Aarhus Universitets segl

Utilstrækkelige data

(DD, data deficient)

En art er henført til kategorien utilstrækkelige data (DD), når der ikke er tilstrækkelige informationer til at foretage en direkte eller indirekte vurdering af dens risiko for at blive udryddet baseret på artens udbredelse eller bestandsstatus. En art i denne kategori kan for så vidt godt være velkendt, selvom data om dens udbredelse og/eller forekomst mangler. De artsgrupper hvor flest arter henføres til DD er svampe, mosser og laver, men næsten alle artsgrupper rummer arter i denne kategori. For artsgrupper som planter, pattedyr og fugle er der dog så gode data at disse artsgrupper næsten ikke er repræsenteret i DD. Efter udgivelsen af Rødliste 2010 viste det sig, at mange arter blev henført til en rødlistekategori, selvom man faktisk ikke havde data nok til at underbygge det. Senere data har vist, at mange af disse arter enten var mere truede eller mindre truede end det blev angivet. For så vidt muligt at undgå dette, opfattes arter i kategorien utilstrækkelige data (DD) i Den Danske Rødliste som en del af de rødlistede arter (RE, CR, EN, VU, NT og DD). Dette sker for at lade tvivlen komme arterne til gode og sikre, at eksperterne bruger kategorien utilstrækkelige data i det omfang data er for ringe eller mangelfulde til, at den pågældende art kan henføres til en af de øvrige rødlistekategorier. Denne praksis bidrager således til at gøre rødlisten mere troværdig.

Anopheles plumbeus henføres til kategorien utilstrækkelige data (DD). Arten tilhører de såkaldte malariamyg, og kan potentielt overføre stygdommen malaria til de mennesker, som den måtte stikke. Den kendes kun fra en håndfuld lokaliteter, og udelukkende i form af voksne. Larven lever primært i grenkløfter, som er vandfyldte om foråret. Sådanne forekommer i veterantræer, som desværre kan være truet af fældning. Arten er helt klart sjælden og kan være i tilbagegang. Arten har samme levested som en anden stikmyg, Ochlerotatus geniculatus (næsten truet, NT).
Foto: Anders Lindström ©

Havlampret / Foto: Henrik Carl

Havlampretten (Petromyzon marinus) er en rundmund, som yngler i ferskvand og gennemfører et parasitisk stadium i havet. Den yngler i nogle af vore åer, men der er stort set ingen viden om ynglesuccesen. I havet registreres arten sporadisk og mest mod øst, hvor der sandsynligvis er tale om fisk fra ynglebestande i vores nabolande. Reelt er der dog ingen viden om den, og den er derfor henført til kategorien utilstrækkelige data (DD).
Foto: Henrik Carl ©.

Nordflagermus / Foto: J.C. Schou, Biopix ©

Nordflagermus (Eptesicus nilssonii) er meget fåtallig i Danmark, men mange nye registreringer om sommeren i de seneste år tyder på, at arten har etableret små ynglebestande i landet. Da der ikke er nok viden om artens udbredelse og bestandsstatus til at vurdere dens risiko for at uddø, er den er henført til utilstrækkelige data (DD). Foto: JC Schou, Biopix ©.

Skarlagenrød bægerlav / Foto: J.C. Schou, Biopix ©

Skarlagenrød bægerlav (Cladonia pleurota) er en udbredt lav på jord i klitter og heder i hele landet. Artsopfattelsen har imidlertid været usikker, så angivelserne er ikke troværdige og arten er derfor henført til utilstrækkelige data (DD). Foto: JC Schou, Biopix ©.