygen deficiency primo and mid October 2007, respectively in the seas monitored by MC Aarhus. From Environmental Centre Aarhus.

Figur 8    Udbredelse af iltsvind i fynske kystvande i midten af oktober 2007. Efter Miljøcenter Odense.

Figure 8   Areas covered by oxygen deficiency in the seas around Funen mid October 2007. From Environmental Centre Odense.

Figur 9a/Figur 9b   Sæsonvariation 2007 i bundvandets iltkoncentration sammenholdt med månedsmiddel og -spredning 1986-2006 i hhv. Flensborg Inderfjord og Flensborg Yderfjord. Efter Miljøcenter Ribe.

Figure 9a/Figure 9b   Development of bottom water oxygen concentration in 2007 in the Flensborg Inner and Outer estuary compared to monthly averages 1986-2006. From Environmental Centre Ribe.