Aarhus Universitets segl

Forskning i arktisk miljø

Presset på naturen og miljøet i Arktis er øget på grund af klimaændringer og øget interesse for råstofudvinding, skibstrafik og infrastrukturprojekter. Også i Grønland er der mange aktiviteter med blandt andet mineralefterforskning og mineprojekter. Arktisk Miljø hjælper myndighederne med at håndtere og minimere de miljømæssige konsekvenser baseret på forskning og en solid baggrundsviden om naturen og miljøet i Arktis/Grønland.

Vores forskning og rådgivning bygger på mere end 50 års virke i Grønland. Vi har en førende rolle inden for forskning og forskningsbaseret rådgivning i effekter af forurening og menneskelige forstyrrelser af naturen i Arktis. Alle påvirkninger skal forstås i kombination med klimaforandringer.

Vi forsker i arters habitatkrav, forurening, miljøeffekter og biodiversitet og samler viden i arealanalyser for at kortlægge vigtige naturområder og deres følsomhed. Vi undersøger, hvordan forskellige menneskelige aktiviteter, herunder særligt råstofudnyttelse, påvirker natur og miljø, og hvordan man kan minimere denne påvirkning.   

Vi yder rådgivning til grønlandske og danske myndigheder om natur- og miljøspørgsmål knyttet til blandt andet råstofaktiviteter og naturbeskyttelse i Arktis.

Vi deltager i internationalt forsknings- og rådgivningssamarbejde i Arktisk Råd og i EU. I den forbindelse har vi har ledende roller i programmet for monitering af biodiversitet og i projekter om bl.a. forskningsstationssamarbejde, invasive arter, minedrift og kystzonen.

Blandt vores kerneydelser er at opbygge generel viden om natur og miljø og forståelse af den økologiske dynamik i Grønland og Arktis med henblik på at vurdere sårbarhed og mulige påvirkninger og afværgeforanstaltninger i forbindelse med blandt andet råstofaktiviteter.


Forskningsområderne kort fortalt

Arterne, økosystemerne og deres sårbarhed

Vi forsker i arters habitatkrav og økosystemers biodiversitet, og vi foretager arealanalyser for at kortlægge naturområders følsomhed og sårbarhed.

Kontakt

Mineralske råstoffers påvirkning af natur og miljø

Vi undersøger, hvordan efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer påvirker natur og miljø, herunder hvordan man kan minimere effekten af råstofaktiviteter, etableringen af infrastruktur, sejlads og andre fysiske indgreb på naturen i Arktis.

Vi identificerer særligt vigtige områder og vurdere deres sårbarhed overfor specifikke aktiviteter og potentielle forureninger er et vigtigt område sammen med udvikling af metoder til fremtidig natur- og miljøovervågning i både det marine og det terrestriske miljø i Arktis.

Kontakt

Miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland

Vi rådgiver om miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland for at opbygge generel viden om natur og miljø og forstå den økologiske dynamik i Grønland og Arktis med henblik på at vurdere sårbarhed og mulig påvirkning fra råstofaktiviteter. Denne viden samles og opsummeres i de strategiske miljøvurderinger (SMV), der også identificerer væsentlige mangler og usikkerheder i den viden, der skal bruges til at regulere fx olieaktiviteter.

Kontakt

Internationalt samarbejde

Vores forskning og rådgivning omkring arter og økosystemer og deres sårbarhed bygger på mere end 45 års virke i Grønland. Viden om økosystemernes og biodiversitetens tilstand og følsomhed i Grønland er blandt andet vigtig for forskeres og myndigheders internationale samarbejde om en bæredygtig udvikling i regionen, fx under Arktisk Råd, hvor vore forskere i nogle sammenhænge er ledende, og vi deltager også i andre internationale fora. Herunder et par af vores samarbejdspartnere:

Kontakt