Aarhus Universitets segl

Forskning i marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Vores forskning er centreret omkring forståelse af processer og årsagssammenhænge inden for biodiversitet og habitater, oceanografi, over biogeokemi og arter til økosystemer, miljøfarlige stoffer og (mikro)plastik og deres effekter i havområder.

Vi yder forskningsfaglig rådgivning vedr. naturgenopretningsprojekter, overvågning og udpegning af beskyttede områder, effekter af infrastrukturprojekter, rødlistearter og ikke hjemmehørende arter samt faglig bistand i relation til den nationale og internationale forvaltning af marine direktiver bl.a. ved deltagelse i internationale arbejdsgrupper.

Vi arbejder med at forstå de marine økosystemers struktur og funktion, og hvordan disse påvirkes af naturlig variation og menneskelig aktivitet såsom fiskeri, råstofudnyttelse og udledning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer.

Vi forsker i og rådgiver om, hvordan vindmølleparker og andre pladskrævende aktiviteter ændrer de fysiske habitater, hvordan den voksende skibstrafik kan bidrage til at introducere fremmede arter, som finder fodfæste i vores havområder, og hvordan fremtidens klima og varmere havvand vil påvirke de marine økosystemer i samspil med øvrige presfaktorer.


Forskningsområderne kort fortalt

Havets stofkredsløb

Et vigtigt forskningsfelt er biogeokemiske processer knyttet til stofkredsløb i det marine miljø. Arbejdet omfatter både laboratorie- og feltundersøgelser samt analyser af store datamængder fra det nationale overvågningsprogram. Vores fokus er rettet mod næringsstofomsætningen og iltbalancer og mod betydningen af opløst organisk stof for lysforhold. Processtudierne bidrager til udvikling og anvendelse af dynamiske og statistiske modeller til fx risikovurderinger og scenarieanalyser, som understøtter forvaltning relateret til næringsstoffer, marine virkemidler og effekter af klimaændringer.

Kontakt

Marin biodiversitet og habitater

Vi arbejder med at identificere og kvantificere forskellige faktorers betydning for den marine biodiversitet og habitatkvalitet. Vi identificerer arter og udforsker deres evne til tilpasning. Centrale emner er samspil og feedbackmekanismer mellem habitater og presfaktorer som fx eutrofiering, miljøfarlige stoffer, fiskeri samt effekter af klimaændringer. En stor del af dette arbejde tager udgangspunkt i indsamling, analyse og rapportering af overvågningsdata, kortlægning, udvikling af tilstandsvurderingsværktøjer for marine naturtyper samt etablering af ny viden om presfaktorer og deres effekter. Arbejdet omfatter også udvikling og test af nye teknologier som eDNA, ROV (remotely operated underwater vehicle) og droner. Spredning af hjemmehørende og fremmede arter og deres udbredelsesmønstre i samspil med menneskeskabte miljøændringer er et andet fokusfelt.

Kontakt

Økotoksikologi og miljøgifte

I arbejdet med spormetaller, miljøfarlige stoffer og marint affald (inkl. mikroplastik) udvikler vi analysemetoder til at måle i forskellige matricer og etablerer viden om kilder, udbredelse og processer, der kan have betydning for forekomst, skæbne og effekter på og risiko for organismer i de marine økosystemer. Med udvikling af biomarkører bliver vi i stand til også at vurdere hormonforstyrrelser og andre relevante biologiske effekter af miljøfarlige stoffer. Arbejdet omfatter desuden udvikling og brug af overvågnings- og vurderingsværktøjer inkl. indikatorer til at belyse betydningen af miljøfarlige stoffer og marint affald, herunder rumlige og tidslige trends og kobling til modeller for at øge procesforståelsen.

Kontakt

Overvågning og forvaltning

Vi varetager den nationale overvågning af makroalger og fauna på stenrev, en opgave, der forudsætter et omfattende kendskab til arter, deres miljø og indbyrdes samspil. Overvågning af miljøfarlige stoffer i organismer og sedimenter og vurdering af miljøfarlige stoffers effekter på fisk er andre kerneaktiviteter. Vi bistår myndigheder med udvikling af natur- og miljøindikatorer og faglig rådgivning, der understøtter forvaltningen af vores marine områder, fx i forbindelse med habitatdirektivet, vandrammedirektivet og det marine strategidirektiv.

Kontakt