Aarhus Universitets segl

Forskning i marin økologi

Vi arbejder med forskning, innovation, rådgivning og overvågning samt formidling og uddannelse hovedsageligt relateret til den marine kystzone i især Danmark og Grønland. Vores forskning har til formål at tilvejebringe ny og bedre viden om, hvordan økosystemers struktur og funktion reagerer på menneskeskabte forandringer som fx belastning med næringsstoffer (eutrofiering), klimaforandringer og introduktion af ikke hjemmehørende/invasive arter. Overvågningen dokumenterer status og forandringer af økosystemer og udgør sammen med vores forskning grundlaget for rådgivning, formidling, undervisning samt udvikling af naturbaserede løsninger inden for tangdyrkning, beskyttelse/restaurering af plantesamfund (havgræsenge, tangskove m.m.), rådgivning omkring biogeokemisk omsætning og lagring af kulstof og næringsstoffer samt teknologisk udvikling inden for forvaltning og forskning. Hovedformålet med vores aktiviteter er at fremme en bæredygtig anvendelse af kystzonen.


Forskningsområderne kort fortalt

Kontakt

Ålegræs og makroalgers (tang) økologi

Vi fokuserer især på, hvilke faktorer (herunder menneskeskabte), der regulerer udbredelsen, biomassen og væksten af kystzonens planter, hvordan planterne påvirker funktionen af de kystnære økosystemer, og hvordan plante- og algesamfund kan bruges som indikatorer for økologisk kvalitet. Desuden forsker vi i at optimere dyrkning af makroalger – både til havs og i landbaserede systemer, og hvordan naturligt forekommende og dyrkede makroalger og deres indholdsstoffer kan udnyttes kommercielt.

Kontakt

Iltsvind og stofomsætning i havbunden

Iltsvind er i løbet af de seneste ca. hundrede år forøget i hyppighed, udbredelse, varighed og intensitet som følge af eutrofiering (forøget tilførsel af næringsstoffer og organisk stof) og klimaforandringer. Iltindholdet i bundvandet er af afgørende betydning for livsbetingelserne for bundplanter, bunddyr og bundlevende fisk. Desuden påvirker iltsvind den kemiske og biologiske omsætning i havbunden, fx mindsker iltsvind havbundens evne til at tilbageholde næringsstoffer og giftig svovlbrinte. Vi forsker i de udløsende årsager bag iltsvind og iltsvinds effekter på økosystemer. Vi rådgiver om iltsvind og udarbejder fire årlige nationale rapporter om iltsvindssituationen i de indre danske farvande for Miljøstyrelsen.

Kontakt

Marin biodiversitet

Vi arbejder med dokumentation og overvågning af marine planter og tang samt planteplankton og mikrozooplankton inkl. ikke hjemmehørende og invasive arter. Vi forsker bl.a. i, hvordan biodiversiteten kan beskyttes, opretholdes og udvikles fx i forbindelse med en reduktion i eutrofieringen (forøget tilførsel af næringsstoffer), udvikling og anvendelse af naturbaserede løsninger, fx i forbindelse med produktion af tang i vore kystvande og fjorde, samt beskyttelse og etablering af tangskove og ålegræsenge.

Kontakt

Omsætning af næringsstoffer og kulstof

Vi forsker i omsætning af næringsstoffer og kulstof i arktiske farvande med fokus på, hvordan produktion og nedbrydning af planktonalger påvirker udvekslingen af kuldioxid mellem hav og atmosfære. Vi fokuserer på effekter af klimaforandringerne i form af ændringer i udbredelsen af havis i tid og rum og effekter af den forøgede tilførsel af ferskvand til de arktiske fjorde som følge af afsmeltning af gletchere og indlandsis. Vi forsker også i omsætning af næringsstoffer og kulstof i danske farvande med fokus på koblingen mellem omsætning i havbunden og vandsøjlen.

Kontakt

Marine virkemidler/natur-baserede løsninger

Eel grass meadows, salt marshes and forests of macroalgae (seaweed) are important habitats that stimulate coastal zones ' biodiversity. At the same time, the vegetation absorbs and retains nutrients and carbon dioxide (CO2), thereby contributing to good water quality and carbon storage in the sea (also known as "Blue Carbon"). The vegetation also contributes to reducing the sediment of bottom material and securing the coast against erosion. Management in the form of protecting existing habitats against loss, restoration of lost habitats and sustainable seaweed production are therefore marine instruments/nature-based solutions that contribute to increased water quality, biodiversity and climate proofing. We study these ecosystem functions and services as well as strategies to protect and restore vegetation by, for example, by sowing/planting eel grass. In addition, we conduct research on aquaculture of seaweed to remove nitrogen and phosphorus from the coastal zone and the effects of establishing reef structures (stone reefs, hanging reefs and wind turbine foundations) on biodiversity, production and nutrient and carbon turnover.

Kontakt

Nye metoder

Vi forsker i udviklingen af nye metoder baseret på ny teknologi fx i form af droner, undervandsvideo (inkl. anvendelse af ”ROV”), satellitovervågning og digital billedbehandling og analyse i tilknytning til overvågning og forskning i bl.a. forekomst af ålegræs og tang samt algeopblomstringer og gopler. Vi forsker også i brug af miljøDNA (eDNA, små stykker DNA) til at spore tilstedeværelse af marine planter og andre organismer samt deres bidrag til kulstofpuljen i havbunden.

Kontakt

Marine planktonsamfund og giftige alger

Vi arbejder med overvågning af marint plankton (plante- og mikrozooplankton) samt giftige alger og algeopblomstringer for Miljøstyrelsen. Forskningen omfatter planktondynamik i forhold til tilgængelighed af næringsstoffer, græsning fra bunddyr og zooplankton og de hydrografiske forhold. Desuden forsker vi i langtidsudviklingen i planktonsamfund, hvor vi fokuserer på effekter af klimaændringer og eutrofiering (forøget tilførsel af næringsstoffer)/belastning med næringsstoffer. Vi har fokus på biodiversitet, ikke–hjemmehørende arter (herunder invasive/skadelige) og algeopblomstringer.

Kontakt

Marin overvågning i Danmark og Grønland

Langt den største del af den marine overvågning varetages af Miljøstyrelsen (Danmark) og Naturinstituttet (Vestgrønland). Vi er ansvarlige for overvågning i Østgrønland og enkelte dele af overvågningen i Vestgrønland og i de danske farvande. I Danmark og Vestgrønland bidrager vi hovedsageligt til overvågningen som rådgiver og faglig sparringspartner for myndighederne i vedligeholdelse og udvikling af overvågningen. Desuden er vi involveret i fortolkning af overvågningsdata i forskningsmæssig sammenhæng og i tilknytning til vurderingen af havmiljøets tilstand. Vi er fagligt ansvarlig for den nationale overvågning i Danmark.

Kontakt