Aarhus Universitets segl

Kortlægning af arter og levesteder

1) Eksisterende data

Besigtigelsesdata fra kommunerne og kortlægnings- eller overvågningsdata fra Miljøstyrelsen er indsamlet ved brug af standardiserede metoder og kan bidrage til at belyse områdets tilstand og udvikling og eventuelt også driftshistorie. Det er dog ikke alle arealer, der er kortlagt eller besigtiget. Data kan fremsøges på Danmarks Naturdata (fx via NaturAppl) eller arter.dk. Her findes også data fra de tidligere amter, hvor registreringerne er indsamlet på mange forskellige måder.

Registreringer af Bilagsarter indsamlet af Miljøstyrelsen efter standardiserede metoder samt løsfund fra kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og konsulenter findes på Danmarks Naturdata eller arter.dk.

Frivilliges artsregistreringer kan fremsøges på arter.dk. Arter.dk samler desuden observationer fra andre citizen science portaler og databaser: DOFbasen, iNaturalist, Danmarks Svampeatlas og Bugbase. Naturbasen rummer også mange observationer fra frivillige (vær opmærksom på betingelser for brug af data).

Biodiversitetskortet bygger på opdaterede data over artsfund og landskabsindikatorer for forekomst af rødlistede arter. Kortet viser en bioscore for kendte og potentielle levesteder for rødlistede arter. Biodiversitetskortet er et værktøj til prioritering af indsatsen inden for naturforvaltningen.

Dansk Naturindikator er et helt nyt værktøj, der både opsummerer og viser tilstanden, beskyttelsen mod trusler og de naturlige processer på et vilkårligt areal. DNI er en målestok for, hvor effektivt forvaltningen af et naturområde bidrager til at standse biodiversitetskrisen. DNI kan give en indikation på hvor der er gode levesteder for truede arter, men måske behov for at forbedre beskyttelsen af biodiversiteten eller genoprette de naturlige processer (Ejrnæs m.fl. 2021).

2) Feltbesigtigelse med kortlægning af vegetation

Vegetationen afspejler i høj grad de aktuelle miljøforhold, og for at vurdere tilstanden foretages en dokumentation af vegetationens struktur, påvirkningsfaktorer og sammensætning af plantearter. Arealet kan med fordel opdeles i delområder med forskellige naturtyper og/eller tilstand. Registreringer, der er indsamlet ved brug af den tekniske anvisning til kortlægning af lysåbne terrestriske habitatnaturtyper eller den tekniske anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 med en artsliste indsamlet i en 5 m cirkel, giver mulighed for at få foretaget en standardiseret beregning af naturtilstand i Miljømålslovens forstand.

Vegetationsundersøgelser udført af en specialist kan bruges til at beregne indikatorer for næringsstatus, fugtighed, surhedsgrad og generel naturtilstand, f.eks. ved at beregne gennemsnitlige Ellenbergværdier (Diekmann 2003) eller næringsratio (Andersen m.fl. 2013) eller se på antallet af arter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning (markeret som stjernearter ved besigtigelse af naturarealer) eller indikatorarter (Appendix 1 i Ejrnæs m.fl. 2009). For at sikre, at Ellenbergværdierne er informative, bør plantelister indsamles inden for afgrænsede arealer med nogenlunde ensartede økologiske forhold – f.eks. 5m-cirkler.

3) Eftersøgning af rødlistede og sjældne arter

Som supplement til de eksisterende data kan det være hensigtsmæssigt eller nødvendigt - hvis de eksisterende data er mangelfulde - at lave en målrettet eftersøgning af rødlistede og sjældne arter. Det giver mening at prioritere en kortlægning af sjældne og truede arter, som er ved at miste deres levesteder, højere end de almindelige arter, da det er disse arter, der er mest relevante for at bevare biodiversiteten. Metoderne kan være kvalitative, og formålet er ikke en total inventering af alle arter i de eftersøgte artsgrupper, men metoden bør udføres af en artsekspert. Relevante terrestriske artsgrupper at eftersøge er karplanter og mosser, bier, dagsommerfugle, edderkopper, svirrefluer, bredtæger og biller. I vandløbet er det vårfluer, døgnfluer, slørvinger, vandtæger, klobiller, glansmyg og kvægmyg.

De sjældne og truede arters naturhistorie (habitat, levestedskrav, status osv.) vil bidrage til et billede af de eksisterende naturværdier i området samt potentialet for at forbedre områdets værdi som levested for de sjældne og truede arter. Se et eksempel i Kongenshus-rapport, hvordan kortlægning af sjældne og truende arter bidrager til valg af virkemidler.

Referencer

 • (2018). Bekendtgørelse af dyreværnsloven. . Miljø- og Fødevareministeriet. nr. 20 af 11/01/2018.
 • Andersen, D. K. & A. Baattrup-Pedersen (2016). "Hvad gør oversvømmelse og sedimentaflejring ved vegetationen i ådalene?" Vand & Jord 23(4).
 • Andersen, D. K., B. Nygaard, J. R. Fredshavn & R. Ejrnæs (2013). "Costeffective assessment of conservation status of fens." Applied Vegetation Science 16(3): 491-501.
 • Brookes, A. (1984). Recommendations bearing on the sinuosity of Danish stream channels. Teknisk rapport nr. 6. Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium.
 • Brunbjerg, A. K., H. H. Bruun, L. Dalby, A. T. Classen, C. Fløjgaard, T. G. Frøslev, O. L. Pryds Hansen, T. T. Høye, J. E. Moeslund & J. C. Svenning (2020). "Multitaxon inventory reveals highly consistent biodiversity responses to ecospace variation." Oikos 129(9): 1381-1392.
 • Brunbjerg, A. K., G. P. Jørgensen, K. M. Nielsen, M. L. Pedersen, J.-C. Svenning & R. Ejrnæs (2015). "Disturbance in dry coastal dunes in Denmark promotes diversity of plants and arthropods." Biological Conservation 182: 243-253.
 • Bruun, H. H., A. K. Brunbjerg, L. Dalby, C. Fløjgaard, T. G. Frøslev, S. Haarder, J. Heilmann-Clausen, T. T. Høye, T. Læssøe & R. Ejrnæs (2020). "Simple attributes predict the importance of plants as hosts to the richness of fungi and arthropods." bioRxiv: 2020.2004.2017.046292.
 • Baatrup-Pedersen, A., N. Friberg & B. Nygaard (2012). Hvordan sikrer vi de ferske enge og vådområders biodiversitet? H. Meltofte, Det Grønne Kontaktudvalg, c/o Danmarks Naturfredningsforening: 45-48.
 • Baattrup-Pedersen, A., K. M. B. Jensen, H. Thodsen, H. E. Andersen, P. M. Andersen, S. E. Larsen, T. Riis, D. K. Andersen, J. Audet & B. Kronvang (2013). "Effects of stream flooding on the distribution and diversity of groundwater-dependent vegetation in riparian areas." Freshwater Biology 58(4): 817-827.
 • Diekmann, M. (2003). "Species indicator values as an important tool in applied plant ecology–a review." Basic and applied ecology 4(6): 493-506.
 • Dubgaard, A., H. M. L. Jespersen, F. M. Laugesen, B. Hasler, L. P. Christensen, L. Martinsen, M. N. Källstrøm & G. Levin (2012). Økonomiske analyser af naturplejemetoder i beskyttede områder, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet.
 • Ejrnæs, R., D. K. Andersen, A. Baattrup-Pedersen, C. F. Damgaard, B. Nygaard, J. B. Dybkjær, B. Stenhøj Baun Christensen, B. Nilsson & O. Johansen (2010). "Hydrologiske og vandkemiske forudsætninger for en god naturtilstand i grundvandsafhængige terrestriske økosystemer."
 • Ejrnæs, R., J. Bladt, L. Dalby, P. B. M. Pedersen, C. Fløjgaard, G. Levin, L. Baaner, A. K. Brunbjerg, K. A. Mellerup, I. Angelidis & B. Nygaard (2021). Udvikling af en dansk naturindikator (DNI).
 • Ejrnæs, R., H. H. Bruun & B. J. Graae (2006). "Community assembly in experimental grasslands: suitable environment or timely arrival?" Ecology 87(5): 1225-1233.
 • Ejrnæs, R., B. Nygaard, J. R. Fredshavn, K. E. Nielsen & C. Damgaard (2009). Terrestriske Naturtyper 2007. NOVANA, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
 • Ellenberg, H., H. E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner & D. Paulißen (1991). "Zeigerwerte von pflanzen in Mitteleuropa." Scripta Geobotanica 18: 1-248.
 • Eriksen, J., I. K. Thomsen, C. C. Hoffmann, B. Hasler, B. H. Jacobsen, A. Baattrup-Pedersen, B. Strandberg, B. T. Christensen, B. Boelt, B. V. Iversen, B. Kronvang, C. D. Børgesen, D. Abolos Rodriguez, D. H. Zak, E. M. Hansen, G. Blicher-Mathiesen, G. H. Rubæk, J. E. Ørum, J. Rasmussen, J. Audet, J. E. Olesen, L. Elsgaard, L. J. Munkholm, L. N. Jørgensen, L. Martinsen, M. Bruus, M. V. Carstensen, M. F. Pedersen, M. Nørremark, N. Hutchings, P. Gundersen, P. Kudsk, P. Sørensen, P. E. Lærke, R. Gislum, S. G. M. van't Veen, S. E. Larsen, S. O. Petersen, T. Riis & U. Jørgensen (2020). Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus, Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 174.
 • Fejerskov, M. L., A. B. Alnøe, E. A. Kristensen & N. Jepsen (2019). Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, Version 2. Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi.
 • Fløjgaard, C., J. Bladt & R. Ejrnæs (2017). Naturpleje og arealstørrelser med særligt fokus på Natura 2000 områderne. Videnskabelig rapport fra DCE
 • Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 228.
 • Fløjgaard, C., R. M. Buttenschøn, F. B. Byriel, K. K. Clausen, L. Gottlieb, N. Kanstrup, B. Strandberg & R. Ejrnæs (2021). Biodiversitetseffekter af rewilding. Videnskabelig rapport nr. 425. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,: 124.
 • Fredshavn, J., B. Nygaard, R. Ejrnæs, C. Damgaard, O. R. Therkildsen, M. Elmeros, P. Wind, L. S. Johansson, A. B. Alnøe, K. Dahl, E. H. Nielsen, H. B. Pedersen, S. Sveegaard, A. Galatius & J. Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. nr. 340.
 • Hölzel, N. & A. Otte (2003). "Restoration of a speciesrich flood meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant material." Applied Vegetation Science 6(2): 131-140.
 • Klimkowska, A., W. Kotowski, R. Van Diggelen, A. P. Grootjans, P. Dzierża & K. Brzezińska (2010). "Vegetation redevelopment after fen meadow restoration by topsoil removal and hay transfer." Restoration Ecology 18(6): 924-933.
 • Larsen, S. N., B. O. Nielsen, S. Toft & T. Læssøe (2007). Moserne og de ferske enge. Naturen i Danmark. Det åbne land. P. Vestergård and H. Adsersen, Gyldendal: 119-166.
 • Levin, G., G. B. Groom, S. R. Svenningsen & M. Linnet Perner (2020). Automated production of spatial datasets for land categories from historical maps. Method development and results for a pilot study of Danish late-1800s topographical maps. Aarhus, Aarhus Universitet.
 • Levin, G. & B. Normander (2008). "Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet."
 • Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen. (2019, 19/11/2019). "Beskyttelse af naturtyper som heder, moser, overdrev, søer og vandløb."
 • Moeslund, J. E., B. Nygaard, R. Ejrnæs, N. Bell, L. D. Bruun, R. Bygebjerg, H. Carl, J. Damgaard, E. Dylmer, M. Elmeros, K. Flensted, K. Fog, I. Goldberg, H. Gønget, F. Helsing, M. Holmen, P. Jørum, J. Lissner, T. Læssøe, H. B. Madsen, J. Misser, P. R. Møller, O. F. Nielsen, K. Olsen, J. Sterup, U. Søchting, P. Wiberg-Larsen & P. Wind. (2019). "Den danske rødliste."
 • Mälson, K. & H. Rydin (2007). "The regeneration capabilities of bryophytes for rich fen restoration." Biological Conservation 135(3): 435-442.
 • Nygaard, B., C. Damgaard, J. Bladt & R. Ejrnæs (2020). Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Artikel 17-rapporteringen 2019. https://dce2.au.dk/pub/SR377.pdf, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. nr. 377: 194.
 • Nygaard, B., A. Juel & J. R. Fredshavn (2016). Ændringer i det § 3-beskyttede naturareal 1995-2014. Resultater fra Naturstyrelsens opdateringsprojekt, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©.
 • Nygaard, B., A. Oddershede & T. T. Høye (2018). Erstatningsnatur - erfaringer og muligheder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. nr. 266: 186 s.
 • Olesen, S. E. (2009). Kortlægning af potentielt dræningsbehov på landbrugsarealer opdelt efter landskabselement, geologi, jordklasse, geologisk region samt høj/lavbund, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.
 • Pedersen, M. L., B. Kronvang, K. Sand-Jensen & C. C. Hoffmann (2006). Lowland river systems-processes, form and function. Running Waters: Historical Development and Restoration of Danish Lowland Streams, National Environmental Research Institute: 12-25.
 • Rune, F. (1997). "Declines of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century." Forskningscentret for Skov & Landskab Forskningsserien nr. 21.
 • Svenning, J. C. (2002). "A review of natural vegetation openness in north-western Europe." Biological Conservation 104(2): 133-148.
 • Tuschen, M. (2020). Change detection of a river reach using UAV technology: Agger basin, NRW.
 • van Loon, A. H., P. P. Schot, J. Griffioen, M. F. P. Bierkens, O. Batelaan & M. J. Wassen (2009). "Throughflow as a determining factor for habitat contiguity in a near-natural fen." Journal of Hydrology 379(1): 30-40.