Aarhus Universitets segl

Svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.

I Den Danske Rødliste er 122 arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. blevet behandlet. Billegruppen omfatter arter tilhørende overfamilien Tenebrionoidea, og de behandlede arter omfatter familierne Ciidae (svampeborere), Melandryidae (svampespringere), Mycetophagidae (svampebiller), Tenebrionidae (skyggebiller), Tetratomidae og Zopheridae. Antallet af danske arter er det antal som betragtes som hørende til den danske natur jf. arter.dk (juni 2020). Antal behandlede arter er højere, da en del arter efterhånden er indført eller indslæbt til Danmark.

I Den Danske Rødliste er 47 af de 122 arter blevet behandlet i perioden 2008-2011 efter kriterierne i Rødliste 2010 (Wind 2003). De øvrige 75 arter blev behandlet i 2021 efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2020 efter IUCN 2012aIUCN 2012b og IUCN 2019), heraf var 10 arter nyvurderinger og 65 genvurderinger. De fleste arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. betragtes som en del af den danske natur, men 10 arter (8 %) optræder tilfældigt eller er under etablering. Det har således været relevant og muligt at rødlistevurdere 112 af de 122 billearter.

Billerne er i den seneste rødlisterunde vurderet af Palle Jørum og kvalitetssikret af Jan Pedersen. I Rødliste 2010 er billerne rødlistevurderet af Palle Jørum (42 arter) og Philip Francis Thomsen (5 arter) og kvalitetssikret af Peter Wind.

Bedes citeret: Jørum, P. & Thomsen, P.F. 2023. Svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. 2008-2021. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den Danske Rødliste. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk

Fotos ovenfor: Hymenalia rufipes (sårbar, VU) og Colydium elongatum, Jens Søgaard Hansen © og Osphya bipunctata (truet, EN), Klaus Bek Nielsen ©

2008-2021 Vurderingsperiode
2023, 2010 Publiceringsår
117 Danske arter
122 Behandlede arter
112 Rødlistevurderede arter
41 Rødlistede arter
29 Truede arter
5 Regionalt uddøde arter

Rødlistestatus

Af de 112 rødlistevurderede arter er 37 % rødlistede (41 arter) og dermed henført til en af de seks kategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD) (Figur 1). De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, udgør sammenlagt 26 % (29 arter) af de rødlistevurderede arter. Der er således en lidt lavere andel af rødlistede arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl., mens andelen af truede arter er noget højere end den samlede rødlistevurdering i Den Danske Rødliste.

Af de 112 rødlistevurderede arter er:

 • 5 arter (5 %) regionalt uddøde (RE) og forsvundet fra den danske natur. Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet. De uddøde arter tilhører alle familien af skyggebiller (Tenebrionidae), og hovedparten af arterne var knyttet til skove på muldbund. Fx Mycetochara flavipes, der lever i mørt, svampet ved af forskellige løvtræer i skove. Larven lever især i andre billelarvers svampeinficerede gange, hvor den antages at leve af svampemycelier og måske også ekskrementer.
 • 4 arter (4 %) kritisk truede (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur. Det gælder Melandrya dubia, hvor larven lever i døde stammer, stubbe og grene af forskellige arter af løvtræer f.eks. birk, bøg og hassel. Her lever den i grænsen mellem det indre, hårde og det ydre, møre, hvidmuldede ved.
 • 10 arter (9 %) truede (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Hovedparten af arterne lever i hulheder i gamle, soleksponerede, udgåede eller svækkede løvtræer. Det gælder eksempelvis Allecula morio, hvor arven lever i svampet smuld og ved i træhulheder.
 • 15 arter (13 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur. Fx Orchesia luteipalpis, der lever i tilknytning til træsvampe på forskellige arter af løvtræer. I udlandet synes arten at foretrække elletræer i sumpede skove, hvor larven lever i frugtlegemer af bl.a. svampen elle-spejlporesvamp (Inonotus radiatus).
 • 7 arter (6 %) næsten truede (NT), og dermed tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar). Fx svampespringeren Melandrya barbata.
 • 71 arter (63%) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter. Fx Diaperis boleti, der både som larve og voksen lever i birkeporesvamp (Piptoporus betulinus) på udgåede eller svækkede birketræer, i sjældnere tilfælde i svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus på eg, bøg og elm. Den er ofte til stede i stort antal.

Endelig er 10 arter (8 % af alle 122 arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.) ikke relevante (NA) at vurdere, da de optræder tilfældigt eller er under etablering. Fx Gnatocerus cornutus (hornet melbille), der er meget sjælden i Danmark og formentlighed kun yngler lejlighedsvis herhjemme. Den lever synantropt, i stalde, foderlagre og huse, og oftest findes den indslæbt med stivelsesholdige varer fra udlandet.


Figur 1, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.  Oversigt over fordelingen af rødlistekategorier for de rødlistevurderede arter i billegruppen i Den Danske Rødliste (Jørum m.fl. 2023) (figuren til venstre). I figuren til højre er vist det samlede resultat for de seneste vurderinger af alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I figurerne indgår syv rødlistekategorier: regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). De seks første kategorier (røde og gule signaturer) udgør tilsammen de rødlistede arter. De truede arter omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU). Arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), indgår ikke i figurerne. 

Udvikling i truethed

De danske arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. er rødlistevurderet i flere runder. Den første samlede liste Rødliste 1990 behandlede 62 arter (Asbirk og Søgaard 1991), Rødliste 1997 behandlede 50 arter (Stoltze og Pihl 1998), Rødliste 2010 behandlede 112 arter (Jørum, Pedersen og Thomsen 2010), mens ingen arter blev behandlet i Rødliste 2019.

IUCN´s rødlisteindeks (RLI) måler ændringer i artsgruppers risiko for at uddø og beregnes for arter med gentagne vurderinger, hvor eventuelle kategoriskift skyldes reelle forandringer i, hvor truede arterne er. En indeks-værdi på 1 betyder, at alle arter er henført til kategorien livskraftig, mens en indeks-værdi på 0 betyder, at alle arter er regionalt uddøde. Da ikke alle arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. har været rødlistevurderet i Rødliste 2019 eller Rødliste 2010 har det ikke været muligt at beregne rødlisteindeks (RLI) for den samlede artsgruppe. Rødlisteindekset er derfor kun beregnet for de 52 arter af svampespringere (familien Melandryidae) og skyggebiller (familien Tenebrionidae), der også blev vurderet i Rødliste 2010 (Tabel 2 og Figur 2), og hvor eksperten har vurderet, at kategorierne fra de to perioder er sammenlignelige. Svampebillerne, svampeborerne, svampespringerne, skyggebillerne m.fl. scorer gennemsnitligt på rødlisteindekset med værdier på 0,817 og 0,827 i hhv. Rødliste 2010 og Den Danske Rødliste pr. oktober 2023, hvilket hænger sammen med, at en ret stor andel af de arter, der indgår i beregningerne, er livskraftige. Der er en meget lille ikke-signifikant stigning i RLI-værdien fra 2010 til 2023, hvilket hænger sammen med, at fire arter har ændret status til en mindre truet rødlistekategori, mens blot en art er vurderet mere truet siden vurderingerne i Rødliste 2010. Så vi kan med andre ord ikke konkludere, at denne artsgruppe er hverken mere eller mindre truede end tidligere, fordi ændringerne ikke er statistisk signifikante.

I den seneste rødlistevurdering af familierne svampespringere og skyggebiller (2021) har 14 genvurderede arter fået en anden trusselskategori end i 2010 vurderingen (Tabel 1), hvoraf halvdelen er tildelt en mere truet kategori. For hovedparten af ændringerne er forklaringen, at der er kommet nye informationer eller ændringen er et resultat af andre årsager, fx ændret taksonomi. Af de 14 arter vurderes det at være udtryk for en reel ændring i status for blot fem arter (Tabel 2). Heraf er Abdera bifasciata den eneste art, der er vurderet mere truet i den seneste vurdering (gået fra sårbar (VU) til truet (EN)), mens de resterende fire arter har en mindre truet kategori i den seneste vurdering end i Rødliste 2010. Det gælder eksempelvis Orchesia luteipalpis, der er gået fra kritisk truet (CR) til sårbar (VU), og det vurderes delvist at være udtryk for en reel ændring i status.

Tabel 1, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. Krydstabel over rødlistekategorier for svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. i Den Danske Rødliste pr. oktober 2023 (10 nyvurderinger og 65 genvurderede arter i 2021) og Rødliste 2010 (med 112 behandlede arter i perioden 2008-2011). RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, DD: utilstrækkelige data, LC: livskraftig, NA: vurdering ikke relevant og NE: ikke vurderet. ”Ikke behandlet” angiver antal arter, der ikke blev behandlet i de to rødlisterunder. De grå celler i tabellen angiver antallet af arter, der ikke har skiftet kategori mellem de to vurderingsrunder. Tal over de grå celler viser antallet af arter, der har fået en mere truet vurdering i Den Danske Rødliste (pr. oktober 2023) end i 2010, mens tal under de grå celler (i de første 7 rækker) viser antallet af arter med en mindre truet vurdering i den seneste vurdering. Kategoriskift kan være reelle ændringer i, hvor truede arterne er, men kan også skyldes andre forhold, fx taksonomiske ændringer eller forbedret datagrundlag.

Figur 2, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. IUCN´s rødlisteindeks (RLI) for svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. i perioden 2010-2023. En RLI-værdi på 1 svarer til, at alle arter er livskraftige (LC). En RLI-værdi på 0 svarer til, at alle arter er forsvundet fra Danmark. Der indgår 52 arter i beregningen af RLI (P>0,05, Wilcoxon’s rangtest for korrelerede data).

Tabel 2 svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. Krydstabel over rødlistekategorier for svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl ved sammenligning af den seneste vurderingsrunde (Den Danske Rødliste pr. oktober 2023) med Rødliste 2010. I tabellerne indgår kun de arter, hvor eksperten har vurderet, at kategorierne er reelt sammenlignelige mellem årene. Signaturforklaringen følger Tabel 1.

Aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter

Som en del af rødlistevurderingen har eksperten vurderet de aktuelle udviklingstendenser for 38 rødlistede arter (se Figur 3). Her fremgår at 3 arter er i fremgang (8%), 4 arter er stabile (11%), 12 arter vurderes at være i tilbagegang (32%), 2 arter er ukendte og for 45 % af arterne er udviklingstendenserne ikke vurderet (17 arter, hvoraf de fleste vurderinger er fra Rødliste 2010). Det vurderes således, at de rødlistede svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. overvejende er i tilbagegang.

Figur 3, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. Oversigt over de aktuelle udviklingstendenser for rødlistede arter i den seneste rødlistevurdering. Udviklingstendenserne for svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. er vist i figuren til venstre (for 38 arter), og i figuren til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. For hver art er vurderet, om den samlede bestand er i fremgang, stabil, i tilbagegang, ukendt eller ikke vurderet. For nyvurderinger indgår arter, der er vurderet som kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD), men ikke arter, der er livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE). For genvurderinger er det kun arter, der er vurderet som livskraftige (LC) eller regionalt uddøde (RE) i de to seneste vurderingsrunder, der er udeladt. Figurerne omfatter ikke arter, der er vurderet ”ikke relevante (NA)” eller ”ikke vurderet (NE)” i den seneste runde.

Levesteder

Alle danske arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. er knyttet til landbaserede levesteder (se Figur 4a og 4b).

Der er kun foretaget levestedsvurdering af de 75 arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl., der er behandlet i 2021. Af disse er de rødlistede arter primært tilknyttet skov og krat, mens blot to arter findes i bylandskaber, en enkelt i mose og eng og yderligere en art findes i kyst, græsland og hede. I skov og krat findes arterne særligt i skove på muldbund og i mindre grad i sumpskove (både på næringsrig og næringsfattig bund), samt løvskove på morbund og sandet bund. Bred dødningebille (Blaps lethifera, truet) og smal dødningebille (Blaps mortisaga, regionalt uddød) lever i bygninger (kældre, udhuse, staldbygninger, bagerier mm.) hvor høje, ensartede temperaturer giver arterne mulighed for at kunne gennemføre deres udvikling. Som de rødlistede arter lever de livskraftige arter fortrinsvis i skov og krat. De findes især i muldbundsskove men også i hovedparten af de øvrige skovtyper på våd og tør bund, lukket og åben skov og på kalk, sand og morbund. Men de lever også i bygninger, på græsland og hede (tør hede, tørgræsland og sandgræsland) samt sandede strande. 

De 26 rødlistede svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. (ud af de 75 behandlede arter i 2021) er knyttet til levende løvtræsstammer og veterantræer, samt døde stammer, grene og kviste, hvor larverne lever af smuld fra nedbrudt og svampeangrebet ved, og enkelte arter lever af mycelier og svampenes frugtlegemer. De rødlistede arter er særligt knyttet til løvtræer som birk, bøg, eg, ask og el. Det gælder fx Hypulus quercinus (truet, EN), der lever som larve i gamle, døde, svampede stubbe og stammer af eg, hvor den findes i laget mellem det bløde, svampeangrebne, ydre ved og det hårde, indre kerneved. Den voksne bille træffes ofte fremme på stubbe og stammer af egetræer. De livskraftige arter er mere generalister og lever på flere substrattyper, men en mindre andel af arterne lever på dødt ved end for de rødlistede arter.

De rødlistede arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.  lever primært i skov og krat, hvor de er knyttet til levende løvtræsstammer og veterantræer, samt døde stammer, grene og kviste, hvor larverne lever af smuld fra nedbrudt og svampeangrebet ved. Enkelte arter lever af mycelier og svampenes frugtlegemer. Foto: Peter Wind ©

Figur 4a, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. Oversigt over fordelingen af levesteder (habitater) for arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. (figurerne til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I de øverste figurer er levestederne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD). I de nederste figurer er vist levesteder for de livskraftige (LC) arter (som andelen af antal livskraftige arter), mens arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), ikke indgår i figurerne. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af levesteder og for svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. drejer det sig om rødlistevurderingerne fra Rødliste 2010 (47 af de 122 vurderinger). Da mange arter forekommer i flere typer af levesteder, vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Figur 4b, svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. Oversigt over fordelingen af de substrater, arterne lever på, og de kulstofkilder, arterne lever af, for arter af svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. (figurerne til venstre). I figurerne til højre er vist det samlede resultat for alle arter i Den Danske Rødliste og ved fremsøgning også for de øvrige artsgrupper. I de øverste figurer er substraterne vist for de rødlistede arter (som andelen af artsgruppens samlede antal rødlistede arter) fordelt på de seks rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD). I de nederste figurer er vist substrater for de livskraftige (LC) arter (som andelen af antal livskraftige arter), mens arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), ikke indgår i figurerne. ”Ikke angivet” omfatter vurderinger, hvor der ikke er foretaget en vurdering af substrater og for svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. drejer det sig om rødlistevurderingerne fra Rødliste 2010 (47 af de 122 vurderinger). Da mange arter forekommer i flere typer af substrater, vil summen af andelene typisk overstige 100 %.

Trusler

De rødlistede svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl. er først og fremmest truede af mangel på egnede værtstræer.

Manglen på værtstræer hænger typisk sammen med intensiv skovdrift, hvor store gamle træer bliver fældet, dødt ved fjernet og de krogede træer høstes, inden de kan udvikles til veterantræer med hulheder, rådne partier og svampeangrebet bark. I de senere år er mange gamle træer og veterantræer blevet fjernet grundet høje priser på flis. Kontinuitetsbrud eller tilstedeværelse af for få eller for spredtstående veterantræer samt skygning fra produktionstræer vurderes at være væsentlige trusler mod de rødlistede svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.

En del af de rødlistede arter er knyttet til menneskelige bebyggelser (kældre, udhuse, staldbygninger, bagerier, møllerier og lign.), idet disse ligner deres naturlige levesteder, der omfatter boer/gange af pattedyr (ofte gnavere) eller forskellige varme og tørre habitater. Disse arter er derfor truet af ændret infrastruktur, hvor deres levesteder i gamle bygninger forsvinder.

Det historiske tab af levesteder, som følge af ovenstående, betyder desuden, at mange bestande er små og isolerede og følsomme over for små tilfældige hændelser som fx stormfald.

Mere om svampebiller, svampeborere, svampespringere, skyggebiller m.fl.

Svampebiller

Antal arter i Danmark

Svampebiller er en lille familie af biller inden for overfamilien Tenebrionoidea, der tilhører den store underorden Polyphaga (”de polyphage biller”). Svampebillerne blev tidligere henregnet til gruppen Clavicornia, således også i Danmarks Fauna (Victor Hansen, 1951). Familien omfatter blot 11 danske arter i henhold til arter.dk. Kun et par enkelte har dansk navn.

Om artsgruppen

Som andre biller har svampebiller fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne. De danske arter af svampebiller er som voksne små eller ret små, mellem knap 2,5 og 6 mm. Kroppen er oval eller aflang og fint behåret. Antennerne er 11-leddede, svagt fortykkede eller med en tydelig kølle mod spidsen. Fødderne er 4-leddede, forfødderne har dog kun 3 led hos hannen. Billerne har veludviklede flyvevinger og er gennemgående gode flyvere. Larverne er langstrakte, parallelsidede, affladede, gule eller gulbrune og behårede. Benene er ret lange, ofte med veludviklede børster eller torne.

Både larverne og de voksne biller lever af svampe og forekommer især i træsvampe og i svampet ved; enkelte arter (af slægten Typhaea) ernærer sig dog af skimlede planterester. De fleste arter lever i skove, men også parker og alléer med gamle træer med træsvamp er værdifulde levesteder for svampebiller. Stor svampebille er med sine 5-6 mm den største danske art. Den lever i træsvampe, særligt i svampe af blød konsistens som skællet stilkporesvamp, der hyppigt forekommer på ask, og svovlporesvamp, som ofte vokser på eg. Foruden i svamp forekommer stor svampebille også i blødt, svampet ved. Udviklingen er étårig, med forpupning i ved eller i jord.

Svampeborere

Antal arter i Danmark

Svampeborere er en familie af biller inden for overfamilien Tenebrionoidea, der tilhører den store underorden Polyphaga (”de polyphage biller”). Svampeborerne blev tidligere henregnet til gruppen Clavicornia, således også i Danmarks Fauna, bd. 56 (Victor Hansen, 1951). Familien omfatter 25 danske arter i henhold til arter.dk. Kun én art har dansk navn (Cis boleti, stor svampeborer).

Om artsgruppen

Som andre biller har svampeborere fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne. De danske arter er som voksne biller små, ca. 1,5 – 3,5 mm. Kroppen er aflang, oftest cylindrisk, som regel brunlig eller sort; hovedet er oftest nedadbøjet og kun delvist synligt fra oven. Antennerne er korte og består af 8-10 led, med 2-3-leddet kølle. Benene er ret korte, fødderne 4-leddede; 1.-3. led er korte, som regel kortere end kloleddet. Billerne har veludviklede flyvevinger og er gode flyvere. Larverne er langstrakte, cylindriske, let krummede, hvide eller gullige med gulbrunt hoved. Deres antenner er korte; også benene er ret korte, men dog tydeligt udviklede.

Både larverne og de voksne biller lever i træsvampe, bl.a. i forskellige poresvampe som tøndersvamp, lakporesvamp og spejlporesvampe. Her gennemfører arterne hele deres udvikling fra æg til voksen bille, ofte i løbet af blot et par måneder. Billerne optræder ofte i store mængder i svampene. De fleste arter lever i skove, men også parker og alléer med gamle træer med træsvamp er værdifulde levesteder for svampeborere.

Svampespringere

Antal arter i Danmark

Svampespringere er en familie af biller inden for overfamilien Tenebrionoidea, der tilhører den store underorden Polyphaga (”de polyphage biller”). Den henregnes traditionelt til gruppen ”heteromerer”, således også i Danmarks Fauna, bd. 50 (Victor Hansen, 1945). Familien omfatter 20 danske arter i henhold til arter.dk. Kun én art har dansk navn (Melandrya caraboidea, blå ribbevinge).

Om artsgruppen

Som andre biller har svampespringerer fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne.

Som voksne biller varierer de danske arter meget i størrelse, fra den mindste (Wanachia triguttata) på ned til 2 mm til de største (Melandrya-arter) på op til 15 mm. Kroppen er langstrakt, mere eller mindre parallelsidet, hyppigt noget ægformet og ofte let fladtrykt. Antennerne er lange, trådformede eller svagt fortykkede mod spidsen. Kæbepalpernes endeled er for det meste stærkt fortykket, økseformet. Benene er korte, 1. led på bagbenene er påfaldende langt. Hos nogle af arterne (i slægten Orchesia) er bagskinnebenenes endesporer ekstremt lange, næsten lige så lange som skinnebenet. Arterne i denne slægt er i stand til at springe kraftigt og langt ved hjælp af bagbenene. ”Heteromererne” kendetegnes ved, at for- og mellemfødderne er femleddede, bagfødderne fireleddede. Svampespringerne har veludviklede flyvevinger og er gode flyvere. Larverne er langstrakte, oftest cylindriske, hvidlige, svagt sklerotiserede. Deres kindbakker er kraftige. Benene er veludviklede og ret lange.

Arterne udvikles i svampeangrebet ved eller i træsvampe, de fleste arter i svampe er knyttet til løvtræ. De voksne biller findes hyppigst på værtstræerne. Arterne Orchesia undulata og Abdera biflexuosa kan således nedbankes af svampebevoksede egegrene bevokset af bl.a. svampen ege-voksskind. Melandrya dubia er klækket af hasselgrene og er i skumringen truffet fremme på udgåede eller svækkede hasselstammer. Dens nære slægtning, blå ribbevinge, er fundet som larver, pupper og friskklækkede voksne biller i møre egestubbe, men arten er også kendt fra bøg og el. Osphya bipunctata skiller sig ud fra de andre arter i familien, ved at den voksne bille søger til blomster - af hvidtjørn; larven gennemfører sin udvikling i udgåede eller svækkede grene og stammer af hvidtjørn. Også Wanachia triguttata er speciel, ved at den yngler i nåletræ: fyr, under svampebevokset bark. De fleste arter udvikles formentlig inden for et år, men hos en Melandrya-art er en udviklingstid på i al fald 2-3 år påvist. Svampespringere lever i skov, helt overvejende i løvskov. Skove med højt indhold af veterantræer og gamle træer med træsvampe er vigtige levesteder for svampespringere; det samme gælder parker og alléer med gamle træer med træsvamp.

Skyggebiller

Antal arter i Danmark

Skyggebiller er en familie af biller inden for overfamilien Tenebrionoidea, der tilhører den store underorden Polyphaga (”de polyphage biller”). Den henregnes traditionelt til gruppen ”heteromerer”, således også i Danmarks Fauna, bd. 50 (Victor Hansen, 1945). Familien omfatter 45 danske arter i henhold til arter.dk, hvoraf 28 arter har dansk navn.

Om artsgruppen

Som andre biller har skyggebiller fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne.

Som voksne biller varierer de danske arter i størrelse fra 1,5 mm (Pentaphyllus testaceus) til 18 mm (egeskrubbe). I ydre form er arterne meget variable, nogle er slanke og fladtrykte, andre ovale og stærkt hvælvede. Antennerne er som regel 11-leddede, oftest trådformede, men undertiden kølleformede, savtakkede eller kamdannede. Benene er kraftige. Som hos andre grupper inden for ”heteromererne” er for- og mellemfødderne femleddede, bagfødderne fireleddede. Mange arter er uvingede. Larverne ligner smælderlarver: de er langstrakte, cylindriske eller let affladede med ret veludviklede ben, der ofte er tydeligt fremadrettede. Antennerne varierer en del i størrelse.

De fleste skyggebiller er varme- og tørkeelskende biller. Skræntskyggebille, stor klitskyggebille og lille klitskyggebille lever på meget tørre og varme sandbiotoper og er det nærmeste, vi kommer ørkenbiller i Danmark. Andre arter lever som tigerskyggebille og netskyggebille i skovbiotoper på træsvamp, mens atter andre arter i gammelskov har udset sig hule træer med henfaldende svampet ved og muld som levested, f.eks. arter af de rødlistede Allecula samt Pseudocistela ceramboides og Prionychus ater. Nogle arter lever i mere eller mindre skimlet plantemateriale i stalde og lader, bagerier, møllerier og lign., bl.a. vores to arter af dødningebiller (Blaps), eller i fuglereder, ligesom flere arter optræder som skadedyr i korn- og melprodukter.

Zopheridae

Antal arter i Danmark

Zopheridae er en lille familie af biller inden for overfamilien Tenebrionoidea, der tilhører den store underorden Polyphaga (”de polyphage biller”). Familien omfatter blot 6 danske arter (jf. arter.dk, som førhen blev henregnet til familien Colydiidae; denne er imidlertid nu inkluderet i familien Zopheridae. Arterne er traditionelt blevet anset for at tilhøre gruppen Clavicornia, således også i Danmarks Fauna, bd. 56 (Victor Hansen, 1951). 4 af vores arter har danske navne.

Om artsgruppen

Som andre biller har billerne i familien Zopheridae fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne. De danske arter er i voksenstadiet små til mellemstore biller, fra 2,2 mm (Synchita variegata) til 7 mm (stor cylinderbille). Af form er de ret forskellige, de fleste aflange, flade eller svagt hvælvede, men stor cylinderbille er dog meget langstrakt, parallelsidet og stærkt hvælvet. Antenner med 10 eller 11 led, med en 2- eller 3-leddet kølle. Hos hundelavbille er antennerne meget tykke og forsynet med lange, udstående børster. Benene er ret korte, og billerne er gennemgående træge. Larverne er aflange, cylinderformede eller svagt affladede, svagt sklerotiserede, med korte halenokker og korte ben.

De fleste arter lever under bark eller i ved, især i trægnavende insekters gange. Således lever elmecylinderbille i gangene af elmebarkbiller, mens stor cylinderbille predaterer på flere forskellige arter af barkbiller, især arter på løvtræ som eg, bøg, elm og birk. Synchita variegata forekommer særligt på stor kulsvamp på gamle bøgestammer og -stubbe, mens hundelavbille lever på sandbund under mos og lav, særligt ved hundelav.

Tetratomidae

Antal arter i Danmark

Tetratomidae er en lille familie af biller inden for overfamilien Tenebrionoidea, der tilhører den store underorden Polyphaga (”de polyphage biller”). Familien henregnes traditionelt til gruppen Heteromerer, således også i Danmarks Fauna, bd. 50 (Victor Hansen, 1945); den omfatter blot 5 danske arter (iflg. arter.dk). Ingen af disse har dansk navn.

Om artsgruppen

Som andre biller har billerne i familien Tetratomidae fuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at larven er helt forskellig fra det voksne insekt, og at der er indskudt et puppestadium mellem larven og den voksne bille. Et fælles kendetegn for biller er desuden, at deres forreste vingepar er udformet som dækvinger, der som et skjold ligger hen over den bageste del af brystet og bagkroppen og i hvile skjuler flyvevingerne. De danske arter er som voksne biller temmelig små, mellem ned til 3 mm (Tetratoma ancora) og op til 6 mm (Hallomenus binotatus). De er langstrakte eller ovale, fint behårede med store øjne. Antennerne er ret lange, 11-leddede; de yderste 4 led danner en tydelig kølle. Forbrystet er bredt, langs bagkanten så bredt som dækvingerne, tilsmalnet fremefter; med 2 korte længdefurer ved roden. Dækvingerne er ret lange, svagt hvælvede. Benene er slanke, fødderne med 5 led. Larverne er bløde og blege, hovedet bredere end langt, med 5 punktøjne på hver side. Antennerne er meget korte og tykke; kindbakker korte og kraftige. Ben svagt udviklet. Hos Tetratoma er kroppen forholdsvis kort og bred, og 9. bagkropsled udstyret med et par korte cercer (”halenokker”). Hos Hallomenus er kroppen langstrakt, smal og med længere, kraftige opadkrummede cercer.

Arterne i familien Tetratomidae lever i skov, knyttet til døde træer med træsvamp. Billerne er nataktive; de forekommer i barksprækker, under bark og lign. på døde træer. Æggene lægges i barksprækker, og de nyklækkede larver finder vej til unge frugtlegemer af de træsvampe, som de lever af. Den mest almindelige art, Tetratoma fungorum, lever af birkeporesvamp.

Klassifikation

Rige

Dyreriget

Række

Leddyr

Underrække

Hexapoda
Klasse Insekter

Orden

Coleoptera
Overfamilie Tenebrionidea
Familie Ciidae (Svampeborere) Melandryidae (Svampespringere) Mycetophagidae (Svampebiller) Tenebrionidae (Skyggebiller) Tetratomidae (Tetratomidae) Zopheridae

Referencer

 • Asbirk, S & Søgaard, B. 1991. Rødliste 90 – særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
 • IUCN 2012a. IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 32 sider
 • IUCN 2012b. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels. Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 41 sider
 • IUCN 2019. Guidelines for using the IUCN red list categories and criteria, version 14. IUCN, Cambridge, United Kingdom.
 • Jørum, P. Pedersen, J. og Thomsen, P.F. 2010 Heteromerer, skyggebiller m.fl.. I Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste 2010. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
 • Moeslund, J.E., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2020. Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 188 http://dce2.au.dk/pub/TR188.pdf
 • Stoltze, M & Pihl, S. 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
 • Wind, P. 2003. Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser, Copenhagen, Denmark.

Stor cylinderbille (Colydium elongatum) henføres til kategorien truet (EN). Arten lever helt overvejende i løvtræ, bl.a. i eg, bøg, birk og elm, sjældent i nåletræ. Den er knyttet til gange af andre trægnavende insekter, særligt barkbiller, hvor den lever som rovdyr af andre saproxyliske insekter, men også af sæksvampe, som vokser i gangsystemerne. Larver findes samme sted som de voksne. Billen er ofte aktiv om natten, og kan da findes kravlende fremme på træstammer og -stubbe. Arten er meget sjælden i Danmark. Foto: Jens Søgaard Hansen ©

Mycetophagus fulvicollis henføres til kategorien sårbar (VU). Den kendes umiddelbart fra de øvrige Mycetophagus-arter ved det rødlige forbryst og den hvidgule tegning på dækvingerne. Endvidere ved smal kropsform og bagtil tydeligt tilsmalnet forbryst. Længde 4-4,5 mm. Arten er meget sjælden i Danmark, hvor den kun kendes fra Pindstrup Skov på Djursland (fund fra 1881) samt fra Nordsjælland, hvor den inden for de senere år er fundet flere steder, bl.a. i Ryegård Dyrehave og i Jægersborg Hegn og Dyrehave. Mycetophagus fulvicollis lever helt overvejende under svampet bark, kun sjældent – og kun i udlandet – fundet i træsvamp. I Finland er den iagttaget under svampet granbark, i Sverige især under svampet bark af bævreasp og birk. I Danmark især under svampet bark på udgåede bøge, men ved en lejlighed er den fundet på en væltet fyrrestamme. Foto: Jakob Balslev Sørensen ©

Stor svampebille (Mycetophagus quadripustulatus) henføres til kategorien livskraftig (LC). Den er med sine 5-6 mm vores største svampebille og samtidig er den bredere end de øvrige arter. Derudover kendes den let på 2 markante rødlige pletter på hver dækvinge. Farven er i øvrigt sort, hovedet, undersiden, ben samt antennernes inderste og yderste led rødlige. Arten lever i træsvampe, særligt i svampe af blød konsistens som skællet stilkporesvamp (Polyporus squamosus) – hyppigt på ask, og svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus) – ofte på eg. Den forekommer dog også i blødt, svampet ved. Udviklingen er étårig, med forpupning i ved eller i jord. Foto: Jens Søgaard Hansen ©