Aarhus Universitets segl

Iltrapport for juli og august 2006

Iltsvind i de danske farvande i juli - august 2006

Udarbejdet af Gunni Ærtebjerg, DMU


Hele rapporten i PDF-format (1.987 kb)


Figur 1   Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i henholdsvis juli måned og i perioden 1.-25. august 2006.

Figure 1   The map shows stations visited by Danish and Swedish authorities in July and in the period 1-25 August 2006, respectively, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Figur 2    Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger i uge 34, 21.-25. august 2006. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l).

Figure 2 Actual distribution ultimo August 2006 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest measurements in the period 21-25 August 2006.

Dansk

Svensk

English

Deutsch

Ilt

Syre

Oxygen

Sauerstoff

Iltsvind

Syrebrist

Oxygen deficiency

Sauerstoffmangel

 1   Sammenfatning

Udbredelsen af iltsvind svarer i slutningen af august til gennemsnittet på samme tidspunkt i de senere år, når der ses bort fra det ekstreme iltsvind i 2002. Sommeren 2006 har sat varmerekord og der har været meget lidt blæst. Det gode vejr er især gået ud over iltforholdene i Limfjorden, Mariager Fjord og det sydlige Lillebælts-område inklusiv Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord og Det sydfynske Øhav. Derudover er der større områder med iltsvind i Kiel Bugt, Mecklenburg Bugt og øst for Falster.

Udledningen af næringsstoffer i vinteren og foråret har sandsynligvis været relativt lav pga. virkningerne af vandmiljøplanerne, lav nedbør i slutningen af 2005 og gennemsnitlig nedbør i første halvdel af 2006. Men det stille vejr siden begyndelsen af juni og det rekordvarme vejr i juli medførte, at der opstod iltsvind i mange lavvandede farvande, hvor vinden ellers normalt med mellemrum blander vandmasserne og fører ilt ned til bunden. Det gik især ud over Limfjorden, hvor der siden midten af juni har været udbredte iltsvind, samt Mariager Fjord, der siden midten af august har været tæt på sammenbrud som i 1997. Men usædvanlige iltsvind er også observeret i andre lavvandede farvande som Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Randers Fjord, Isefjord, Smålandsfarvandet og Fakse Bugt.

Hvad angår de dybere farvande, så er iltsvindet i Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord, farvandet nord for Als, farvandet mellem Als og Ærø og i Det sydfynske Øhav mere udbredt og intenst end normalt på denne tid af året. I Kattegat, Øresund, det nordlige Bælthav og Storebælt er iltforholdene rimeligt gode med koncentrationer omkring eller over gennemsnittet for årstiden.

I slutningen af august var der iltsvind på knap 4.000 km2 havbund, eksklusiv Østersøen. Heraf var ca. 1.200 km2 ramt af kraftigt iltsvind. Dette svarer til udbredelsen af iltsvind på samme tid i de foregående 3 år (se figur 3). Dog var udbredelsen af kraftigt iltsvind lidt større.

Figur 3   Iltsvind (<4 mg/l) uge for uge i sidste halvdel af årene 2001-2005 samt i uge 34 i 2006.

Figure 3    Oxygen deficiency (<4 mg/l) per week in the last half of the years 2001-2005 and in the week 34 in 2006.

Der er observeret udslip af giftig svovlbrinte fra havbunden i Skive Fjord, Lovns Bredning, Mariager Fjord, Flensborg Fjord og Nørrefjord i Helnæs Bugt. I Skive Fjord og Lovns Bredning er svovlbrinteholdigt bundvand vældet op til overfladen både i slutningen af juli og slutningen af august. Vandet blev farvet mælkehvidt af udfældet svovl, og småfisk, rejer og krabber døde. Formentligt er størstedelen af bunddyrene døde i de dybere dele af alle de iltsvindsramte områder af Limfjorden. I Mariager Fjord er der sket betydelige skader på muslingebestanden, der er uddød på dybder større end 4-5 m i inderfjorden. I Flensborg Fjord er der observeret liglagen fra 6-7 m's dybde. Der er også set liglagen og døde bunddyr i Roskilde Vig og Isefjordens inderbredning, og der er rapporteret om døde fisk i Isefjordens yderbredning og Vejle Fjord.

I de lavvandede farvande er iltsvind mest udbredt i juli og august, da de følgende måneder normalt har lavere temperatur og mere blæst. Så forhåbentlig har iltsvindene i fx Limfjorden og Mariager Fjord kulmineret. I de dybe, lagdelte, indre farvande kulminerer iltsvindene oftest i september, men kan strække sig ind i november, hvis efterårsstormene lader vente på sig. Iltsvindet i Lillebæltsområdet kan derfor stadig blive værre, og iltsvind kan opstå i andre områder gennem den næste måned eller to, hvis det ikke modvirkes af kraftig blæst.

Masseforekomsterne af blågrønalger i Østersøen, Øresund, Bælthavet og Kattegat i juli og august kan synke til bunds og forhøje iltforbruget i bundvandet og derved fremme udviklingen af iltsvind i disse områder.

English summary

The area coverage of oxygen depletion at the end of August equalled the average coverage during the same season in later years, excluding the extreme hypoxia in 2002. The summer was very warm and calm with a record high mean temperature in July. This fine weather made the oxygen conditions worse, especially in the Limfjorden, Mariager Fjord and the southern Little Belt area including the Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord and the archipelago south of Funen. Oxygen depletion was also found in larger areas of the Kiel Bight, Mecklenburg Bight and the sea east of Falster.

It is assumed that the discharge of nutrients during winter and spring was relatively low due to the effects of the national action plans, low precipitation in late 2005, and average precipitation the first half of 2006. However, in combination with the calm weather since the beginning of June, and the warm July, oxygen depletion appeared in many shallow water areas where the wind normally would mix the water masses at intervals, transporting oxygen to the bottom. Oxygen depletion was especially widespread in the Limfjorden from mid June, and in the Mariager Fjord, which since mid August has been close to a total collapse as was the case in 1997. Unusual oxygen depletion also occurred in other shallow water areas as the Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Randers Fjord, Isefjord, Smålandsfarvandet and Fakse Bight.

In the deeper stratified waters oxygen depletion was more intense and widespread than normal for the season in the Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord, large parts of the southern Little Belt, and in the archipelago south of Funen. Contrary, the oxygen condition in the Kattegat, the Sound, the northern Belt Sea and the Great Belt was about the same or higher than average for the season.

The area coverage of oxygen depletion (<4 mg/l) at the end of August was nearly 4,000 km2, excluding the Arkona Sea. About 1,200 km2 of this area was covered by severe oxygen depletion (<2 mg/l). This equals the average coverage during the same season in later years, excluding the extreme hypoxia in 2002. However, the coverage of severe oxygen depletion was a little larger than average.

Toxic hydrogen sulphide released from the sea bed has been observed in Skive Fjord, Lovns Bredning, Mariager Fjord, Flensborg Fjord and Nørrefjord in Helnæs Bight. In Skive Fjord and Lovns Bredning upwelling of hydrogen sulphide containing bottom water took place both ultimo July and at the end of August. Free sulphur made the water milky-white, and small fish, shrimps and craps died. Most of the bottom fauna has probably died in the deeper parts of the areas that suffered from oxygen depletion in the Limfjorden. In the inner part of Mariager Fjord the mussels have died at depth larger than 4-5 m. In Flensborg Fjord the bottom was covered by white sulphur bacteria from 6-7 m's depth. White sulphur bacteria and dead bottom fauna has also been observed in Roskilde Vig and the inner part of Isefjorden, and death of fish has been reported from the outer part of Isefjorden and Vejle Fjord.

In shallow water areas oxygen depletion is known to be most widespread in July and August, as the following months normally are colder with more wind activity. Thus, hopefully the oxygen depletion in e.g. the Limfjorden and Mariager Fjord has peaked this year. In the deeper stratified waters the oxygen deficiency most often culminates during September, but may prevail well into November, and in the southern Little Belt into December, if the autumn gales and storms are late. Therefore, the present oxygen depletion in the Little Belt area can still be worsened, and oxygen depletion can develop in other areas during the next few months, if not counteracted by strong winds.

Sedimentation of the mass occurrences of cyanobacteria seen in the Baltic Sea, the Sound, Belt Sea and Kattegat in July and August might increase the oxygen demand in the bottom water and thereby promote the development of oxygen depletion.

Links til øvrige figurer

Figur 4 Hyppigheden af observationer pr. uge i 2006 af vindstyrker over 10,8 m/s svarende til hård vind eller mere (forbundne punkter) sammenlignet med middel for perioden 1994-2005 (tynd kurve). Baseret på ugeberetninger fra DMI.

Frequency per week of wind forces exceeding 10.8 m/s (gale force) in 2006 compared to average frequencies in the period 1994-2005. Based on weekly reports from the Danish Meteorological Institute. 

Figur 5 Månedlig nedbør i Danmark i 2006 sammenlignet med månedsmidler for perioden 1961-90. Baseret på månedsberetninger fra DMI.

Monthly precipitation in Denmark in 2006 compared to monthly averages for the period 1961-1990. Based on monthly reports from the Danish Meteorological Institute.

Figur 6 Udbredelsen af iltsvind og kraftigt iltsvind i Limfjorden i uge 34, 21.-24. august 2006. Der blev ikke foretaget målinger i Hjarbæk Fjord i uge 34. 

Figur 7 Frit svovl dannet ved iltning af svovlbrinte frigivet fra bunden farver vandet mælkehvidt i Skive Fjord den 23. august 2006. Foto: Bent Jensen, Limfjordssamarbejdet.

Figur 8a Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i begyndelsen af august 2006.

Figur 8b Udbredelsen af iltsvind i fynske kystvande i midten af august 2006.