Aarhus Universitets segl

Kemiundersøgelser

Kemidata anvendes til beregning af udvaskning fra rodzonen i de 5 landovervågningsoplande. Data indsamles fra jord- og drænvandsstationer i de udvalgte oplande.

Måleprogrammet

Jordvand:  Der er etaberet 4-6 jordvandsstationer i hvert opland i 5 af de 6 landovervågningsoplande, i alt 30 jordvandsstationer.  En jordvandsstation består af 10 sugeceller placeret i ca. 1m’s dybde, og med forbindelse til hver sin opsamlingsflaske i opsamlingsbrønden ved jordoverfladen.  Efter hver prøvetagning sættes vakuum på opsamlingsflaskerne og jordvandet opsamles over 7 dage, indtil næste prøvetagning. Næringsstofkoncentrationen i det opsamlede jordvand måles. Vandafstrømningen gennem rodzonen modelberegnes vha. Daisy, og udvaskningen opgøres vha. den målte næringsstofkoncentration og den modellerede vandafstrømning. Modelberegningen foretages af fagdatacentret.

I 2011 foretages en specialanalyse af jordvandets holdbarhed ved henstand i 7 dage.

Drænvand: Der måles på 6 drænstationer på drænet lerjord i to oplande og på en station på et lavtliggende sandjordsareal. Dette gøres ved udtagning af både stikprøver og kontinuerte prøver af drænvandet, samt ved kontinuerlig logning af vandstanden ved et V-overfald i drænbrønden til beregning af vandafstrømning. 

Grundvand og pejling af grundvandsstand: Der måles på det øvre grundvand (1,5-5 m’s dybde) ved i alt 20 grundvandsfiltre i 5 oplande. GEUS er fagdatacenter for grundvandsmålingerne. 

Vandløb:  Der måles på vandløbsvandet i alle 6 landovervågningsoplande.  Også her udtages både stikprøver og kontinuerte prøver af vandløbsvandet,og der foretages kontinuerlig logning af vandstanden ved et V-overfald i vandløbet til beregning af vandafstrømning. Med hensyn til vejledning for vandløb henvises til Fagdatacenter for Ferskvand.

Vejledning til prøvetagning fremgår af Tekniske anvisninger.