Aarhus Universitets segl

Forskning i terrestrisk økologi

Vi forsker, underviser og rådgiver om samspillet mellem planter og dyr og det omgivende miljø. I arbejdet med at forstå de udfordringer, samfundet står over for, undersøger vi sammenhænge mellem årsager og effekter med henblik på at finde løsninger på disse udfordringer. Det er en af forskningens grundbetingelser, at vores viden hele tiden forbedres. Derfor arbejder vi i Terrestrisk Økologi kvantitativt, således at både resultater og den usikkerhed, der er omkring dem, kan fortælles videre til samfundet. 


Forskningsområderne kort fortalt

Kontakt

Stine Slotsbo

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Biologisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse handler om, hvordan nyttige organismer kan medvirke til at nedbringe virkningerne af skadelige organismer. Vi undersøger både, hvordan man, via den måde man dyrker på, kan forøge det naturligt forekommende antal af nytteorganismer, og hvordan man aktivt kan overføre nytteorganismer fra naturen til eksempelvis økologiske dyrkningssystemer

https://www.facebook.com/groups/435261116828882/

Kontakt

Insekter

Insekter er den mest artsrige gruppe af organismer i terrestriske økosystemer. De er vigtige som føde for andre organismer og for omsætningen af organisk materiale. For nogle af dem gælder, at de har samspil med andre arter, som ikke kan klare sig uden deres vært, og dermed ændrer økosystemet, så det bliver endnu mere artsrigt. Forskningen omfatter insekters afhængighed af deres økosystem, men også hvordan nogle arter via deres aktivitet påvirker de økosystemer, de findes i. Dette omfatter eksempelvis samspillet mellem bestøvere og planter, rovdyr og byttedyr og betydningen af myretuer for andre arters forekomst og trivsel.

Kontakt

Invasive arter

Invasive arter er arter, der ikke naturligt er kommet til Danmark og samtidig vurderes at være problematiske, når de spredes i den danske natur. I Terrestrisk Økologi undersøger vi, bl.a. via data fra naturovervågningsprogrammet, om udvalgte invasive arter ændrer deres forekomst i den danske natur. Derudover rådgiver vi Miljøstyrelsen om dyr og planter, der er invasive eller potentielt kan blive det i Danmark.

Kontakt

Jordfauna og økotoksikologi

Vores forskningen er både rettet mod påvirkningen af jordbundsorganismer og mod jordbundsorganismernes vigtige roller både i landbrugsøkosystemer og i naturlige økosystemer. Vi undersøger, hvordan arterne påvirkes af stress fra klimaændringer, kemikalier, nanomaterialer og mekanisk forstyrrelse alene og i kombination. Vi undersøger også jordbundsorganismernes vigtige betydning for omsætningen af organisk stof i økosystemerne og deres interaktion med mikroorganismer, planter og dyr.

Læs mere om vores Klimastress Lab

Kontakter

Marken og dens omgivelser

Forskningen undersøger, hvordan tilførsel af næringsstoffer og pesticider påvirker livet på marken og naturen omkring marken, fx hegn og grøfter. Ved tab af pesticider og næringsstoffer til omgivelserne påvirker dette både planter og dyr, der lever i nærheden af marker. Denne forskning vurderer både direkte effekter, effekter på fødegrundlag og effekter, der skyldes ophobning af giftstoffer i fødekæder.

Kontakt

Naturlige økosystemer

Naturlige økosystemer omfatter landjordens økosystemer, med størst fokus på de næringsfattige. Der forskes i, hvordan klimaændringer og nedfald af næringsstoffer påvirker samspillet mellem økosystemets stabilitet, arter og jordbundsprocesser. Vi undersøger ligeledes, hvordan forskellige typer af forvaltning både stabiliserer økosystemet og har effekter på samspillet mellem arterne og deres hyppighed og variation. I denne forskning indgår også, hvordan forvaltning kan være afgørende for, om nøgleorganismer trives eller ej.

Kontakt

Risikovurdering

Forskningen omfatter vurdering af skadelige effekter og sandsynligheden for, at effekterne forekommer, udvikling af kvantitativ risikovurdering og scenariebaseret modellering af risiko.   Forskningen danner basis for rådgivning inden for så forskellige områder som: effekter af nanomaterialer, genetisk modificerede organismer og konkurrence mellem honningbier og vilde bestøvere i naturen.

Kontakt

Ulande

Vi forsker i naturbeskyttelse, biodiversitet, bæredygtighed, biologisk skadedyrsbekæmpelse og påvirkning af miljøet i udviklingslande, især i Vestafrika. Vores forskning har fokus på at blive anvendt, fx ved 1) at plante træer til at bekæmpe nedbrydning, forbedre fødevarer og indkomstgrundlag og afbøde klimaændringer, 2) at undersøge den lokale befolknings indsigt og præferencer i forhold til ændringer i det naturlige miljø, baseret på deres erfaringer, 3) olieproduktion fra naturligt hjemmehørende frugttræer til brug i mad og kosmetik, 4) biologisk bekæmpelse af skadedyr i mango- og cashewplantager ved at bruge vævermyrer og 5) vedvarende organisk forurening og forurening fra tungmetaller i forbindelse med minedrift og håndtering af elektroniske affaldsprodukter. Forskningsprojekterne udføres i tæt samarbejde med afrikanske universiteter og lokalsamfund, der bor i studieområderne.

Kontakt

Planteinteraktioner og tilpasning

Planter er nøgleorganismer i både naturlige og forvaltede økosystemer. Planter påvirker deres omgivende organismer, således at de enten fremmer eller konkurrerer med deres nabosamfund. Vi studerer de grundlæggende processer i plante-plante og plante-miljø samspillet, bl.a. hvordan planters funktionelle egenskaber afgør udfaldet af samspillet, og hvordan planter kommunikerer med hinanden ved hjælp af kemiske signaler. Planters funktionelle og kemiske egenskaber er af stor betydning for, hvordan de interagerer med naboer, og hvordan de tilpasser sig deres lokale miljø., Vi undersøger, om naturlig variation i disse egenskaber hjælper planter med at tilpasse sig fremtidige miljø- og klimaændringer. At adressere og svare på disse grundlæggende forskningsspørgsmål er relevant for både anvendt forskning i grønne løsninger i landbruget samt for beskyttelse og forvaltning af naturlige økosystemer.

Læs mere: https://pure.au.dk/portal/en/projects/plant-competition(12ae7f48-31f1-43af-957a-632dc1bc92c4).html

Kontakt