Aarhus Universitets segl

Rovbiller

I Den Danske Rødliste er 61 arter af rovbiller tilhørende triberne Omaliini, Paederini og Anthophagini blevet behandlet i 2021 efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2020 efter IUCN 2012aIUCN 2012b og IUCN 2019). Med en undtagelse betragtes alle de behandlede arter af rovbiller som en del af den danske natur.

Rovbillerne er rødlistevurderet af Gorm Pilgaard Jørgensen og kvalitetssikret af Jan Pedersen.

Bedes citeret: Jørgensen, G.P., 2023. Rovbiller 2021-2023. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den Danske Rødliste. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk

Foto ovenfor: Omalium rivulare, Danmarks BilleBank ©

2021-2023 Vurderingsperiode
2023 Publiceringsår
1045 Danske arter
61 Behandlede arter
60 Rødlistevurderede arter
10 Rødlistede arter
7 Truede arter
3 Regionalt uddøde arter

Rødlistestatus

Af de rødlistevurderede arter er 17 % rødlistede (10 arter) og dermed henført til en af de seks kategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD) (Figur 1). De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, udgør sammenlagt 12 % (7 arter) af de rødlistevurderede arter. Der er således en væsentlig lavere andel af rødlistede og truede arter af rovbiller end for den samlede rødlistevurdering i Den Danske Rødliste.

Af de 60 rødlistevurderede arter er:

 • 3 arter (5 %) regionalt uddøde (RE) og forsvundet fra den danske natur. Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet. De uddøde arter var begge knyttet til organiske substrater, men fra meget forskellige levesteder. Således levede Omalium allardii i kompost og gødning, fx i stalde, dueslag og hønsehuse, mens O. rugulipenne levede under opskyllet tang på strande.
 • 1 art (2 %) kritisk truet (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur. Det gælder Phyllodrepa salicis, der lever i rovfuglereder, fuglereder i hulheder i træer og søger undertiden nektar og pollen fra blomster.
 • 2 arter (3 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur. Fx Omalium laticolle er ikke stærkt knyttet til en bestemt naturtype, men de fleste fund i Danmark er gjort i eller i forbindelse med dødt organisk materiale i skove, hvor arten formodes at være knyttet til ådsler.
 • 4 arter (7 %) næsten truede (NT), hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar). Fx Pycnoglypta lurida lever i dødt plantemateriale i moser, rørsumpe, langs vandløb og lignende.
 • 50 arter (83 %) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter. Fx Acrulia inflata, der lever under barken på døde grene af stammer af løvtræer (primært bøg) og i mindre grad nåletræer. Arten var før 1970'erne regnet som meget sjælden og kun kendt fra to jyske lokaliteter, men den har efterfølgende spredt sig til størstedelen af Jylland, Fyn og Sjælland. Selvom arten er blevet mere udbredt, er den dog fortsat sjælden i Danmark.

Endelig er en art (2 % af alle 61 rovbiller) ikke relevant (NA) at vurdere, da den optræder tilfældigt eller er under etablering.


Figur 1,  rovbiller. Oversigt over fordelingen af rødlistekategorier for de rødlistevurderede arter af rovbiller for rødlisteperioden 2020-2030 (Jørgensen 2023) (figuren til venstre). I figuren til højre er vist det samlede resultat for de seneste vurderinger af alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I figurerne indgår syv rødlistekategorier: regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). De seks første kategorier (røde og gule signaturer) udgør tilsammen de rødlistede arter. De truede arter omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU). Arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), indgår ikke i figurerne.

Udvikling i truethed

De danske rovbiller er rødlistevurderet i flere runder. Den første samlede liste Rødliste 1990 behandlede 198 arter (Asbirk og Søgaard 1991), Rødliste 1997 behandlede 223 arter (Stoltze og Pihl 1998), mens rovbillerne ikke indgik i Rødliste 2010 og Rødliste 2019.

Da rovbiller ikke har været rødlistevurderet i Rødliste 2019 eller Rødliste 2010 har det ikke været muligt at beregne rødlisteindeks (RLI) for denne artsgruppe.

Aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter

Som en del af rødlistevurderingen har eksperten vurderet de aktuelle udviklingstendenser for syv rødlistede rovbiller (se Figur 3). Således er ingen arter i fremgang, 48 % er i tilbagegang og 48 % er stabile, mens udviklingstendenserne er ukendte for 14 %. Det vurderes således, at de rødlistede rovbillers bestandsudvikling overvejende er stabil eller i tilbagegang. 

Figur 3, rovbiller. Oversigt over de aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter i den seneste rødlistevurdering. Udviklingstendenserne for rovbiller er vist i figuren til venstre (for 7 arter), og i figuren til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. For hver art er vurderet, om den samlede bestand er i fremgang, stabil, i tilbagegang, ukendt eller ikke vurderet. For nyvurderinger indgår arter, der er vurderet som kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD), men ikke arter, der er livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE). For genvurderinger er det kun arter, der er vurderet som livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE) i de to seneste vurderingsrunder, der er udeladt. Figurerne omfatter ikke arter, der er vurderet ”ikke relevante (NA)” eller ”ikke vurderet (NE)” i den seneste runde.

Levesteder

Alle danske arter af rovbiller er knyttet til landbaserede levesteder (se Figur 4a og 4b).

De rødlistede rovbiller er ikke tilknyttet bestemte naturtyper. De livskraftige rovbiller lever fortrinsvis i skov og krat og særligt i sumpskove, våde krat og fugtige skovlysninger. De rødlistede arter af rovbiller lever på organiske substrater såsom opskyllet tang, kompost og lort, fuglereder eller ådsler. De livskraftige arter lever på forskelligartede organiske substrater såsom døde træstammer (især fra løvtræer), døde grene og kviste, lort, humus/detritus (fx kompost) og opskyllet tang. Rovbiller er en divers artsgruppe, der ernærer sig af organisk materiale i mange forskellige former. En stor del af dem er rovdyr, der lever af levende og døde dyr, mens de behandlede omaline rovbiller hovedsageligt lever af dødt organisk materiale. Nogle af arterne lever formodentlig af svampe eller smådyr som mider og lignende, der lever i det døde organiske stof. 

De rødlistede arter af rovbiller lever på organiske substrater såsom opskyllet tang, kompost og lort, fuglereder eller ådsler. Ådsel af rådyr. Foto: Marianne Graversen ©.

Figur 4a, rovbiller. Oversigt over fordelingen af levesteder (habitater) for arter af rovbiller (figurerne til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I de øverste figurer er levestederne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD). I de nederste figurer er vist levesteder for de livskraftige (LC) arter (som andelen af antal livskraftige arter), mens arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), ikke indgår i figurerne. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af levesteder. Da mange arter forekommer i flere typer af levesteder vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Figur 4b, rovbiller. Oversigt over fordelingen af de substrater, arterne lever på, og de kulstofkilder, arterne lever af, for arter af rovbiller (figurerne til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I de øverste figurer er substraterne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD). I de nederste figurer er vist substrater for de livskraftige (LC) arter (som andelen af antal livskraftige arter), mens arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), ikke indgår i figurerne. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af substrater. Da mange arter forekommer i flere typer af substrater vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Trusler

De rødlistede rovbiller er først og fremmest truede af fjernelse af substrater og døde stammer og grene fra værtsplanter samt hydrologiske ændringer , der fører til en permanent reduktion af fugtighed.

De manglende værtstræer skyldes intensiv skovdrift, hvor store gamle træer bliver fældet, dødt ved fjernet og de krogede træer høstes inden de kan udvikles til veterantræer med hulheder rådne partier og svampeangrebet bark. Regulering af søer og vandløb medfører, at ophobningen af dødt plantemateriale forsvinder. Manglende naturlige forstyrrelser i form af græssende dyr og kystdynamik begrænser mængden af lort samt opskyllet tang langs kysterne. Endelig mangler der substrater i form af ådsler fra små og store dyr.

Det historiske tab af levesteder, som følge af blandt andet intensiv skovdrift, afvanding og ophør af græsning, betyder desuden, at mange bestande er små og isolerede og følsomme over for små tilfældige hændelser.

Mere om rovbiller

Antal arter i Danmark

Rovbiller udgør en meget stor familie af biller inden for overfamilien Staphylinoidea, der tilhører underordenen Polyphaga (”de polyphage biller”). Iflg. arter.dk omfatter overfamilien 1.045 danske arter, som er fordelt på 17 underfamilier. Flere af disse blev indtil for nylig anset for at være selvstændige familier, bl.a. Scydmaenidae og Scaphidiidae, men disse opfattes nu almindeligvis som underfamilier af rovbiller (Scydmaeninae resp. Scaphidiinae). På lignende måde kan det forventes at også ådselbiller (Silphidae) vil blive henregnet til rovbillerne på basis af nyligt gennemførte DNA-analyser. Kun få rovbiller har fået dansk navn.

Om artsgruppen

Som andre biller har rovbiller fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne.

Langt de fleste rovbiller er som voksne biller små eller meget små, mange kun én eller få mm lange, og bestemmelsen til art er bl.a. af denne grund ofte vanskelig. For mange arters vedkommende kræver artsbestemmelsen, at der udføres genitalpræparation på indsamlede eksemplarer. De største rovbiller findes inden for underfamilien Staphylininae, hvor arter inden for bl.a. slægterne Philonthus, Staphylinus, Ocypus og Quedius opnår længder på op til ca. 1½ - 3 cm. På ydre karakterer kendes rovbillerne på, at dækvingerne er mere eller mindre stærkt forkortede, så de kun delvis dækker bagkroppen. Denne er hos de fleste meget bøjelig, så den kan krummes stærkt, og hos nogle arter løftes i skræmmestilling. Langt de fleste rovbiller er slanke og smalle, med i reglen trådformede, 11-leddede antenner, nogle har dog kølleformede eller anderledes udformede antenner med færre led. Kindbakkerne er kraftige og spidse, og hos de store arter som stor rovbille (Ocypus olens) kan deres bid være ganske smertefuldt. Benene er gennemgående slanke ”løbeben”, og rovbillerne er som regel hurtige dyr. Flyvevingerne er hos næsten alle arter veludviklede; de ligger i hvile foldet sammen under dækvingerne, både på langs og på tværs. Nogle arter, bl.a. stor rovbille, mangler flyvevinger. Rovbillernes larver er aflange, slanke, med veludviklede antenner, lange ben og lange bagkropsvedhæng.

De fleste rovbiller lever, som navnet antyder, af rov, men ikke få arter er faktisk planteædere. Blandt de sidste findes en slægt, Bledius, som graver gange i sand eller jord, hvori de opfodrer deres afkom. Føden består af mikroskopiske alger, som billerne henter på jordoverfladen og bringer ned i deres underjordiske gange som mad til larverne. Rovbiller lever i mange biotoptyper og under meget forskelligartede forhold. De fleste er knyttet til jordbunden, hvor de findes i løv, mos og lign., mange på fugtig bund i moser og skove, på enge, ved kilder, sø- og åbredder, andre på tør sandbund, f.eks. i klitter. En del arter lever i hule træer, bl.a. arter af underfamilien Pselaphinae. Mange arter findes i svampe, både i træsvampe og i skovbundens paddehatte og både i friske og henrådnende svampe. En særlig stor, smuk og farvestrålende art, ildrovbillen, har udviklet store og skarpe kindbakker, som den bruger til at klippe frugtkødet af de svampe, den spiser, i mindre bidder. De små Gyrophaena-arter lever i friske svampe og anvender kæberne som kam, der kæmmer svampens hymenium for sporer, som billerne lever af. Ved gødning og ådsler finder man et stort antal rovbiller; de finder her bytte i form af larver og voksne af andre insekter. Den smukke humlerovbille kan eksempelvis ses ved kokasser på jagt efter møgbiller. En særlig rovbillefauna findes ved udflydende træsaft. Endelig er mange rovbiller knyttet til dyreboer og -gange; i grævlingens gange forekommer således arten Phyllodrepa meles, i muldvarpereder forekommer flere arter af Quedius, og mange rovbiller lever i myretuer, nogle som ”myregæster” der holdes af myrerne, andre som fjender, der efterstræber myrerne og deres yngel.

Klassifikation

Rige Dyreriget
Række Leddyr
Underrække Hexapoda
Klasse Insekter

Orden

Coleoptera

Overfamilie Staphylinoidea
Familie Staphylinidae, rovbiller

Mere om underfamilien Omaliinae, slægtsgrupperne Omaliini, Eusphalerini og Anthophagini

Antal arter i Danmark

Rovbiller af underfamilien Omaliinae udgør en forholdsvis lille gruppe i den meget store familie af rovbiller (Staphylinidae) inden for overfamilien Staphylinoidea; denne tilhører underordenen Polyphaga (”de polyphage biller”). Iflg. arter.dk omfatter Omaliin-underfamilien 33 danske arter. Ingen af disse har dansk navn.

Om artsgruppen

De voksne biller inden for omaliinerne er små eller ret små biller, mellem 1,5 og 7 mm lange. Som det også gælder for det store flertal af rovbiller i øvrigt, er dækvingerne mere eller mindre stærkt forkortede, så de kun delvis dækker bagkroppen. Kroppen er gennemgående ret bred og flad. Hovedet er fremstrakt, bagtil ofte indsnøret, med 2 punktøjne og foran disse ofte med et par længdefurer. Antennerne er trådformede eller fortykkede mod spidsen, 11-leddede. Kindbakkerne kraftige, spidse. Dækvingerne forholdsvis lange. Flyvevinger veludviklede, i hvile foldet sammen under dækvingerne, både på langs og på tværs. Bagkroppen med bredt afsatte, skarpt kantede sider. Fødderne med 5 led. Omalinernes larver er som andre rovbillelarver slanke, med kraftigt hoved med veludviklede antenner, stærke kindbakker, lange ben og lange cercer. De er meget mobile.

Både voksne biller og larver forekommer i løv, mos, under bark, i træsmuld og lign., hvor de ernærer sig som rovdyr af små insekter m.m.; nogle få arter forekommer dog både i voksen- og larvestadiet i blomster og formodes at være phytophage; enkelte antages at være saprophage (saftædere).

Mere om underfamilien Paederinae, slægtsgruppen Paederini

Antal arter i Danmark

Rovbiller af underfamilien Paererinae, udgør en gruppe i den meget store familie af rovbiller (Staphylinidae) inden for overfamilien Staphylinoidea; denne tilhører underordenen Polyphaga (”de polyphage biller”). Iflg. arter.dk omfatter Paederin-underfamilien 48 danske arter. Ingen af disse har dansk navn.

Om artsgruppen

De voksne paederiner er små til mellemstore arter, mellem 2,5 og 10 mm. Som hos de fleste andre rovbiller er dækvingerne mere eller mindre forkortede, så de kun delvis dækker bagkroppen. Kroppen er aflang, oftest cylindrisk. Hovedet er relativt stort, fremstrakt, med lange tindinger, bagtil halsformet afsnøret. Antennerne er 11-leddede, trådformede, hos Ochthephilum knæbøjede mellem 1. og 2. led. Forbrystet slankt, ikke bredere end langt. Forhofterne er langt, tapformet fremstående. Fødderne med 5 led. Arter i slægten Paederus har livlige farver i rødgult, sort og metalblåt. De stærke kontrastfarver menes at tjene som advarsel til potentielle prædatorer, idet arterne indeholder det meget giftige stof paederin. Paederinernes larver er lange og smalle, med lange slanke ben og med lange cercer. De bevæger sig hurtigt.

Arterne lever som rovdyr og forekommer i mange typer af levesteder, i løv, henfaldende plantemateriale, i kompost og lign., de fleste på fugtig bund i moser, enge, på sø- og åbredder og lign., færre på mere tør bund. Flere af arterne kan træffes oppe i vegetationen, f.eks. på tagrør og star.

Referencer

 • Asbirk, S & Søgaard, B. 1991. Rødliste 90 – særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
 • IUCN 2012a. IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 32 sider
 • IUCN 2012b. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels. Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 41 sider
 • IUCN 2019. Guidelines for using the IUCN red list categories and criteria, version 14. IUCN, Cambridge, United Kingdom.
 • Moeslund, J.E., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2020. Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 188 http://dce2.au.dk/pub/TR188.pdf 
 • Stoltze, M & Pihl, S. 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Rovbillen Phyllodrepa salicis har tidligere været udbredt i størstedelen af Danmark og særligt i de sydlige egne, men kendes i dag kun fra Kristianssæde på Lolland, hvor den blev fundet i 1977.  Da det er en sjælden art i hele det europæiske udbredelsesområde, vurderes det usandsynligt, at der tilføres en nævneværdig mængde individer fra udlandet. Arten lever i rovfuglereder og fuglereder i hulheder i træer, ligesom den undertiden søger til blomster. Phyllodrepa salicis er henført til rødlistekategorien kritisk truet (CR).

Foto: Danmarks BilleBank ©

Omalium laticolle er meget sjælden i Danmark og blot kendt fra fem lokaliteter, som ligger forholdsvis spredt rundt i landet. Der er således fund fra Høstemark og Tofte Skov i Nordøstjylland, Dyrehaven og Gribskov i Nordøstsjælland samt Omø i Sydsjælland. Arten er ikke stærkt knyttet til en bestemt naturtype, men de fleste fund i Danmark er gjort i eller i forbindelse med skov. Den lever i dødt organisk materiale og er formentligt primært knyttet til ådsler. Omalium laticolle er henført til rødlistekategorien sårbar (VU).

Foto: Danmarks BilleBank ©

Acrulia inflata var før 1970erne regnet som en meget sjælden art, men har efterfølgende spredt sig til største delen af Jylland, Fyn og Sjælland. Selvom arten er blevet mere udbredt, er den dog fortsat sjælden i Danmark. Acrulia inflata lever under barken på døde grene af stammer af løvtræer (primært bøg) og i mindre grad nåletræer. Acrulia inflata er henført til rødlistekategorien livskraftig (LC).

Foto: Danmarks BilleBank ©