Aarhus University Seal

Oxygen depletion around Denmark in September 2010

Udarbejdet af Morten Hjorth, Lars M. Storm & Ole H. Manscher, DMU
6. oktober 2010


Hele rapporten i PDF-format (889 kb)
Sammenfatning
English summaryFigur 1.   august 2010 - september 2010

Kortene viser de stationer, hvor iltforholdene (svensk: syreforholdene) er undersøgt af danske og svenske institutioner, og hvor der er observeret iltsvind (syrebrist) (<4 mg/l) eller kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i hhv. august og perioden 1.-24. september 2010.

The maps show stations visited by Danish and Swedish authorities in August and in the period 1-24 September 2010, and where oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) was observed.

Figur 2.   Aktuel udbredelse af iltsvind modelleret ud fra målinger foretaget 13.-24. september 2010. Blå farve indikerer iltsvind (<4 mg/l) og rød farve kraftigt iltsvind (<2 mg/l).

Present distribution mid September 2010 of oxygen deficiency (<4 mg/l, blue) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l, red) modelled from the latest data in the period 13-24 September 2010.

Figur 3.   Areal påvirket af iltsvind (<4 mg/l) og kraftigt iltsvind (<2 mg/l) i uge 38 for årene 2002, 2006-2010 samt middel for årene 2003-2006. Data for 2010 er baseret på målinger i uge 37-38.

Area impacted by oxygen deficiency (<4 mg/l) and severe oxygen deficiency (<2 mg/l) in week 38 in 2002, 2006-2010 and the average for the years 2003-2006. Data from 2010 are based on measurements in week 37-38.

  

 

Dansk Svensk English Deutsch
Ilt Syre Oxygen Sauerstoff
Iltsvind Syrebrist Oxygen deficiency Sauerstoffmangel

  Sammenfatning

Status over iltsvindsudbredelsen i september viser lokale områder, der stadigt er ramt af iltsvind og kraftigt iltsvind med svovlbrinteudslip på trods af, at det totale område med iltsvind i år er markant reduceret i forhold til foregående år. Flere perioder med kraftig blæst har opblandet vandmasserne og gjort den generelle iltsvindssituation bedre, blandt andet i Limfjorden. Naturligt sårbare områder som det sydlige Lillebælt, det Sydfynske Øhav og de sønderjyske fjorde er stadig hårdt ramt.

En kombination af svagere vindmønstre end normalt i første halvdel af 2010, en varm sommer og udvaskede næringsstoffer har betydet, at der samlet set har været en potentiel risiko for svære iltsvindshændelser i de danske farvande i 2010. Yderligere førte den kolde vinter med isdækkede farvande til iltsvindshændelser tidligt på året, som skabte et iltunderskud på havbunden. Sensommeren har været præget af kraftige blæsevejr, der har modvirket en forværring af iltforholdene og bidraget til at begrænse udbredelsen af iltsvind til lokale områder, blandt andet i Limfjorden, der normalt er kraftigt påvirket af iltsvind.

Udbredelsen af iltsvind i september er stadig stor i det sydlige Lillebælt, det Sydfynske Øhav og de sønderjyske fjorde, som er hårdt ramt af iltsvind med store områder udsat for kraftigt iltsvind og udslip af giftig svovlbrinte (Figur 1 og 2). Arealudbredelsen af iltsvind topper som regel i sidste halvdel af september. I 2010 er det totale iltsvindsareal væsentlig lavere end tidligere år.

I de lokale områder med iltsvind er ca. halvdelen af disse arealer stadig ramt af kraftigt iltsvind (Figur 3). Sammenligningen mellem år og den modellerede aktuelle udbredelse af iltsvind (Figur 2) skal dog tages med forbehold, idet data fra 2010 er baseret på målinger foretaget over flere uger, hvori iltsvindsarealet kan variere kraftigt på grund af ændringer i vind- og strømforhold. Tidligere har data været indsamlet i løbet af en uge.

I farvandene omkring Fyn er iltsvindsarealet steget med ca. 50 % i løbet af en måned, primært pga. at iltsvindsarealet i farvandet syd for Langeland og Ærø og over mod den vestlige Østersø er blevet større, men også pga. mere iltsvind i det nordlige Lillebælt/nordlige Bælthavs-område.

Markante blæsevejr med vinde af kulingstyrke i både august og september (både fra østlige og vestlige retninger) har ikke været tilstrækkeligt til for alvor at vende den negative udvikling af iltsvindet i det sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav, hvor bundvandet har stor opholdstid.

I Øresund er der lokale områder med iltsvind og i større arealer nord for Sjælland ligger iltkoncentrationen lige omkring iltsvindsgrænsen. Såfremt de vejrmæssige forhold med stærk vind fortsætter, vil iltforholdene i de truede områder forbedres. Omvendt vil en vejrmæssig rolig periode i de områder med i forvejen dårlige iltforhold forværre tilstanden med fare for udvikling af nye områder med udslip af giftig svovlbrinte og bunddyrdød i farvandene syd for Fyn, mens iltsvindsudbredelsen vil øges i det nordlige Lillebælt/nordlige Bælthavs-område, i Storebælt og det sydlige Kattegat. Der skal markante og formodentlig længerevarende blæsevejrshændelser til for afgørende at ændre den negative iltsvindsudvikling i de sydlige farvandsområder.

English summary

A status of oxygen deficiency in Danish marine areas in September shows local areas affected by oxygen deficiency and severe oxygen deficiency with development of hydrogen sulphide. The south western Baltic Sea is the worst affected area. Several incidents of heavy winds have mixed water masses in several areas, among others in Limfjorden and improved the general levels of oxygen concentrations. There are still large areas where oxygen concentrations are on the verge of oxygen deficiency.

Precipitation in the period July 2009 to June 2010 was average, although significant amounts came in October and November with consequent nutrient run-off. In combination with weaker winds than usual in the first part of the year, which promotes stable layering of water masses and a warm summer, there has been a potential risk of extended oxygen deficiency in Danish waters in 2010. Furthermore, a cold winter with extended ice cover left an oxygen deficit in bottom waters. During the late summer several periods with heavy winds occurred, which have improved conditions and limited the extent of oxygen deficiency to local areas, among others in Limfjorden.

The amount of oxygen deficiency in September is still large, especially in the south western Baltic Sea, where large areas display oxygen deficiency and severe oxygen deficiency with development of hydrogen sulphide (Figures 1 and 2). The total area of oxygen deficiency normally peaks in late September and in 2010, the total area of oxygen deficiency at that time is markedly lower than normal.

Of the local areas impacted by oxygen deficiency, 50 % is affected by severe oxygen deficiency (Figure 3). Comparisons between years and the modelled extent of oxygen deficiency (Figure 2) should be done with caution, since data from 2010 are based on measurements over a two week period, where normally data has been collected during one week.

The extent of oxygen deficiency south of Funen has increased with 50 % in a month. Heavy winds in August and September have not been sufficient to turn the negative development in these waters, where bottom waters have a long turn-over time.

In the Sound and north of Zealand, there are areas of oxygen deficiency and adjacent areas, where oxygen concentrations are on the verge of oxygen deficiency. If winds in the coming period continue to be strong, oxygen conditions in the threatened areas will improve. On the other hand, stable calm weather in these areas may worsen oxygen conditions and new areas can develop oxygen deficiency and even development of hydrogen sulphide. Long periods with heavy winds are needed to significantly change the negative development of oxygen deficiency in our southern waters.