Aarhus Universitets segl

Iltrapport for november 2007

Iltsvind i de danske farvande i november 2007

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

30. november 2007


Hele rapporten i PDF-format (957 kb)

Links til figur 2-9

Figur 1   Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-22. november 2007.

Figure 1   The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in the period 1-22 November 2007, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

 
Sammenfatning

Hård kuling fra nordvest den 9.-10. november fjernede iltsvindet i det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt, Storebælt og de sønderjyske fjorde, men midt i november var der stadig usædvanligt udbredte iltsvind i Øresund, dele af det sydlige Kattegat, Århus Bugt og Kalø Vig.

Den store ferskvandsafstrømning og dermed relativt store næringsstofudledning i vinteren 2006-2007, sammen med usædvanligt høje vandtemperaturer vinter og forår, medførte et helt usædvanligt lavt iltindhold i foråret i Øresund, Bælthavet og det østlige Kattegat. Også den dobbelte nedbør af normalt i juni og juli har medført en øget næringsstofudledning hen over sommeren. Periodevis kraftig vind gennem sommer og efterår har modvirket, at disse forhold udviklede sig til et ekstremt iltsvind som i 2002 eller værre. Men iltforbruget i bundvandet har været større i 2007 end i de to foregående år, idet iltsvind i alle områder udvikledes usædvanligt hurtigt i vejrmæssigt mere stille perioder. I farvande med begrænset tilførsel af ny ilt til bundvandet som især Øresund og det sydlige Kattegat førte dette til usædvanlige iltsvind.

Iltsvindet i Øresund har frem til midten af november varet i ca. 6 måneder, dvs. siden midten af maj. Der er ikke tidligere målt et så langvarigt iltsvind i dette område, og midt i november var iltindholdet i bundvandet i det dybe område syd for Ven stadig kun 2 mg/l, dvs. på grænsen til kraftigt iltsvind.

I september opstod der i det sydlige Kattegat et usædvanligt udbredt iltsvind. Skæbnen af dette iltsvind i de åbne, dybe dele gennem oktober og november kendes ikke i detaljer, da DMU’s årlige kortlægninger i de åbne, indre farvande i oktober og november ikke længere bliver gennemført efter reduktionen i det landsdækkende overvågningsprogram, NOVANA. Bedømt ud fra svenske målingers påvisning af fortsat iltsvind i det åbne, østlige Kattegat i slutningen af september, sammenholdt med de relativt svage vinde i oktober og iltsvind i det sydvestlige Kattegat, tilstødende Århus Bugt område og Øresund, er det overvejende sandsynligt, at dette iltsvind midt i oktober stadig forekom i de dybere dele af det sydlige Kattegat. Manglende DMU togter i de åbne indre farvande i oktober og november medfører desuden, at det ikke er muligt at foretage en sikker beregning af den arealmæssige udbredelse af iltsvind i de danske farvande i disse måneder til sammenligning med tidligere år.

Midt i november var der stadig iltsvind langs Sjællands nordkyst, i Laholmsbukten og ned i Øresundstragten. Ligeledes var der midt i november stadig iltsvind i den vestlige Århus Bugt og de dybere dele af Kalø Vig. I andre områder som den centrale Århus Bugt, det nordlige Bælthav, sydvestlige Kattegat og Storebælt var der ikke længere iltsvind, men iltindholdet var stadig lavt for årstiden.

Derimod er iltsvindet i det sydlige Lillebælt, Flensborg Fjord og Åbenrå Fjord ophørt tidligere end normalt. Her er det ikke usædvanligt, at iltsvindet fortsætter gennem november og ind i december.

Hvornår de resterende iltsvind vil ophøre er uvist, men normalt vil kraftige vinde og faldende temperatur udskifte og blande vandmasserne gennem den kommende måned, så iltsvindene elimineres.

English summary

A north-westerly storm between the 9th and 10th of November eliminated the oxygen depletion in the northern Belt Sea, southern Little Belt, Great Belt and the estuaries of the southern Jutland. However, in mid-November unusually widespread oxygen depletion still persisted in the Sound, parts of the southern Kattegat, Aarhus Bight and Kalø Vig.

The very high freshwater and relatively high nutrient runoff during the winter 2006-2007, together with the unusually high water temperatures during winter and spring, caused exceptionally low oxygen concentrations during spring in the Sound, Belt Sea and eastern Kattegat. The precipitation was twice the normal in June-July which caused increased nutrient supplies to the coastal waters during summer. Periodically strong winds during summer and autumn prevented that these conditions developed in to an extreme hypoxia situation as in 2002 or worse. However, the oxygen consumption rate in the bottom water has in 2007 been higher than in the two previous years, as oxygen depletion developed faster than usual during periods of more calm weather conditions in all areas. This caused unusually widespread and long lasting oxygen depletion in areas with limited supply of new oxygen to the bottom water, especially the Sound and southern Kattegat.

The oxygen depletion in the Sound has persisted for about 6 months, that is from mid-May to mid-November. Such a long oxygen depletion period has never been recorded in this area before, and in mid-November the oxygen concentration in the bottom water of the deep area south of Ven was still only 2 mg/l, which is the limit of severe oxygen depletion.

In September unusually widespread oxygen depletion developed in the southern Kattegat. The fate of this oxygen depletion in the open deeper parts through October and November is not known in details, as NERI’s annual mapping cruises in the open Danish waters in October and November have ceased following reductions in the national Danish monitoring program. When considering the persistent oxygen depletion in late September in the open eastern Kattegat, as shown by Swedish measurements, and the calm weather in October, as well as the oxygen depletion in the south-western Kattegat, and the adjacent Århus Bight area and the Sound, it is very probable, that the unusual oxygen depletion observed in September still occurred mid-October in the deeper parts of the southern Kattegat. The missing NERI cruises in the open waters in October and November also means, that it has not been possible to calculate the coverage of oxygen depletion and severe oxygen depletion in Danish waters during these months for comparisons to the same periods in previous years.

Oxygen depletion still persisted in the southern Kattegat along the north cost of Zealand, in the Laholm Bay and down in the northern part of the Sound in mid-November. Likewise, oxygen depletion still persisted mid-November in the western Aarhus Bight and the deeper parts of Kalø Vig. In other areas such as the central Aarhus Bight, the northern Belt Sea, south-western Kattegat and Great Belt, oxygen depletion was no longer present, but the oxygen concentration was still relatively low for the season.

On the other hand, the oxygen depletion in the southern Little Belt, Flensborg Fjord and Aabenraa Fjord terminated earlier than usual. In these areas the oxygen depletion often persists through November and well into December.

Is not known when the still persisting oxygen depletion will be eliminated, but normally during the coming month strong winds and decreasing temperatures will exchange and mix the water masses, so that the oxygen depletion disappears.


Links til øvrige figurer/Links to figures

Figur 2 Middelvind pr. uge i 2007 (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2006 (3-ugers løbende middel). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figure 2   Weekly average wind force in 2007 compared to averages in the period 1994-2006 (3-weeks running mean). Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 3   Månedlig nedbør i Danmark i 2006 og 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 3   Monthly precipitation in Denmark in 2006 and 2007 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 4    Månedsmidler af lufttemperatur i Danmark i 2006 og 2007 sammenlignet med langtidsmiddel for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 4   Monthly mean air temperature in Denmark in 2006 and 2007 compared to long term average for the period 1961-90. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 5  Udviklingen i iltkoncentrationen i bundvandet på Station 413, Anholt Øst, i 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1975-78. Data fra SMHI og DMU.

Figure 5   Development of bottom water oxygen concentration at Station 413, Anholt East, in 2007 compared to monthly averages 1975-78. Data from SMHI and NERI.

Figur 6   Sæsonvariation 2007 i bundvandets iltkoncentration sammenholdt med middel og spredning 1998-2006 i Øresund syd for Ven. Efter Miljøcenter Roskilde.

Figure 6   Development of bottom water oxygen concentration in 2007 in the Sound south of Ven compared to mean and standard deviation 1998-2006. From Environmental Centre Roskilde. 

Figur 7   Udbredelse af iltsvind i fynske kystvande ved månedsskiftet oktober-november 2007. Efter Miljøcenter Odense.

Figure 7   Areas covered by oxygen deficiency in the seas around Funen at the change of the months October-November 2007. From Environmental Centre Odense.

Figur 8a/Figur 8b    Udbredelsen af iltsvind i MC Aarhus kystvande hhv. ved månedsskiftet oktober-november og i midten af november 2007. Efter Miljøcenter Aarhus.

Figure 8   Areas covered by oxygen deficiency at the change of the months October-November and mid November 2007, respectively in the seas monitored by MC Aarhus. From Environmental Centre Aarhus.

Figur 9   Sæsonvariation 2007 i bundvandets iltkoncentration sammenholdt med månedsmiddel og -spredning 1986-2006 i hhv. Flensborg Inderfjord og Flensborg Yderfjord. Efter Miljøcenter Ribe.

Figure 9   Development of bottom water oxygen concentration in 2007 in the Flensborg Inner and Outer estuary compared to monthly av-erages and standard deviation 1986-2006. From Environmental Centre Ribe.