Aarhus Universitets segl

Døgnfluer

I Den Danske Rødliste er alle 43 arter af døgnfluer blevet behandlet efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2015 efter IUCN 2012a, IUCN 2012b og IUCN 2016). Alle arter af døgnfluer betragtes som en del af den danske natur. Det har således været relevant og muligt at rødlistevurdere alle 43 døgnfluearter.

Døgnfluerne er rødlistevurderet af Peter Wiberg-Larsen og kvalitetssikret af Jens Skriver.

Bedes citeret: Wiberg-Larsen, P., 2019. Døgnfluer 2015-2016. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den Danske Rødliste. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk

Foto ovenfor: Stor sømajflue (Ephemera vulgata). JC Schou, Biopix ©

2015-2016 Vurderingsperiode
2019 Publiceringsår
43 Danske arter
43 Behandlede arter
43 Rødlistevurderede arter
15 Rødlistede arter
5 Truede arter
4 Regionalt uddøde arter

Rødlistestatus

Af de rødlistevurderede arter er 35 % rødlistede (15 arter) og dermed henført til en af de seks kategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD) (Figur 1). De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, udgør sammenlagt 12 % af de rødlistevurderede arter. Der er således en lidt lavere andel af rødlistede arter af døgnfluer, end for den samlede rødlistevurdering i Rødliste 2019, mens andelen af truede arter er noget lavere.

Af de 43 rødlistevurderede arter er:

 • 4 arter (9 %) regionalt uddøde (RE) og forsvundet fra den danske natur. Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet. Arterne er historisk kun kendt fra 1-10 primært jysk mellemstore/store vandløb og ingen af dem (fx Baetis muticus) med sikkerhed fundet inden for de seneste 60-100 år.
 • 1 art (2 %) truet (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Arten, Rhithrogena germanica, findes således kun i Højen Bæk systemet ved Vejle.
 • 4 arter (9 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur. Alle arter (fx Electrogena lateralis, Siphlonurus alternatus) forekommer kun i 1-2 mellemstore/store jyske vandløb.
 • 3 arter (7 %) næsten truede (NT), hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar). To arter (fx Metretopus borealis) er knyttet til få store jyske vandløb, den sidste til enkelte klarvandede, jyske søer.
 • 3 arter (7 %) utilstrækkelige data (DD) om udbredelse og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø. Der er tale om arter tilhørende Cloeon simile-gruppen.
 • 28 arter (65%) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter. Eksempler er Ephemera danica og Heptagenia sulphurea, begge knyttet til mellemstore til store vandløb og i fremgang efter en periode med markant historisk tilbagegang.


Figur 1, døgnfluer.
Oversigt over fordelingen af rødlistekategorier for de rødlistevurderede arter af døgnfluer (figuren til venstre). I figuren til højre er vist det samlede resultat for alle rødlistevurderede arter og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I figurerne indgår 7 rødlistekategorier: regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). De seks første kategorier (røde og gule signaturer) udgør tilsammen de rødlistede arter. De truede arter omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU). Arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), indgår ikke i figurerne.

Udvikling i truethed

De danske døgnfluer er rødlistevurderet i flere runder. I Rødlisten 1990 indgik således 39 arter (Asbirk og Søgaard 1991), i Rødliste 1997 (Stoltze og Pihl 1998) indgik 42 arter, mens døgnfluerne ikke blev behandlet i Rødlisten 2010 (Wind og Pihl 2010).

Det har således ikke været muligt at sammenligne rødlistevurderingerne i Rødliste 2019 med Rødliste 2010 for denne artsgruppe.

Aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter

Mange arter tilknyttet vandløb er gået markant tilbage inden for de seneste hundrede år, men flere har genvundet det tabte terræn i løbet af de seneste ca. 20-30 år, primært pga. generelt forbedret vandkvalitet (reducerede udledninger af organisk stof). Kun en enkelt art (Rhithrogena germanica) har udvist tilbagegang på sit eneste levested inden for de sidste ca. 10 år. 

Som en del af rødlistevurderingen har eksperten også vurderet de aktuelle udviklingstendenser for 11 rødlistede døgnfluer (se Figur 3). Således er en art i fremgang, to arter er stabile, en art er i tilbagegang, mens udviklingstendenserne er ukendte for de resterende syv. Det vurderes således, at udviklingstendenserne for de rødlistede døgnfluer overvejende er ukendte.

Figur 3, døgnfluer. Oversigt over de aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter i den seneste rødlistevurdering. Udviklingstendenserne for døgnfluer er vist i figuren til venstre (for 11 arter), og i figuren til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. For hver art er vurderet, om den samlede bestand er i fremgang, stabil, i tilbagegang, ukendt eller ikke vurderet. For nyvurderinger indgår arter, der er vurderet som kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD), men ikke arter, der er livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE). For genvurderinger er det kun arter, der er vurderet som livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE) i de to seneste vurderingsrunder, der er udeladt. Figurerne omfatter ikke arter, der er vurderet ”ikke relevante (NA)” eller ”ikke vurderet (NE)” i den seneste runde.

Levesteder

I Danmark er døgnfluernes ungdomsstadier knyttet til akvatiske levesteder, mens de voksne opholder sig på land men i nærheden af vandområder (se Figur 4a og 4b).

Samtlige rødlistede arter af døgnfluer på nær én er knyttet til vandløb, for de flestes vedkommende mellemstore/store vandløb. En enkelt art forekommer dog nu kun i et mindre vandløb. En enkelt art forekommer primært i bredzonen af søer. Arterne forekommer typisk i undervandsvegetation, på sandet bund, eller siltet/mudret bund med groft dødt plantemateriale. Levestederne for gruppen som helhed er også overvejende vandløb, men en meget væsentlig del er tilknyttet bredzonen af søer, og enkelte endda mindre damme, som ikke tørrer ud om sommeren. Levestederne er primært sandet/siltet bund evt. med ophobet groft organisk stof, men en del arter er tilknyttet vegetation og/eller sten.

De forsvundne arter var knyttet til mellemstore til store vandløb (fx Baetis muticus, Siphlonurus lacustris), og forekom primært i vegetationen.

Foto af Peter Wind ©Søer er et vigtigt levested for døgnfluer som helhed. De rødlistede arter er dog primært knyttet til mellemstore og store vandløb. Foto: Peter Wind ©

Figur 4a, døgnfluer. Oversigt over fordelingen af levesteder (habitater) for arter af døgnfluer (figuren til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I figurerne er levestederne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD), mens de livskraftige arter (LC) og arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), ikke indgår. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af levesteder. Da mange arter forekommer i flere typer af levesteder, vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Figur 4b, døgnfluer. Oversigt over fordelingen af de substrater, arterne lever på, og de kulstofkilder, arterne lever af, for arter af døgnfluer (figuren til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I figurerne er substraterne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD), mens de livskraftige arter (LC) og arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), ikke indgår. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af substrater. Da mange arter forekommer i flere typer af substrater, vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Trusler

De rødlistede døgnfluer er potentielt truet af ændringer i vandløbs fysiske forhold (regulering, grødeskæring, opgravning af bundmateriale, vandindvinding) og forurening (urenset spildevand, insekticider). De pågældende trusler vurderes dog ikke at være specielt aktuelle for de pågældende arter. Ligeledes burde arterne kategoriseret som regionalt uddøde (RE) have egnede levesteder, såfremt de var i stand til at genindvandre. En enkelt af de rødlistede døgnfluer (Baetis macani), der primært forekommer i søer, er potentielt truet af eutrofiering (tilførsel af fosfor og kvælstof).

Mere om døgnfluer

Antal arter i Danmark

 

Ordenen døgnfluer er repræsenteret af 8 familier i Danmark. Artslisten på allearter.dk rummer 43 arter af danske døgnfluer. Mortensen (2018) har tildelt samtlige arter danske navne, hvoraf 4 dog har været anvendt tidligere.

Om artsgruppen

Døgnfluer er primitive insekter med såkaldt ufuldstændig forvandling, hvor udviklingen fra æg til voksent individ sker gradvist uden et puppestadie. Ungdomsstadiet, nymfen, har hos de danske arter tre haletråde og udvendige gæller på bagkroppen. Nymferne lever af fastsiddende mikroalger på sten eller planter eller af groft/fint dødt organisk stof (”detritus”). Flere arter er glimrende svømmere, og nogle arter formmæssigt tilpasset til livet i strømmende vand. De voksne individer lever på land. De er enestående ved at have to vingede stadier, det første med matte vinger, det andet og sidste med klare vinger og ekstra lange haletråde (enten 2 eller 3). Det første vingepar er betydeligt større end det andet, der hos nogle arter kan mangle helt. Vingerne holdes højt løftet og fungerer som ”sejl” ved langdistance spredning ved vindens hjælp.

Døgnfluer tilbringer næsten hele deres liv som æg (der kan hvile i adskillige måneder) eller nymfer. Udviklingen er hurtig hos enkelte arter, som kan have 2-3 generationer om året. De store Ephemera arter skal dog bruge 2-3 år på at blive voksne. Til gengæld lever de voksne døgnfluer kun kort (deraf navnet), fra få timer til højst 2-3 døgn, og med reducerede munddele og manglende tarmsystem kan de hverken indtage føde eller væske. Forud for parringen sværmer hannerne i større eller mindre flokke. Det sker typisk ved særlige ”markører” i landskabet (buske, træer). Sværmningen tiltrækker hunnerne, og hos visse arter sker parringen i luften. Hunnerne lægger hos nogle arter deres æg (i klumper) på vandoverfladen, mens andre kravler ned under vandoverfladen og placerer æggene på sten eller planter.

Klassifikation

Rige
Dyreriget
Række
Leddyr
Underrække
KlasseInsekter
OrdenDøgnfluer
Overfamilie

Referencer

 • www.allearter.dk
 • Moeslund, J.E., Ejrnæs, R. & Wind, P. (2015). Manual til rødlistevurdering af danske arter 2013-2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. -Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54 (http://dce2.au.dk/pub/TR54.pdf)
 • Mortensen, K. (2018) Døgnfluer. Natur og Museum 57 (3), 39 s.
 • Wiberg-Larsen, P. (2019). Rødlistning af danske døgnfluer, slørvinger og vårfluer 2015-2017. Dokumentation for valg og anvendelse af data. Notat, 12 sider.Mortensen, K. (2018) Døgnfluer. Natur og Museum 57 (3), 39 s.
 • IUCN. 2012a. IUCN redlist categories and criteria. Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK
 • IUCN 2012b.  Guidelines for application of IUCN Red List criteria at regional and national levels. Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK
 • IUCN 2016. Guidelines for using the IUCN red list categories and criteria, version 12. Cambridge, United Kingdom
 • Butchart, S.H.M., Akçakaya, H.R., Chanson, J., Baillie, J.E.M., Collen, B, Quader, S., Turner, W.R., Amin, R., Stuart, S.N. and Hilton-Taylor, C. 2007. Improvements to the Red List Index. PLoS One 2(1): e140

Metrotopus borealis /Foto: Aki Rinne
Metretopus borealis
lever kun i enkelte grundvandsfødte jyske vandløb. Arten har sin sydgrænse i Danmark. Arten vurderes næsten truet (NT). Foto: Aki Rinne ©.

Baetis Muticus / Foto: First Nature

Baetis muticus var ikke ualmindelig i danske vandløb for ca. 100 år siden, men regnes nu for regionalt uddød (RE)(www.first-nature.com©).

Rhithrogena germanica /Foto: Biopix
Rhithrogena germanica
fandtes i flere jyske vandløb for ca. 100 år siden, men forekommer nu kun i Højen Bæk-systemet ved Vejle. Arten er rødlistet som truet (EN). Foto: Niels Sloth, Biopix ©.