Aarhus Universitets segl

Iltrapport 28. oktober 2005

Iltsvind i de danske farvande i oktober 2005

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

Figur 1   Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-20. oktober 2005.

The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in the period 1-20 October 2005, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Figur 2    Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger i uge 41og 42, 10.-20. oktober 2005. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l).

Actual distribution mid October 2005 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 10-20 October 2005.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

Sammenfatning

Iltsvindet har siden september bredt sig til usædvanligt store områder. Normalt aftager udbredelsen af iltsvind i oktober pga. tiltagende blæst og faldende temperatur, men i år har det stille og varme sensommervejr medført, at både udbredelsen og intensiteten af iltsvindet er vokset. Midt i oktober var der udbredt iltsvind i store dele af Bælthavet, Øresund og Arkonahavet, samt i Lovns Bredning og Skive Fjord i Limfjorden. I de dybe dele af det sydlige Lillebælt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord, Ærøbassinet og området syd for Ærø var ilten forsvundet fra bundvandet, og der blev frigivet giftig svovlbrinte fra havbunden. I Kattegat og Øresund var iltforholdene bedre, og de afveg ikke væsentligt fra gennemsnittet i de seneste år.

Midt i oktober var der iltsvind på ca. 6.800 km2 havbund, eksklusiv Østersøen. Heraf var ca. 3.200 km2 ramt af kraftigt iltsvind. Dette er langt mere end udbredelsen af iltsvind på samme tid i 2001, 2003 og 2004, og på niveau med udbredelsen af iltsvind i det ekstreme iltsvindsår 2002. I 2002 var iltsvindet i oktober dog allerede kraftigt reduceret efter i to måneder at have dækket langt større arealer (se figur 3).

Figur 3 Iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af årene 2001-2004, samt i ugerne 33, 38 og 41-42 i 2005.

Oxygen depletion (<4 mg/l) per week in the last half of the years 2001-2004, and in the weeks 33, 38 and 41-42 in 2005.

Siden september er iltsvindet især intensiveret i Bælthavet. Midt i oktober var der således kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i det sydlige Lillebælt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord, Ærøbassinet og området syd for Ærø. I de dybeste dele af disse områder var ilten ved bunden helt opbrugt, og giftig svovlbrinte blev frigivet fra havbunden til bundvandet. Kraftigt iltsvind forekom desuden i Århus Bugt, Kalø Vig, Sejerø Bugt og den vestlige del af farvandet nord for Fyn. Kraftige iltsvind var også meget udbredt i Femer Bælt, Mecklenburg Bugt og Lübeck Bugt. Iltfattigt bundvand herfra strømmede over Gedser Rev og førte til kraftige iltsvind i et større område langs Falsters østkyst op til Hjelm Bugt syd for Møn. Også i Limfjorden var der midt i oktober kraftigt iltsvind i Lovns Bredning og Skive Fjord, hvilket er usædvanligt på denne årstid.

Midt i oktober var der desuden udbredt iltsvind (<4 mg/l) i det nordlige Bælthav, Øresund og de dybe dele af Storebælt. I Kattegat forekom der generelt ikke iltsvind, og iltforholdene i Kattegat og Øresund afveg ikke væsentligt fra gennemsnittet i de seneste år.

Undersøgelser af havbunden i slutningen af september viste tydelige tegn på skader på bunddyrene i Kalø Vig og den vestlige Århus Bugt, mens der ikke kunne ses tegn på skader i den centrale Århus Bugt og farvandet nord for Fyn. I Ærøbassinet var der udbredte belægninger af svovlbakterier, liglagen, og intet dyreliv på havbunden. Også i den ydre Nakkebølle Fjord og i Ringsgaardbassinet i Det sydfynske Øhav var der liglagen, men der var stadig levende dyr. Siden disse undersøgelser er iltsvindet tiltaget, og yderligere skader på bunddyrene kan ikke udelukkes. Fiskere har i oktober meldt om fangst af døde fisk i garn i Århus Bugt og Vejle inderfjord.

Iltsvind i de indre farvande kan strække sig ind i november, og i det sydlige Lillebælt helt til december, hvis efterårsstormene som i år lader vente på sig. Iltsvindet kan derfor i de kommende uger yderligere intensiveres, med mindre det modvirkes af snarligt blæsevejr. Kommende efterårsstorme vil flytte rundt på det iltfattige og svovlbrinteholdige bundvand. Fisk kan blive fanget i disse vandmasser, og der kan derfor forekomme fiskedød og opskyl af døde fisk på strandene.

English summary

Since September oxygen depletion has spread to an exceptionally large area. Normally the coverage declines in October due to the increasing frequency of strong winds and decreasing temperature. However this year the calm and warm late summer weather has caused both the coverage and the intensity of oxygen depletion to increase. By the middle of October oxygen depletion covered large areas of the Belt Sea, the Sound and the Arkona Sea, as well as Lovns Bredning and Skive Fjord in the Limfjorden. In the deep parts of the southern Little Belt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord, the Ærø Basin and the northern part of Kiel Bight oxygen was absent from the bottom water and poisonous hydrogen sulphide was released from the seabed. In the Sound and <st1:place w:st="on">Kattegat</st1:place>  the oxygen situation was better, and did not deviate significantly from the average for recent years.

Mid October oxygen depletion (<4 mg/l) covered about 6,800 km2 of the seabed, excluding the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Arkona</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Sea</st1:PlaceType></st1:place> . About 3,200 km2 of this area suffered from severe oxygen depletion (<2 mg/l). This is considerably more than for the same time in 2001, 2003 and 2004, and is similar to the level experienced during the extreme event in 2002. However, in 2002 the coverage in October was declining after two months of much more widespread coverage (see figure 3).

Oxygen depletion in the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Belt</st1:PlaceName>  <st1:PlaceType w:st="on">Sea</st1:PlaceType></st1:place> has particularly intensified since September. Thus, at mid October severe oxygen depletion (<2 mg/l) was present in the southern Little Belt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord, the Ærø Basin and the northern Kiel Bight. In the deepest parts of these areas the oxygen was totally absent, and poisonous hydrogen sulphide was released from the seabed to the bottom water. Severe oxygen depletion was also present in the Århus Bight, Kalø Vig, Sejerø Bight and the western part of the sea north of Funen. Further, severe oxygen depletion was still widespread in the Fehmarn Belt, Mecklenburg Bight and Lübeck Bight. Oxygen poor bottom water from this area flowed over the Gedser-Darss sill and caused severe oxygen depletion in a large area east of <st1:place w:st="on">Falster</st1:place> up to southern Møn. Also in Lovns Bredning and Skive Fjord (in Limfjorden) severe oxygen depletion was present mid October, which is very unusual for this time of the year.

Additionally, oxygen depletion (<4 mg/l) was widespread in the northern <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Belt</st1:PlaceName>  <st1:PlaceType w:st="on">Sea</st1:PlaceType></st1:place> , the Sound and the deeper parts of the Great Belt. Generally, oxygen depletion did not occur in the Kattegat, and the oxygen situation in the Sound and <st1:place w:st="on">Kattegat</st1:place> did not deviate significantly from average the latest years.

Investigations of the seabed at the end of September showed harm to the bottom fauna in Kalø Vig and western Århus Bight, while no signs of harm could be observed in the central Århus Bight or the sea north of Funen. In the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Ærø</st1:PlaceName>  <st1:PlaceType w:st="on">Basin</st1:PlaceType></st1:place> the seabed was covered by a thick layer of sulphur bacteria, and no living animals were observed. Also in the outer part of Nakkebølle Fjord and the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Ringsgaard</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Basin</st1:PlaceType></st1:place> in the archipelago south of Funen sulphur bacteria were observed, but living animals were still present. Since these investigations the oxygen depletion has intensified, and further harm to the bottom fauna are likely. During October fishermen have reported dead fish caught in gillnets in Århus Bight and inner Vejle Fjord.

In the Kattegat, the Sound and the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Belt</st1:PlaceName>  <st1:PlaceType w:st="on">Sea</st1:PlaceType></st1:place> the oxygen deficiency can prevail well into November, and in the southern Little Belt into December, if the autumn gales and storms are late. Therefore, oxygen depletion may intensify during the coming weeks, if not counteracted by strong winds. Coming strong winds will move the oxygen poor and hydrogen sulphide containing bottom water. Fish might be caught in these water masses, and therefore fish death and wash up of dead fish on the shores may happen.

Hele rapporten i PDF-format 2005 (2.545 kb).

Links til øvrige figurer

Figur 4 Hyppigheden af observationer pr. uge i 2005 af vindstyrker over 10,8 m/s (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2004 (tynd kurve). Baseret på ugeberetninger fra DMI

Figur 5 Månedlig nedbør i Danmark i 2005 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figur 6 Udbredelse af iltsvind i Øresund medio oktober 2005.

Figur 7 Udbredelse af iltsvind i Århus Amts kystvande medio oktober 2005.

Figur 8 Udbredelse af iltsvind i Vejle Amts kystvande og nord for Fyn den 12. oktober 2005.

Figur 9 Udbredelse af iltsvind i fynske kystvande medio oktober 2005