Aarhus Universitets segl

Iltrapport 25. november 2005

Iltsvind i de danske farvande i november 2005

 

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

 

Figur 1    Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-18. november 2005.

Figure 1   The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in the period 1-18 November 2005, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

 

Figur 2    Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger i uge 45-46, 7.-18. november 2005. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l).

Figure 2   Actual distribution mid November 2005 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 7-18 November 2005.

 

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel


1    Sammenfatning

Udbredelsen af iltsvind er siden oktober faldet kraftigt pga. perioder med stærk blæst. Midt i november svarede iltsvindet til udbredelsen på samme tid i de foregående 4 år. Dog var der fortsat kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord og Ærøbassinet. I de dybe dele af disse områder blev der stadig frigivet giftig svovlbrinte fra havbunden til bundvandet. I alle andre farvande er iltsvindet stort set ophørt.

Siden slutningen af oktober har perioder med stærk blæst mindsket udbredelsen af iltsvind betydeligt. Vinden og indstrømningen af iltrigt vand fra Skagerrak har i de fleste områder blandet eller fortrængt det iltfattige bundvand med mere iltrigt vand. Iltsvindet var midt i november begrænset til det sydlige Lillebælt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord og Ærøbassinet i Det sydfynske Øhav. I de dybeste dele af disse områder blev der stadig frigivet svovlbrinte fra havbunden til bundvandet. I resten af farvandene var der kun meget små områder med iltsvind tilbage.

Midt i november var der iltsvind på ca. 880 km2 havbund, eksklusiv Østersøen. Heraf var ca. 525 km2 ramt af kraftigt iltsvind. Dette svarer til udbredelsen af iltsvind på samme tid i de foregående 4 år (se figur 3). Dog var udbredelsen af kraftigt iltsvind lidt større. Arealerne kan være mindre, da beregningerne for det sydlige Lillebælt bygger på lidt ældre målinger, nemlig fra uge 45, 7.-11. november 2005.

 

Figur 3   Iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af årene 2001-2004, samt i ugerne 33, 38, 41-42 og 45-46 i 2005.

Figure 3   Oxygen deficiency (<4 mg/l) per week in the last half of the years 2001-2004, and in the weeks 33, 38, 41-42 and 45-46 in 2005.

I begyndelsen af november blev havbunden undersøgt i dele af Århus Amts og Fyns Amts kystvande. Resultaterne viste, at bestanden af bunddyr i Kalø Vig og den vestlige Århus Bugt var faldet drastisk, mens skaderne var mindre i den centrale Århus Bugt og farvandet nord for Fyn. I Ærøbassinet var havbunden helt sort på dybder større end 20 m, og der var intet dyreliv. I den ydre Nakkebølle Fjord og i Ringsgaardbassinet i Det sydfynske Øhav var der pletvist liglagen på bunden, men der var stadig levende dyr.

Iltsvind fortsætter normalt længst tid i det sydlige Lillebælts-område og ophører først, når nyt iltrigt bundvand er strømmet hele vejen fra Kattegat gennem Storebælt og syd om Langeland og Ærø til området. Iltsvindet i det sydlige Lillebælt var dog fortrængt til lidt større dybder end i oktober. Under rolige vindforhold kan iltsvindet fortsætte langt ind i december.

Iltforholdene i 2005 har været relativt gode, undtagen i det sydlige Lillebælt og det sydlige Bælthav. Dette på trods af, at der kun har været få og korte perioder med kraftig vind i løbet af sommeren og efteråret. Udbredelsen af iltsvind svarede frem til september til middel for de senere år, men bredte sig yderligere i det stille vejr i oktober. Perioder med kraftig vind har i november mindsket udbredelsen af iltsvind til et lavt og normalt niveau for årstiden.

 

English summary

Since October, the area effected by oxygen deficiency has strongly declined due to periods of strong winds. The conditions in mid November were comparable to the same season in the previous 4 years. However, severe oxygen deficiency was still widespread in the southern Little Belt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord and the Ærø Basin.In the deeper parts of these areas poisonous hydrogen sulphide was still being released from the seabed to the bottom water. In all other Danish waters oxygen deficiency had generally ended.

Since the end of October periodically strong winds have reduced the distribution of oxygen deficiency significantly. The winds and inflow of oxygen rich water from the <st1:place w:st="on">Skagerrak</st1:place> have in most areas replenished the bottom water oxygen concentrations. In mid November oxygen deficiency was restricted to the southern Little Belt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord and the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Ærø</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Basin</st1:PlaceType></st1:place> in the archipelago south of Funen. In the deeper parts of these areas poisonous hydrogen sulphide was still being released from the seabed to the bottom water. In all other Danish waters only very small areas were left with oxygen deficiency.

Mid November oxygen deficiency (<4 mg/l) covered about 880 km2 of the seabed, excluding the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Arkona</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Sea</st1:PlaceType></st1:place> . About 525 km2 of this area suffered from severe oxygen deficiency (<2 mg/l). This is comparable to the distribution of oxygen deficiency in the same season in the previous 4 years. However, the distribution of sever oxygen deficiency is a little larger. The areas might be overestimated, as the calculations for the southern Little Belt are based on slightly older data from the week 7.-11. November 2005.

In the beginning of November the seabed was investigated in parts of the coastal waters of the counties of Århus and Funen. The results showed that the bottom fauna in Kalø Vig and western Århus Bight was strongly reduced, while the effect was less in the central Århus Bight and the sea north of Funen. In the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Ærø</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Basin</st1:PlaceType></st1:place> at depths greater than 20 m, the seabed was black, and no living animals were present. In the outer part of Nakkebølle Fjord and the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Ringsgaard</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Basin</st1:PlaceType></st1:place> in the archipelago south of Funen localised spots of white sulphur bacteria were observed, but living animals were still present.

Oxygen deficiency normally prevails for the longest time in the southern Little Belt area, and only ends when new oxygen rich bottom water flows into the area from the <st1:place w:st="on">Kattegat</st1:place>  through the Great Belt and south of the islands Langeland and Ærø. The oxygen deficiency in the southern Little Belt is now restricted to a little deeper waters than in October, but can under calm weather conditions persist for most of December.

The oxygen conditions in Danish waters in 2005 have been relatively good, except in the southern Little Belt and southern <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Belt</st1:PlaceName>  <st1:PlaceType w:st="on">Sea</st1:PlaceType></st1:place> . This is in spite of only few and short periods with strong winds during summer and autumn. Until the end of September the oxygen deficiency distribution equalled the average trend for recent years, but became more widespread during the calm conditions in October. Periods with strong winds in November have reduced the distribution of oxygen deficiency to average levels for this time of year.

 

 

 


Hele rapporten i PDF-format (2.137 kb).


Links til øvrige figurer

Figur 4 Hyppigheden af observationer pr. uge i 2005 af vindstyrker over 10,8 m/s svarende til hård vind eller mere (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2004 (tynd kurve). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figur 5 Månedlig nedbør i Danmark i 2005 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figur 6     Udbredelsen af iltsvind i Århus Amts kystvande medio november 2005.

Figur 7a     Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i slutningen af oktober 2005.

Figur 7b     Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i begyndelsen af november 2005.