Aarhus Universitets segl

Sårbar

(VU, vulnerable)

En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke kan henføres til hverken kritisk truet (CR) eller truet (EN), men når der alligevel er en høj risiko for, at den vil uddø i den vilde natur. Arter der henføres til kategorien sårbar har typisk små populationer eller lider under relativt stor tilbagegang. Kriterierne for sårbar kan ses på IUCNs summary sheet.

Sorthovedet måge  / Foto: Jacob Sterup ©
Sorthovedet måge (Ichthyaetus melanocephalus) er en ny ynglefugl i Danmark, hvor den typisk slår sig ned i hættemågekolonier. Bestanden er endnu ganske lille, og arten vurderes endnu at være i en koloniseringsfase. Arten er rødlistevurderet som sårbar (VU). Foto: Jacob Sterup ©.

Galeruca interrupta / Foto: Ole Martin ©
Bladbillen Galeruca interrupta lever på sandbund, f.eks. i klitter, hvor den voksne bille træffes krybende fremme i sandet eller ved roden af planter. Larven er truffet på bidende stenurt (Sedum acre). Arten er udbredt i Danmark, men er blevet sjældnere og der kendes kun få recente lokaliteter. Arten er derfor blevet henført til rødlistekategorien sårbar (VU). Foto: Ole Martin ©.

Zauneidechse3.jpg
Markfirben (Lacerta agilis) lever på steder med løs sandet jord, fx. på heder og i klitter, hvor den kan grave sine æg ned i jorden. Arten er truet af fx tilplantning og tilgroning, gødskning, rydning af stengærder samt naturpleje af hedeområder hvor den gamle lyng forsvinder. Markfirben er kategoriseret som sårbar (VU). Foto: Dieter TD, Wikimedia Commons.

Juveledderkop / Foto: Jørgen Lissner
Juvel-edderkop (Micaria dives) fra familien af museedderkopper er en af Danmarks smukkeste edderkopper.  For- og bagkrop er dækket af flade skælhår med metalglans, som reflekterer sollys i forskellige farver. Arten er i Danmark kun kendt fra Bulbjerg og Klitmøller, hvor den forekommer sparsomt i overgangen mellem hvid og grøn klit. Arten er rødlistet sårbar (VU) på grund af et lille forekomstareal. Foto: Jørgen Lissner ©.

Damflagermus / Foto: Morten Elmeros
Damflagermusen (Myotis dasycneme) er rødlistet som sårbar (VU), fordi praktisk talt hele bestanden samles på meget få overvintrings­lokaliteter i Midt- og Nordjylland, hvor enkelte begivenheder kan påvirke den samlede bestands status. Foto: Morten Elmeros ©.

Stor vejbi / Foto: Henning Bang Madsen
Stor vejbi (Halictus quadricinctus) lever i tørre blomsterrige overdrev, ruderater, klinter og lignende steder. Den samler pollen fra forskellige planter (polylektisk), men er knyttet til kurvblomstfamilien (Asteraceae). Arten har altid været sjælden i Danmark. Funddata viser, at antallet af lokaliteter er stabile og udviser endog fremgang. Stor vejbi er varmeelskende og har sin primære udbredelse syd for Danmark. Arten er henført til kategorien sårbar (VU)Foto: Henning Bang Madsen ©.