Aarhus Universitets segl

Kortlægning af driftshistorie

Årsagerne til en dårlig naturtilstand eller ringe artsrigdom på et areal kan meget vel findes i driftshistorien på arealet. I nogle tilfælde kan man få dele af driftshistorien fra lodsejere, men ellers kan man tyde meget ud fra historiske kort og luftfotos:

Videnskabernes Selskabs kort (1766-1841) viser en grov oversigt over skove, søer, større vandløb og vådområder. De høje målebordsblade (anden halvdel af 1800-tallet) og de lave målebordsblade (1925-1945) findes begge på Danmarks miljøportal og viser topografi og overordnede naturtyper. En sammenligning af målebordsbladene med nutidige topografiske kort viser ændringer i fugtighed, vedplantedækning, dyrkning eller grøftning. Signaturer, der viser fugtighed (eng- eller mosesignatur) og tæt grøftning på de gamle kort, vil ofte være en indikation på grundvandsudstrømning og afvanding.

Gamle luftfotos (Flyfotoarkivet eller Danmarks miljøportal) kan ligeledes bruges til at beskrive driftshistorien, blot på en kortere tidsskala – her kan man se tilgroning, opdyrkning og dynamikken i oversvømmelser.