Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer

Tekniske anvisninger

Datateknisk anvisning for jord- og drænvand - se fælles datatekniske anvisninger her til højre.

Krav til prøvetagning og analyser

Oversigt over analyser og data inden for landovervågningen, der skal afleveres til DCE (link mangler).

Krav til prøvetagning og indberetningsformater er beskrevet i Tekniske Anvisninger under delelementerne i landovervågningen, kemi (jordvand og drænvand) og interviewundersøgelse.
 

Teknisk Anvisning for udtagning af grundvandsprøver i landovervågningen er beskrevet i Tekniske Anvisninger hos GEUS, mens Teknisk Anvisning for vandløb findes på FDC hjemmesiden for Ferskvand

Datatekniske anvisninger LOOP

Tekniske anvisninger (NOVANA 2004 - 2010 arkiv)

Tekniske anvisninger (NOVANA 2011 og frem (arkiv)

Programbeskrivelse

Grundlaget for overvågningen er defineret i programbeskrivelsen, som omhandler de aftaler, der er indgået for den pågældende programperiode. Programbeskrivelsen for NOVANA i 2017-2021 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
8715 0000 - <script type="text/javascript"></script> dce@au.dk - find vej

Hvad er landovervågningen?

Landovervågningen er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA). Formålet er specielt at følge udviklingen i landbrugets næringsstofbidrag til vandmiljøet. Ligeledes undersøges hvorledes ændringer i landbrugspraksis påvirker belastningen af vandmiljøet.

Landovervågningen gennemføres i 6 små landbrugsoplande. Der indsamles oplysninger om landbrugspraksis gennem en årlig interviewundersøgelse af landmændene, og der måles på vandet der siver gennem rodzonen (jordvand), på drænvand, det øvre grundvand og vandløbsvandet. Herved kan man følge næringsstofcirkulationen i hele vandkredsløbet.

Resultaterne fra landovervågningen rapporteres i en årlig ’Landovervågningsrapport’. Data anvendes i mange sammenhænge, herunder til evaluering af de nationale Vandmiljøhandlingsplaner, den årlige rapportering  til EU i forbindelse med Danmarks Undtagelse fra Nitratdirektivet, den generelle rapportering til Nitratdirektivet og andre internationale direktiver, oplandsanalyser med hensyn til hele næringsstofkredsløbet fra mark til vandløb og andre specifikke analyser omkring pesticider og næringsstoffer.

Hvem udfører overvågningen?

Miljøstyrelsens lokale enheder forestår dataindsamlingen i oplandene og gennemfører kvalitetssikring og indrapportering af data til de fælles fagsystemer.  Miljøstyrelsen samarbejder med lokale landbrugskonsulenter omkring interviewundersøgelsen.

Institut for Bioscience i Silkeborg, driver fagdatacentret. Fagdatacenterets opgaver er defineret med udgangspunkt i NOVANA, og arbejdet knytter sig til opbygning, drift og vedligeholdelse af databaser over landbrugspraksis og stofudvaskning i landbrugsdominerede oplande. Endvidere arbejdes der med opbygning, fastlæggelse og formidling af de retningslinjer, standarder, metoder og paradigmaer, der er nødvendige for at tilvejebringe relevante, kvalitetssikrede data.  Fagdatacenteret forestår endvidere den årlige bearbejdning og rapportering af de indberettede data samt deltager i rådgivningsopgaver i forhold til Miljøstyrelsen.

Gældende tekniske anvisninger

De tekniske anvisninger for NOVANA ses herunder. Ligeledes NOVANA 2004-2010 (arkiv).

Vi anbefaler, at du bookmarker denne side og ikke den enkelte anvisning, som findes herunder, da anvisningerne bliver fornyet med mellemrum.

Landbrug med græssende køer

Efteruddannelseskurser

Institut for Bioscience udbyder forskellige korte efteruddannelseskurser. På én-fire dage får du nye kompetencer og praktisk erfaring, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde. Du får del i den nyeste forskning, og du får mulighed for at komme tilbage til laboratoriet eller i felten.

Læs mere om kurserne og tilmelding.