Aarhus Universitets segl

Iltrapport for september 2006

Iltsvind i de danske farvande i september 2006

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU


Hele rapporten i PDF-format (3.560 kb)


Klik på figurnummeret for at få en større udgave.

Click on the figure number to enlarge the picture.

Figur 1   Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske, svenske og tyske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1. - 22. september 2006.

Figure 1 The map shows stations visited by Danish, Swedish and German authorities in the period 1 - 22 September 2006, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Figur 2    Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger i uge 38, 18. - 22. september 2006. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l).

Figure 2  Actual distribution at the end of September 2006 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 18 - 22 September 2006.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

 1   Sammenfatning

Udbredelsen af iltsvind var i slutningen af september lidt mindre end på samme tidspunkt i de seneste tre år. Iltsvindet tiltog i slutningen af august, men blæsten i begyndelsen af september forbedrede forholdene bl.a. i Mariager Fjord og Limfjorden. Der er dog stadig udbredt og kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt med tilstødende kystvande og i den vestlige del af Kiel Bugt. Derudover er der større områder med iltsvind i det sydlige Bælthav og i Arkonahavet. I Øresund, Storebælt, det nordlige Bælthav og Kattegat er iltfor-holdene i slutningen af september omkring eller bedre end middel for de senere år. Undersøgelser af bund-dyr viser store effekter af iltsvindet i juli og august på muslingebestandene i flere lavvandede fjorde.

I Mariager Fjord er iltforholdene langsomt forbedret gennem september, men i uge 38 var der stadig iltsvind dybere end 5 m inderst i fjorden. I Limfjorden medførte blæst, at der ikke var iltsvind i de to første uger af september, men en stor indstrømning af salt bundvand og efterfølgende stille vejr medførte, at iltsvindet vendte tilbage. Også i det sydlige Lillebælt, Flensborg Fjord og Det sydfynske Øhav har blæsten mindsket udbredelsen af iltsvind, men i uge 38 var der stadig udbredt og kraftigt iltsvind i Åbenrå og Flensborg fjorde, Det sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt og Kiel Bugt. Dette iltsvind adskiller sig i omfang og intensitet ikke væsentligt fra, hvad der er målt i tidligere år på samme tid.

Derimod var iltforholdene i september stadig rimeligt gode med koncentrationer omkring eller over gennemsnittet for årstiden i Øresund, Storebælt, det nordlige Bælthav og Kattegat. De store mængder blågrønalger observeret i disse områder i juli og august har tilsyneladende ikke påvirket iltforholdene i bundvandet væsentligt, men er muligvis først og fremmest blevet omsat i de øvre vandmasser, hvor der er tilgang af ilt fra luften.

I slutningen af september var der iltsvind på ca. 4.380 km2 havbund, eksklusiv Østersøen. Det svarer ca. til 1/10 af Danmarks landareal. Ca. 1.530 km2 var ramt af kraftigt iltsvind. Udbredelsen af iltsvind og kraftigt iltsvind omfatter dermed et lidt mindre område end udbredelsen på samme tid i de foregående tre år (se figur 3).

Figur 3   Udbredelse af iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af 2002, middel for årene 2003-2005 samt i uge 34 og 38 i 2006.

Figure 3    Oxygen deficiency (<4 mg/l) per week in the last half of 2002 and in average for the years 2003-2005, and in the weeks 34 and 38 in 2006.

Iltsvindene i juli og august har medført skader på bunddyrene i en række fjorde. Formentligt er størstedelen af bunddyrene døde i de dybere dele af de iltsvindsramte områder af Limfjorden. I Mariager Fjord er muslingebestanden uddød på dybder større end 4-5 m inderst i fjorden og 7 m ved Mariager, i Flensborg Fjord dybere end 6-7 m og i Isefjorden dybere end 5,5 m. De dybe dele af Ringsgaardbassinet og Ærøbassinet i Det sydfynske Øhav er uden bunddyr. Der er også set døde bunddyr i Roskilde Vig og rapporteret om døde fisk i Isefjordens yderbredning og Vejle Fjord. I Præstø Fjord er der i slutningen af september (uge 38) observeret udbredt liglagen på dybder over 3 m, der forekom døde muslinger og fisk, og ålegræsset lå løst på bunden og rådnede.

I de lavvandede farvande kulminerede iltsvindet i juli og august og har i september været langt mindre udbredt. I de dybe, lagdelte, indre farvande kulminerer iltsvindene oftest i september, men kan strække sig ind i november, og i det sydlige Lillebælt helt til december, hvis efterårsstormene lader vente på sig. Iltsvindet kan derfor stadig blive værre, og iltsvind kan opstå i andre områder gennem den næste måned, hvis det ikke modvirkes af kraftig blæst.

English summary

The area coverage of oxygen depletion was at the end of September a little lower than average for the same season during the last three years. The depletion increased at the end of August, but gales in the beginning of September improved the oxygen conditions, e.g. in Mariager Fjord and Limfjorden. However, extensive and severe oxygen depletion still persists in the southern Little Belt with associated coastal waters and in the western Kiel Bight. Oxygen depletion was also found in large areas of the southern Belt Sea and in the Arkona Sea. The oxygen concentrations at the end of September are around average or higher than average for the season in the Sound, Great Belt, northern Belt Sea and Kattegat. Investigations show large effects of the oxygen depletions in July and August on the mussel populations in a number of shallow estuaries.

In the Mariager Fjord the oxygen conditions slowly improved throughout September, but at the end of the month (week 38) oxygen depletion still persisted deeper than 5 m in the inner part of the fjord. Due to gales, no oxygen depletion was present in the Limfjorden in the first two weeks of September, but inflow of highly saline bottom water followed by calm weather caused the depletion to return. The gales also reduced the extension of oxygen depletion in the southern Little Belt, Flensborg Fjord and the archipelago south of Funen. However, at the end of September (week 38), extended and severe oxygen depletion still persisted in the Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord, the archipelago south of Funen, the southern Little Belt and Kiel Bight. The extension and intensity of this oxygen depletion does not significantly differ from observations during the same season in previous years.

In contrast, the oxygen condition in the Sound, Great Belt, northern Belt Sea and Kattegat at the end of September was still relatively good with concentrations about the same as or higher than average for the season. The large amounts of cyanobacteria observed in these waters in July and August do not seem to have affected the bottom water oxygen concentration significantly. This might be caused by the cyanobacteria being recycled in the surface waters, with access of oxygen from the atmosphere.

The area coverage of oxygen depletion (<4 mg/l) at the end of September was about 4,380 km2, excluding the Arkona Sea. This equals ca. 1/10 of the land area of Denmark. About 1,530 km2 of the area was covered by severe oxygen depletion (<2 mg/l). This is a little less than average coverage during the same season in the previous three years, both for depletion and severe depletion (see figure 3).

In a number of estuaries the July and August oxygen depletions caused damage to the bottom fauna. Most of the bottom fauna has probably died in the deeper areas of the Limfjorden from oxygen depletion. The blue mussels have died in the innermost parts of Mariager Fjord at depths larger than 4-5 m, at Mariager town at depths larger than 7 m, in the Flensborg Fjord deeper than 6-7 m, and in the Isefjorden deeper than 5.5 m. The deepest parts of Ringsgaardbassinet and Ærøbassinet in the archipelago south of Funen are without larger fauna. Dead bottom fauna has also been observed in Roskilde Vig, and dead fish have been reported from the Isefjorden and Vejle Fjord. At the end of September extensive coverage of white sulphur bacteria was observed in Præstø Fjord at depths larger than 3 m, dead fish and bottom fauna were seen, and dead eelgrass was lying decaying at the sediment surface.

In the shallow waters the oxygen depletion culminated in July and August, and has in Septem-ber been far less widespread. In the deeper stratified waters the oxygen deficiency most often culminates during September, but may prevail well into November, and in the southern Little Belt into December, if the autumn gales and storms are late. Therefore, the present oxygen depletion can still be worsened, and oxygen depletion can develop in other areas during the next month or two, if not counteracted by strong winds.

Links til øvrige figurer/Links to figures

Figur 4  Hyppigheden af observationer pr. uge i 2006 af vindstyrker over 10,8 m/s svarende til hård vind eller mere (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2005 (3-ugers løbende middel). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figure 4   Frequency per week of wind forces exceeding 10.8 m/s (gale force) in 2006 compared to average frequencies in the period 1994-2005 (3-weeks running mean). Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 5 Månedlig nedbør i Danmark i 2006 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-1990. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 5   Monthly precipitation in Denmark in 2006 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 6  Udbredelse af iltsvind og kraftigt iltsvind i Limfjorden i uge 38, 19. - 20. september 2006. Der blev ikke foretaget målinger i Hjarbæk Fjord i uge 38.

Figur 7 Udbredelse af iltsvind i det centrale Øresund midt i september 2006.

Figur 8a Udbredelse af iltsvind i fynske kystvande i anden uge af september 2006.

Figur 8b Udbredelse af iltsvind i fynske kystvande i tredje uge af september 2006.