Aarhus Universitets segl

Gravehvepse

I Den Danske Rødliste er alle 138 arter af gravehvepse blevet behandlet efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2020 efter IUCN 2012aIUCN 2012b og IUCN 2019) i 2022. De fleste arter af gravehvepse betragtes som en del af den danske natur, men 5 arter optræder tilfældigt eller er under etablering. Det har således været relevant og muligt at rødlistevurdere 133 af de 138 gravehvepsearter.

Gravehvepsene er rødlistevurderet af Hans Thomsen Schmidt og kvalitetssikret af Søren Tolsgaard.

Bedes citeret: Schmidt, H.T., 2023. Gravehvepse 2022. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den Danske Rødliste. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk

Fotos ovenfor: Oxybelus uniglumis og Cerceris quadrifasciata, fotos: Johnny Lund Jeppesen foto: Johnny Lund Jeppesen ©, Ectemnius cavifrons, foto: Thomas Nielsen, Bio&diverse ©

2022 Vurderingsperiode
2023 Publiceringsår
138 Danske arter
138 Behandlede arter
133 Rødlistevurderede arter
49 Rødlistede arter
19 Truede arter
5 Regionalt uddøde arter

Rødlistestatus

Af de rødlistevurderede arter er 37 % rødlistede (49 arter) og dermed henført til en af de seks kategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD) (Figur 1). De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, udgør sammenlagt 14 % (19 arter) af de rødlistevurderede arter. Der er således en lidt lavere andel af rødlistede og truede arter af gravehvepse end for den samlede rødlistevurdering i Den Danske Rødliste.

Af de 133 rødlistevurderede arter er:

 • 5 arter (3,8 %) regionalt uddøde (RE) og forsvundet fra den danske natur. Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet. Hovedparten af de uddøde arter var knyttet til tørre overdrev, hvor der var arealer med bart sand eller bar jord. Fx Crossocerus denticrus, der anlægger reder i jorden og i stenmure og samler små fluer til larverne. Arten synes tæt på at uddø i hele Europa.
 • 1 art (0,8 %) kritisk truet (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur. Det drejer sig om Miscophus spurius, der siden 1975 kun er registreret på 2 lokaliteter ved Strandkær på Mols i 1992 og senest fra Kongensbro Grusgrav i Østjylland i 2009.
 • 12 arter (9,0 %) truede (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Fx Bembix rostrata, der tidligere var kendt fra Tisvilde i Nordøstsjælland, men siden 1975 kun er fundet på enkelte lokaliteter på Bornholm.
 • 6 arter (4,5 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur. Fx Crossocerus pullulus, der kendes fra 4 lokaliteter i klitter langs kysten i Vestjylland og Thy.
 • 17 arter (12,8 %) næsten truede (NT), hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar). Fx Miscophus concolor, der findes på steder med bart sand i klitheder, indsander og grusgrave i Sønderjylland, Vestjylland og Østjylland, samt Nordøstsjælland.
 • 8 arter (6,0 %) har utilstrækkelige data (DD) om udbredelse og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø. Fx Mimumesa beaumonti, der kun er kendt fra et meget gammelt fund fra før 1900 ved Strandmøllen i Nordøstsjælland og fra Frejlev Skov på Lolland i 2017. Arten er vanskelig at skelne fra nærtstående andre arter i slægten Mimumesa, der har lignende levevis og det vurderes som usikkert, om arten er blevet overset i mange år eller der er tale om en regionalt uddød art, der for nylig er genindvandret til landet.
 • 84 arter (63,2%) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter. Fx Almindelig sandhveps (Ammophila sabulosa), der findes udbredt i sandede områder i hele landet og er blandt de hyppigst registrerede gravehvepse.

Endelig er 5 arter (3,6 % af alle 138 gravehvepse) ikke relevante (NA) at vurdere, da de optræder tilfældigt eller er under etablering. Fx Sphex funerarius, der kun er fundet en gang ved Gjern i Østjylland i 2021. Der kan være tale om en strejfer, eller arten kan være under indvandring.


Figur 1, gravehvepse. Oversigt over fordelingen af rødlistekategorier for de rødlistevurderede arter af gravehvepse for rødlisteperioden 2020-2030 (Schmidt 2023) (figuren til venstre). I figuren til højre er vist det samlede resultat for de seneste vurderinger af alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I figurerne indgår syv rødlistekategorier: regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). De seks første kategorier (røde og gule signaturer) udgør tilsammen de rødlistede arter. De truede arter omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU). Arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), indgår ikke i figurerne.

Udvikling i truethed

De danske gravehvepse har ikke tidligere været rødlistevurderet og det har derfor ikke været muligt at beregne rødlisteindeks (RLI) for denne artsgruppe.

Aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter

Som en del af rødlistevurderingen har eksperten vurderet de aktuelle udviklingstendenser for 44 rødlistede arter (se Figur 3). Således er 2 % af arterne i fremgang, 23 % er stabile, 45 % af arterne vurderes at være i tilbagegang og for 30 % er trenden ukendt. Hovedparten af de arter, hvor trenden er ukendt, er arter, hvor der er utilstrækkelige data (DD) til en vurdering af deres risiko for at uddø. Det vurderes således, at de rødlistede gravehvepse overvejende er i tilbagegang.

Figur 3, gravehvepse. Oversigt over de aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter i den seneste rødlistevurdering. Udviklingstendenserne for gravehvepse er vist i figuren til venstre (for 44 arter), og i figuren til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. For hver art er vurderet, om den samlede bestand er i fremgang, stabil, i tilbagegang, ukendt eller ikke vurderet. For nyvurderinger indgår arter, der er vurderet som kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD), men ikke arter, der er livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE). For genvurderinger er det kun arter, der er vurderet som livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE) i de to seneste vurderingsrunder, der er udeladt. Figurerne omfatter ikke arter, der er vurderet ”ikke relevante (NA)” eller ”ikke vurderet (NE)” i den seneste runde.

Levesteder

Alle danske arter af gravehvepse er knyttet til landbaserede levesteder (se Figur 4a og 4b).

De rødlistede arter af gravehvepse er primært tilknyttet græsland og hede, by, skov og krat, kyst samt mose og eng. Levestederne i græsland omfatter især sand-græsland, tørgræsland, samt tørre heder og klitheder og i byerne findes de særligt i ruderater (fx grusgrave), parker og haver. I skove og krat er arterne særligt udbredte i skovlysninger og især i de tørre miljøer. En mindre del af de rødlistede gravehvepse lever i de yderste klitrækker og i strandrørsumpe. De livskraftige gravehvepse har nogenlunde de samme levesteder, men er i højere grad end de rødlistede knyttet til vidt udbredte og mere eller mindre næringsrige levesteder såsom ruderater, haver og parker og urtebræmmer.

De voksne gravehvepse lever hovedsageligt af nektar fra blomster. Larverne fodres med levende smådyr, især fluer og myg, bladlus og cikader, edderkopper, larver af sommerfugle og græshopper.

En stor andel af de rødlistede arter anlægger deres reder i sand, men en mindre andel benytter det tørre ved af døde stammer, kviste og grene samt tørre stængler (fx af brombær og tagrør). Sidstnævnte gruppe er angivet som levende planter i figur 4b. De livskraftige arter er i større omfang end de rødlistede knyttet til organiske substrater, og især døde stammer, grene og kviste af både løv- og nåletræer og er mindre knyttet til blottet sand.

Mange rødlistede arter af gravehvepse er tilknyttet sand-græsland, tørgræsland samt tørre heder og klitheder. En stor andel af de rødlistede arter anlægger deres reder i sand og de voksne gravehvepse lever hovedsageligt af nektar fra blomster med let tilgængelig nektar som skærmplanter (fx pimpinelle, vild gulerod og angelik) eller kurveblomster (fx blåmunke og tidsler). Foto: Hans Thomsen Schmidt ©

Figur 4a, gravehvepse. Oversigt over fordelingen af levesteder (habitater) for arter af gravehvepse (figurerne til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I de øverste figurer er levestederne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD). I de nederste figurer er vist levesteder for de livskraftige (LC) arter (som andelen af antal livskraftige arter), mens arter der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE) ikke indgår i figurerne. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af levesteder. Da mange arter forekommer i flere typer af levesteder vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Figur 4b, gravehvepse. Oversigt over fordelingen af de substrater arterne lever på og de kulstofkilder arterne lever af for arter af gravehvepse (figurerne til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I de øverste figurer er substraterne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD). I de nederste figurer er vist substrater for de livskraftige (LC) arter (som andelen af antal livskraftige arter), mens arter der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE) ikke indgår i figurerne. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af substrater. Da mange arter forekommer i flere typer af substrater vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Trusler

De rødlistede gravehvepse er først og fremmest truede af forringelser og tab af levesteder.

Levestederne mistes især som følge af tilgroning med høje græsser, urter, buske og træer, fordi der mangler naturlige forstyrrelser. Forstyrrelser omfatter især kystdynamik, færdsel til fods og græssende dyr, der blotlægger de sandede substrater, hvor gravehvepsene anlægger reder. Arter knyttet til dødt ved er truet af intensiv skovdrift, hvor de organiske substrater fjernes fra skov og krat.

Det historiske tab af levesteder, som følge af kystsikring og græsningsophør, opdyrkning, tilplantning og omlægning af tørre græsland, klitter og heder samt fravær af skovlysninger, betyder desuden at mange bestande er små og isolerede og følsomme over for små tilfældige variationer i fx vejrforholdene.

Mere om gravehvepse

Antal arter i Danmark

Gravehvepse tilhører den store insektorden årevingede (Hymenoptera) og indgår i gruppen af brodhvepse (Aculeata) sammen med bl.a. guldhvepse, gedehamse, vejhvepse, myrer og bier. Gravehvepse opdeles i 3 familier, nemlig Ampulicidae, der omfatter en enkelt dansk art, der fanger kakerlakker til larverne, Sphecidae (Sandhvepse) og Crabronidae (Egentlige gravehvepse). Bier betragtes nu som en undergruppe af gravehvepse, der er blevet veganere, idet de næsten udelukkende anvender pollen og nektar til deres larver. Gravehvepse og bier udgør tilsammen overfamilien Apoidea. Der er til og med 2021 publiceret 138 arter af gravehvepse, der er fundet i Danmark. Kun få af arterne har danske navne.

Om artsgruppen

Gravehvepse gennemgår en fuldstændig forvandling, idet deres livscyklus omfatter stadierne æg, larve, puppe og fuldvoksent individ. I forhold til andre insektgrupper er larvestadiet kort, som regel kun en til to uger. Dette skyldes, at arterne anvender levende smådyr som foder til larverne. De enkelte arter fanger forskellige insekter eller edderkopper. Byttet paralyseres med et eller flere stik af hunnernes brod og transporteres levende hjem til rederne.

Gravehvepsene kan groft opdeles i to omtrent lige store grupper efter levevis, nemlig jordboende arter og arter, der anlægger bo i dødt træ, grene eller stængler. De fleste af de jordboende arter graver reder på lokaliteter med bart sand eller bar jord. Typiske eksempler på redepladser er vindbrud i indsander og klitter og bare pletter forårsaget af store dyr, men de findes også på kanten af stier. En del arter foretrækker lodrette flader i form af småskrænter eller klinter. I den anden hovedgruppe gnaver nogle arter selv reder i dødt træ eller tørre, marvholdige stængler, men de fleste arter anvender huller gnavet af andre insekter, fx billelarver.

Stort set alle gravehvepse er udprægede solskinsdyr. Et varmt mikroklima er afgørende for valg af redepladser, hvad enten det er en sandet, solbeskinnet sti i læ af træer og buske, eller det er en soleksponeret, opretstående høj stub.

De voksne gravehvepse ernærer sig hovedsageligt af nektar fra blomster og de foretrækker skærmplanter og kurveblomster, hvor nektaren er let tilgængelig. En del arter kan også træffes på blade, hvor de suger næring fra honningdug (bladlusekskrementer). Endelig er der eksempler på, at hvepsene suger væske fra de byttedyr, der fanges til larverne.

Gravehvepse har en udviklet yngelpleje, da larverne opfodres med levende insekter eller edderkopper. De enkelte arter har typisk specialiseret sig i at fange bytte fra en bestemt insektorden, især næbmundede (bladlus, cikader, bladlopper og tæger) eller tovinger (fluer og myg). Nogle arter fanger sommerfuglelarver, biller, græshopper, kakerlakker, bier, døgnfluer eller trips. Enkelte arter, fx Lindenius albilabris, kan anvende både fluer og tæger som larvefoder. Den rødlistede Oxybelus argentatus (truet, EN) fanger udelukkende stiletfluer, især sølvhåret stiletflue.

Gravehvepsene er efterstræbt af en række forskellige snyltere. En slægt af gravehvepse (Nysson) er foderparasit på andre arter af gravehvepse. I stedet for selv at fange bytte lægger hunnerne æg i færdigprovianterede reder. Snylteartens larve klækker før værtsartens larve, og snylteren fortærer først værtens æg og herefter foderet.

Guldhvepse er en markant gruppe af snyltere. De flotte metalskinnende hvepse kan ofte ses ved reder af forskellige gravehvepse på sandede stier. De små grå kødfluer i underfamilien Miltogramminae er en gruppe af kleptoparasitter, der er knapt så iøjnefaldende ved rederne.    

Nogle arter af gravehvepse er relativt store med iøjnefaldende mønstre af gult på bagkroppen. De store arter af sandhvepse, der samler store sommerfuglelarver, kan optræde meget synligt langs stier i klitter og på heder. De har en rød tegning på den forreste del af den lange slanke bagkrop. Mange arter af gravehvepse, især arter, der yngler i dødt træ eller stængler, er små, sorte insekter, der diskret flyver omkring eller kravler på blade og stammer i deres jagt på byttedyr til larverne.   

Biulven Philanthus triangulum (livskraftig, LC) er måske det eneste eksempel på en art, der kan have direkte betydning for mennesker, idet den hovedsageligt fanger honningbier til artens larver. Især i eftersommeren kan biulven danne store kolonier i hedeområder, hvor der er skråninger med sparsom bevoksning. I nogle tilfælde kan kolonierne måske fange så mange bier, at det kan påvirke produktionen af lynghonning. I modsætning til nogle arter af sociale gedehamse angriber gravehvepsene aldrig mennesker.  

Klassifikation

Rige Dyreriget
Række Leddyr
Underrække Hexapoda
Klasse Insekter
Orden Hymenoptera (årevinger)
Overfamilie Apoidea
Familie Ampulicidae
Sphecidae
Crabronidae

Referencer

 • IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 32 sider
 • IUCN 2012a. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels. Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 41 sider
 • IUCN 2019. Guidelines for using the IUCN red list categories and criteria, version 14. IUCN, Cambridge, United Kingdom.
 • Moeslund, J.E., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2020. Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 188 https://dce2.au.dk/pub/TR188.pdf

Bembix rostrata henføres til kategorien truet (EN). Arten fandtes tidligere ved Tisvilde i Nordsjælland, men er i nyere tid kun kendt fra enkelte lokaliteter på Bornholm, hvor den anlægger reder, ofte i kolonier, på lokaliteter med blottet sand nær kysten. Arten er truet af tilgroning af levestederne. Hunnerne fanger store fluer til larverne, der løbende forsynes med frisk foder. Foto: Harald Dühmert ©

Crossocerus annulipes er et eksempel på de mange små, sorte arter af gravehvepse, der anlægger reder i dødt træ. Den kan træffes på jagt efter små cikader og bladlopper i skovbryn, ældre haver og parker. Arten registreres ikke så ofte, men den har spredt sig i nyere tid til store dele af landet. Arten vurderes derfor som livskraftig (LC). Foto: Ole Martin ©

Den store sandhveps (Podalonia hirsuta) er den eneste gravehveps, der er aktiv fra det tidlige forår, hvor den graver reder i småskrænter og klinter. Rederne provianteres med uglelarver, især larver af jordugler. Arten kan findes på mange lokaliteter på sandet jord, både langs kysterne og i hedeområder inde i landet. Den er klart hyppigst i Jylland og kategoriseres som livskraftig (LC). Foto: Ole Rasmussen ©