Aarhus Universitets segl

Iltrapport for september 2007

Iltsvind i de danske farvande i september 2007

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

28. september 2007 


Hele rapporten i PDF-format  (766 kb)

Sammenfatning

English summary

Links til figur 4-12


Klik på figurnummeret for at få en større udgave.
Click on the figure number to enlarge the picture.

 

 


Figur 1 Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske, svenske og tyske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-21. september 2007.

Figure 1  The map shows stations visited by Danish, Swedish and German authorities in the period 1-21 September 2007, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed. 

 

 

 

   

Figur 2 Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger i uge 38, 17.-21. september 2007. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l). Da der ikke var iltsvind i det åbne sydlige Bælthav, fanger vores model ikke iltsvindet i de tyske fjorde vist i figur 1.

Figure 2   Actual distribution mid September 2007 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 17-21 September 2007. As there was no hypoxia in the open southern Belt Sea, our model did not catch the oxygen depletion in the German estuaries shown in figure 1.

 

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

 
Sammenfatning

Det fortsat blæsende vejr holder iltsvindet i skak. Udbredelsen af iltsvind er faldet siden august og var midt i september lidt mindre end middel for samme årstid de seneste 4 år. Kraftig vind og vandbevægelse har i september blandet vandmasserne og forhindret iltsvind i lavvandede fjorde og kystvande, og fjernet iltsvindet i det sydlige Bælthav og sydlige Storebælt. Til gengæld er der opstået et usædvanligt udbredt iltsvind i det sydlige Kattegat, Øresund og nordlige Bælthav, hvor ny ilt skal tilføres ved indstrømning af iltrigt bundvand fra nord. Desuden afviger det kraftige iltsvind i det sydlige Lillebælt, Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord og Ærøbassinet ikke fra tidligere år.

Hyppigt blæsevejr siden slutningen af juni har medført så megen blanding og udskiftning af vand ved bunden, at udbredelsen af iltsvind midt i september på knap 4.000 km2 var lidt mindre end middel for samme årstid i de 4 forudgående år (se figur 3), og udbredelsen af kraftigt iltsvind på ca. 310 km2 var den laveste for årstiden i de seneste 7 år. Dette til trods for større tilførsel af næringsstoffer til fjorde og kystvande fra land end normalt, både vinter og sommer pga. exceptionel stor nedbør, foruden usædvanligt lave iltkoncentrationer i maj-juni.

Figur 3      Areal dækket af iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af 2002 og i middel for årene 2003-2006, samt midt i august og midt i september i 2007.

Figure 3    Area covered by oxygen deficiency (<4 mg/l) per week in the last half of 2002 and in average for the years 2003-2006, as well as mid August and mid September 2007.

I lavvandede fjorde og kystvande har iltforholdene i september generelt været gode pga. blæsten og den faldende temperatur. I de åbne, indre farvande har vandbevægelser iværksat af kraftige vinde blandet vandmasserne og fjernet iltsvindet i bl.a. det sydlige Bælthav: Kiel Bugt, Femer Bælt, Mecklenburg Bugt og det sydlige Storebælt. Men i det sydlige Kattegat og de dybe dele af Øresund og det nordlige Bælthav skal ny ilt først og fremmest tilføres med indstrømning af nyt iltrigt bundvand fra nord, hvilket endnu ikke er sket i tilstrækkeligt omfang. I disse farvande er iltindholdet ved bunden fortsat faldet frem til midten af september, hvor et usædvanligt iltsvind dækkede det sydlige Kattegat og strakte sig ned i de dybe dele af Øresund og nordlige Bælthav, inklusivt Århus Bugt området.

I det sydlige Lillebælt med omgivende dybe kystvande: Flensborg Fjord, Als Fjord, Åbenrå Fjord, farvandet nord for Als og Ærøbassinet i Det sydfynske Øhav var det kraftige iltsvind midt i september på niveau med eller værre end middel for perioden 1988-2006. Også her skal ny ilt hovedsageligt tilføres med indstrømmende bundvand gennem Storebælt ned syd om Ærø.

Det forventes, at iltsvind i lavvandede farvande stort set er overstået for i år. I de åbne, indre farvande og det sydlige Lillebælt område kan iltsvindet stadig blive værre og mere udbredt gennem den næste måned, hvis det skifter til stille vejr.

English summary

The continuous windy weather has limited the extent of oxygen depletion. The area covered by oxygen depletion has decreased since August and in mid September was slightly lower than average for the time of year, in comparison to the last 4 years. Strong winds and water currents in September have mixed the water masses and prevented oxygen depletion in shallow estuaries and costal waters, and eliminated the oxygen depletion in the southern Belt Sea and southern Great Belt. Contrary, unusually widespread oxygen depletion occurred in the southern Kattegat, the Sound and northern Belt Sea. The severe oxygen depletion in the southern Little Belt and associated coastal waters is not significantly different from earlier years.

Since the end of June, frequent windy periods have mixed and exchanged the bottom water that the oxygen depletion coverage of nearly 4,000 km2 in mid September was a little lower than average for the previous 4 years (see figure 3), and the severe oxygen depletion coverage of about 310 km2 was the lowest for the season in 7 years. This is in spite of a higher than normal nutrient load to estuaries and costal waters, both during winter and summer, due to exceptionally high precipitation, and unusually low oxygen concentrations in May-June.

In September oxygen conditions in shallow estuaries and coastal waters have been good due to the windy weather and decreasing temperature. In the open waters wind generated currents have mixed the water masses and eliminated the oxygen depletion in the southern Belt Sea: Kiel Bight, Fehmarn Belt, Mecklenburg Bight and the southern Great Belt. Conditions in the southern Kattegat and deep parts of the Sound and northern Belt Sea are influenced by the inflow of new oxygen rich bottom water from the north, which to date has not been sufficient. In these areas the bottom water oxygen concentration continued to decrease in September, resulting in an area of widespread oxygen depletion covering the southern Kattegat and expanding south into the deeper parts of the Sound and northern Belt Sea, and including the Aarhus Bight area.

In the southern Little Belt with the associated deep costal waters: Flensborg Fjord, Als Fjord, Aabenraa Fjord, the sea north of Als and the Ærø Basin in the archipelago south of Funen, severe oxygen depletion in September was at the same level as, or worse than, the seasonal average for the period 1988-2006. These conditions will continue until oxygen is supplied by an inflow of bottom water through the Great Belt and south of Ærø.

In the shallow water areas the oxygen depletion season is considered to be over. In the open waters and the southern Little Belt with associated deep coastal waters oxygen depletion may still increase in both strength and coverage during the next month, if calm weather prevails.

 

Links til øvrige figurer/Links to figures

Figur 4    Hyppigheden af observationer pr. uge i 2006 og 2007 af vindstyrker over 10,8 m/s svarende til hård vind eller kraftigere (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2006 (3-ugers løbende middel). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figure 4    Frequency per week of wind forces exceeding 10.8 m/s (gale force) in 2006 and 2007 compared to average frequencies in the period 1994-2006 (3-weeks running mean). Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 5 Månedlig nedbør i Danmark i 2006 og 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 5   Monthly precipitation in Denmark in 2006 and 2007 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 6  Månedsmidler af lufttemperatur i Danmark i 2006 og 2007 sammenlignet med langtidsmiddel for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 6    Monthly mean air temperature in Denmark in 2006 and 2007 compared to long term average for the period 1961-90. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 7 Udviklingen i iltkoncentrationen i bundvandet på station 413, Anholt Øst, i 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1975-78. Data fra SMHI og DMU.

Figure 7    Development of bottom water oxygen concentration at station 413, Anholt East, in 2007 compared to monthly averages 1975-78. Data from SMHI and NERI.

Figur 8Udviklingen i iltkoncentrationen i bundvandet på station 431, Ven, i 2007 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1990-2001. Data fra SMHI og DMU.

Figure 8    Development of bottom water oxygen concentration in 2007 at station 431, Ven, in the Sound compared to monthly averages 1990-2001. Data from SMHI and NERI.

Figur 9 Estimeret udbredelsen af iltsvind 17.-19. september 2007 i Miljøcenter Århus område. Efter Miljøcenter Århus.

Figure 9    Estimated area covered by oxygen depletion in the northern Belt Sea 17-19 September 2007. From Environmental Centre Aarhus.

Figur 10 Sæsonvariation 2007 i bundvandets iltkoncentration sammenholdt med månedsmiddel og -spredning 1988-2006 i farvandet ud for Vejle Fjord. Efter Miljøcenter Ribe.

Figure 10    Development of bottom water oxygen concentration in 2007 outside Vejle Fjord compared to monthly averages 1988-2006. From Environmental Centre Ribe.

Figur 11a/Figur 11b  Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i hhv. begyndelsen og midten af september 2007. Efter Miljøcenter Odense.

Figure 11    Areas covered by oxygen deficiency in the sea around Funen primo and mid September 2007, respectively. From Environmental Centre Odense.

Figur 12  Sæsonvariation 2007 i bundvandets iltkoncentration sammenholdt med månedsmiddel og -spredning 1986-2006 i hhv. Flensborg Inderfjord og Flensborg Yderfjord. Efter Miljøcenter Ribe.

Figure 12    Development of bottom water oxygen concentration in 2007 in the Flensborg Inner and Outer estuary compared to monthly averages 1986-2006. From Environmental Centre Ribe.