Aarhus Universitets segl

Om rødlisten

Den Danske Rødliste er en samlet oversigt over, hvor truede ca. 13.900 danske arter er. Derudover rummer rødlisten supplerende informationer for mange af arterne, fx om deres levesteder, trusler mm. Formålet med at udarbejde en dansk rødliste er at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til at vurdere, hvor truede de enkelte arter er hver især, den nuværende status for de danske arter samlet set og hvordan mangfoldigheden af arter udvikler sig i Danmark. Rødlisten er således et nøgleværktøj, når man ønsker at vurdere, hvordan det går med Danmarks biodiversitet.

Rødlisten er baseret på vurderinger af hver enkelt art, som udføres af nationale eksperter efter internationale kriterier og detaljerede guidelines udarbejdet af International Union for Nature Conservation (IUCN, se afsnit om rødlistemetoderne). Samlet giver IUCN’s kriterier og guidelines de mest optimale betingelser for at lave ensartede og objektive vurderinger af arternes risiko for at uddø. Resultatet af en rødlistevurdering er, at en art henføres til en rødlistekategori, som afspejler artens risiko for at uddø: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD), livskraftig (LC), eller ikke relevant (NA). Endelig henføres arter til kategorien ikke vurderet (NE), hvis de ikke er vurderet. Kategorierne beskrives nærmere her.

Danske rødlister

I Danmark har vi udarbejdet nationale rødlister siden 1990. De første to rødlister, Rødliste 1990 (Asbirk og Søgaard 1991) og Rødliste 1997 (Stoltze og Pihl 1998) omfattede hhv. 3.176 og 3.142 arter, men for mange artsgrupper kun uddøde, truede og næsten truede arter. Både Rødliste 1990 og Rødliste 1997 var baserede på ekspertvurderinger, men lænede sig ikke i samme grad op ad internationalt definerede standardkriterier som rødlistearbejdet gør i dag. Fra og med Rødliste 2010 (Wind og Pihl 2010), som blev udarbejdet i perioden 2003–2010, er IUCN´s kriterier og guidelines anvendt (Wind, 2003). I Rødliste 2010 (Wind og Pihl 2010) blev 10.581 af Danmarks ca. 35.000 kendte arter (allearter.dk) behandlet. I den forrige rødlisteperiode, Rødliste 2019 (2013-2019), blev 11.955 arter behandlet efter kriterier og guidelines i Moeslund m.fl. (2015).

Referencer

  • Asbirk, S & Søgaard, B. 1991. Rødliste 90 – særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
  • Moeslund, J.E., Ejrnæs, R. & Wind, P. 2015. Manual til rødlistevurdering af danske arter 2013-2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54 http://dce2.au.dk/pub/TR54.pdf
  • Stoltze, M & Pihl, S. 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
  • Wind, P. (2003) Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser, Copenhagen, Denmark.
  • Wind, P. & Pihl. S., 2010 (red.): Den danske rødliste 2010. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2010/

For udviklere

Data fra rødlisten udstilles via et REST API, så de kan vises på andre sider, hvis man måtte have ønske om det. Se API dokumentationen for yderligere information og dokumentation.

Hvid stork  / Foto: Jacob Sterup ©
Hvid stork (Ciconia ciconia) er rødlistevurderet som kritisk truet (CR) og er dermed blandt de mest truede arter på Den Danske Rødliste. Hvid stork ynglede tidligere med flere tusind par i Danmark, men ændret landbrugsdrift og dræning af vådområder har bragt arten på randen af udryddelse. Foto: Jacob Sterup ©.