Aarhus Universitets segl

Iltrapport for november 2006

Iltsvind i de danske farvande i november 2006

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU

24. november 2006


Hele rapporten i PDF-format (500 kb)


Figur 1   Kortet viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i perioden 1.-16. november 2006.

Figure 1  The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in the period 1-16 November 2006, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

1   Sammenfatning

Iltsvindet er stort set overstået for i år. Der er stadig kraftigt iltsvind i Flensborg Fjord og Åbenrå Fjord, og som sædvanlig i Dybet i Mariager Fjord. Derudover er der kun sporadisk iltsvind i mindre dele af det sydlige Lillebælt, Øresund og Skälderviken i Sydsverige. Iltsvindets udbredelse og intensitet kulminerede i slutningen af oktober, men især stormen og stormfloden den 1. november ændrede forholdene dramatisk til det bedre.

I sidste uge af oktober tiltog iltsvindet i styrke, bl.a. i Limfjorden men især i det sydlige Lillebælt, hvor giftig svovlbrinte blev frigivet fra havbunden nord for Als og i Ærøbassinet i Det sydfynske Øhav. I slutningen af ugen kom der kuling fra vest og 1. november storm fra nord, som medførte stormflod i hovedparten af de indre farvande med op til 2 m forhøjet vandstand i Bælthavet. I første halvdel af november blæste det fortsat kraftigt fra vest. Denne periode med blæst pressede iltrigt vand ind i de indre farvande, blandede vandmasserne og fjernede det meste af iltsvindet.

Midt i november var der kun kraftigt iltsvind i Flensborg inderfjord, hvor der fortsat var iltfrit ved bunden, i Åbenrå yderfjord samt i Mariager Fjord, hvor der stort set altid er iltfrit i bunden af ”Dybet”. Desuden var der iltsvind i mindre områder af det sydlige Lillebælt, Øresund og Skälderviken. Der er i november ikke målinger fra det åbne Kattegat, sydlige Bælthav, Arkonahavet eller de dybe dele af Storebælt, men det antages, at iltsvindet også er væk her på grund af den kraftige blæst og de store vandbevægelser. De manglende målinger er grunden til, at det ikke har været muligt at beregne arealet af iltsvind i november eller at fremstille et kort over udbredelsen af iltsvind i de danske farvande.

Sommeren og efteråret 2006 har været karakteriseret af usædvanligt stille vejr frem til slutningen af oktober, samt varmerekorder i juli, september og oktober. Dette er vejrforhold, der fremmer udviklingen af iltsvind, især i lavvandede fjordområder, hvor et varmt overfladelag afskærer bundvandet fra at få tilført ilt fra luften, og vinden mangler til at bryde lagdelingen og opblande vandsøjlen igen. Iltsvindene har da også været hårde ved blandt andet Mariager Fjord, Limfjorden, Isefjord, Ringkøbing Fjord og Præstø Fjord, hvor store mængder muslinger og andre bunddyr er døde. I de åbne indre farvande har de høje temperaturer også forstærket lagdelingen af vandsøjlen, men manglen på vind var sikkert mere vigtigt for iltforholdene, fordi det sandsynligvis har resulteret i mindre udskiftning end normalt af bundvandet med iltholdigt vand fra Skagerrak.

I det sydlige Lillebælt, Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord, Genner Fjord og Als Fjord, samt i Det sydfynske Øhav har iltsvindet i 2006 svaret til tidligere år hvad angår udbredelse og intensitet, når der ses bort fra 2002. I resten af Bælthavet, Øresund, Kattegat og den vestlige Østersø har iltforholdene i 2006 været relativt gode vejrforholdene taget i betragtning. Samlet set var udbredelsen og styrken af iltsvindet i 2006 omkring eller mindre end gennemsnittet for de tre foregående år. I slutningen af oktober nåede udbredelsen af iltsvind dog op på niveau med 2002 og 2005 pga. manglende vind, men udbredelsen af kraftigt iltsvind var langt mindre end i de tidligere år. Dette er muligvis et resultat af vandmiljøplanerne og tilsvarende planer i nabolandene, kombineret med en relativt lav temperatur i bundvandet, men det må kommende videnskabelige analyser bekræfte.

English summary

For the region in general, this year’s oxygen depletion event has ended. Although, severe oxygen depletion still persists in Flensborg Fjord and Åbenrå Fjord, and as usual in the “Deep” of Mariager Fjord. Additionally, sporadic oxygen depletion still persists in smaller areas of the southern Little Belt, the Sound and Skälderviken in southern Sweden. The coverage and strength of oxygen depletion culminated at the end of October, but especially the storm flood on the 1st of November dramatically improved the situation.

During the last week of October the oxygen depletion increased in the Limfjorden and especially in the southern Little Belt where poisonous hydrogen sulphide was released from the seabed north of Als and in the Ærøbassinet in the archipelago south of Funen. At the end of the week there were western gales, and on the 1st of November a storm from the north, which created a storm flood in most of the inner Danish waters with water levels up to 2 m above normal in the Belt Sea. In the following first half of November strong winds from the west persisted. During this period, oxygen rich bottom waters intruded into the inner Danish waters and most of the oxygen depletion was eliminated.

By mid November severe oxygen depletion only persisted in the inner Flensborg Fjord (oxygen free at the bottom), the outer Åbenrå Fjord, and in the “Deep” in Mariager Fjord, which is generally always oxygen free. Sporadic oxygen depletion still occurred in smaller areas of the southern Little Belt, the Sound and Skälderviken in southern Sweden. In November there are no longer measurements from the open Kattegat, Great Belt, southern Belt Sea or the Arkona Sea, but conditions there have most likely improved as a result of the strong winds and water mixing. Due to the missing data from open waters it has not been possible to calculate the areal coverage of oxygen depletion in mid November or to produce a map showing the distribution of oxygen depletion in the Danish waters.

The summer and autumn of 2006 have been characterised by unusually calm weather until the end of October, and abnormally warm temperatures in July, September and October. These conditions promote the development of oxygen depletion, especially in shallow estuaries, where warm surface waters hinder the downward supply of oxygen from the atmosphere to the bottom waters. Additionally, the weak winds are not able to break down the stratification and mix the water column. Thus severe oxygen depletion has occurred in Mariager Fjord, Limfjorden, Isefjord, Ringkøbing Fjord and Præstø Fjord, and caused the death of large amounts of mussels and other benthic animals. In the open waters the high surface temperatures also strengthened the stratification, but more importantly the weak winds have probably resulted in a below average exchange of the bottom waters with oxygen rich water from the Skagerrak.

In the southern Little Belt, Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord, Genner Fjord and Als Fjord, as well as in the archipelago south of Funen the 2006 oxygen depletion did in general not differ in strength and coverage from earlier years (excluding 2002). In the rest of the Belt Sea, the Sound, Kattegat and western Baltic Sea the 2006 oxygen conditions were relatively good taking the weather conditions into account. All together, the coverage and strength of the 2006 oxygen depletion was about the same or below the average for the last three years. Although, at the end of October the coverage of oxygen depletion reached the same level as in 2002 and 2005 due to lack of strong winds, the extension of severe oxygen depletion was far less than in the previous years. This is probably a combined result of the Action Plans in Denmark and neighbouring countries which have reduced the nutrients supply, and this year’s relatively low bottom water temperatures. However this will have to be verified by future scientific analysis.

Links til øvrige figurer/Links to figures

Figur 2 Hyppigheden af observationer pr. uge i 2006 af vindstyrker over 10,8 m/s svarende til hård vind eller mere (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2005 (3-ugers løbende middel). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Figure 2  Frequency per week of wind forces exceeding 10.8 m/s (gale force) in 2006 compared to average frequencies in the period 1994-2005 (3-weeks running mean). Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 3 Månedlig nedbør i Danmark i 2006 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Figure 3     Monthly precipitation in Denmark in 2006 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 4 Udviklingen i iltkoncentration ved bunden i ca. 55 m's dybde i det østlige Kattegat fra slutningen af august til slutningen af oktober 2006.

Figur 5a Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i slutningen af oktober (uge 43) 2006.

Figur 5b Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i midten af november (uge 45-46) 2006.