Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer

Hvad er landovervågningen?

Landovervågningen er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA). Formålet er specielt at følge udviklingen i landbrugets næringsstofbidrag til vandmiljøet. Ligeledes undersøges hvorledes ændringer i landbrugspraksis påvirker belastningen af vandmiljøet.

Landovervågningen gennemføres i 6 små landbrugsoplande. Der indsamles oplysninger om landbrugspraksis gennem en årlig interviewundersøgelse af landmændene, og der måles på vandet der siver gennem rodzonen (jordvand), på drænvand, det øvre grundvand og vandløbsvandet. Herved kan man følge næringsstofcirkulationen i hele vandkredsløbet.

Resultaterne fra landovervågningen rapporteres i en årlig ’Landovervågningsrapport’. Data anvendes i mange sammenhænge, herunder til evaluering af de nationale Vandmiljøhandlingsplaner, den årlige rapportering  til EU i forbindelse med Danmarks Undtagelse fra Nitratdirektivet, den generelle rapportering til Nitratdirektivet og andre internationale direktiver, oplandsanalyser med hensyn til hele næringsstofkredsløbet fra mark til vandløb og andre specifikke analyser omkring pesticider og næringsstoffer.

Hvem udfører overvågningen?

Miljøstyrelsens lokale enheder forestår dataindsamlingen i oplandene og gennemfører kvalitetssikring og indrapportering af data til de fælles fagsystemer.  Miljøstyrelsen samarbejder med lokale landbrugskonsulenter omkring interviewundersøgelsen.

Institut for Ecoscience, driver fagdatacentret. Fagdatacenterets opgaver er defineret med udgangspunkt i NOVANA, og arbejdet knytter sig til opbygning, drift og vedligeholdelse af databaser over landbrugspraksis og stofudvaskning i landbrugsdominerede oplande. Endvidere arbejdes der med opbygning, fastlæggelse og formidling af de retningslinjer, standarder, metoder og paradigmaer, der er nødvendige for at tilvejebringe relevante, kvalitetssikrede data.  Fagdatacenteret forestår endvidere den årlige bearbejdning og rapportering af de indberettede data samt deltager i rådgivningsopgaver i forhold til Miljøstyrelsen.

Gældende tekniske anvisninger

De tekniske anvisninger for NOVANA ses herunder. Ligeledes NOVANA 2004-2010 (arkiv).

Vi anbefaler, at du bookmarker denne side og ikke den enkelte anvisning, som findes herunder, da anvisningerne bliver fornyet med mellemrum.

Krav til prøvetagning og analyser

Oversigt over analyser og data inden for landovervågningen, der skal afleveres til DCE (link mangler).

Krav til prøvetagning og indberetningsformater er beskrevet i Tekniske Anvisninger under delelementerne i landovervågningen, kemi (jordvand og drænvand) og interviewundersøgelse.
 

Teknisk Anvisning for udtagning af grundvandsprøver i landovervågningen er beskrevet i Tekniske Anvisninger hos GEUS, mens Teknisk Anvisning for vandløb findes på FDC hjemmesiden for Ferskvand

Datatekniske anvisninger LOOP

Datatekniske anvisninger er under flytning til ny placering hos MST - se via linket her nederst på siden.

TA - ARKIV for 2011 og senere

TA arkiv for 2004 - 2010

Programbeskrivelse

Grundlaget for overvågningen er defineret i programbeskrivelsen, som omhandler de aftaler, der er indgået for den pågældende programperiode. Programbeskrivelsen for NOVANA kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.