Aarhus Universitets segl

Forskning i arktisk miljø

Presset på naturen og miljøet i Arktis er øget på grund af klimaændringer og øget interesse for råstofudvinding, skibstrafik og infrastrukturprojekter. Også i Grønland er der mange aktiviteter med blandt andet mineralefterforskning og mineprojekter. Arktisk Miljø hjælper myndighederne med at håndtere og minimere de miljømæssige konsekvenser baseret på forskning og en solid baggrundsviden om naturen og miljøet i Arktis/Grønland.

Vores forskning og rådgivning bygger på mere end 50 års virke i Grønland. Vi har en førende rolle inden for forskning og forskningsbaseret rådgivning i effekter af forurening og menneskelige forstyrrelser af naturen i Arktis. Alle påvirkninger skal forstås i kombination med klimaforandringer.

Vi forsker i arters habitatkrav, forurening, miljøeffekter og biodiversitet og samler viden i arealanalyser for at kortlægge vigtige naturområder og deres følsomhed. Vi undersøger, hvordan forskellige menneskelige aktiviteter, herunder særligt råstofudnyttelse, påvirker natur og miljø, og hvordan man kan minimere denne påvirkning.   

Vi yder rådgivning til grønlandske og danske myndigheder om natur- og miljøspørgsmål knyttet til blandt andet råstofaktiviteter og naturbeskyttelse i Arktis.

Vi deltager i internationalt forsknings- og rådgivningssamarbejde i Arktisk Råd og i EU. I den forbindelse har vi har ledende roller i programmet for monitering af biodiversitet og i projekter om bl.a. forskningsstationssamarbejde, invasive arter, minedrift og kystzonen.

Blandt vores kerneydelser er at opbygge generel viden om natur og miljø og forståelse af den økologiske dynamik i Grønland og Arktis med henblik på at vurdere sårbarhed og mulige påvirkninger og afværgeforanstaltninger i forbindelse med blandt andet råstofaktiviteter.


Forskningsområderne kort fortalt

Analyselaboratorium

Vi driver et laboratorium specialiseret i analyser af grundstoffer (primært spormetaller) og isotoper i miljøprøver. Laboratoriet er ISO 17025 akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK (akkreditering nr. 411), og akkrediteringen omfatter analyser for en række grundstoffer i biologisk materiale, sediment/jord, ferskvand og havvand. Akkrediteringen giver den højst mulige sikkerhed for korrektheden af prøvningsresultaterne. Det er et krav til myndighedsopgaver som laboratoriet udfører bl.a. i forbindelse med det danske Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA), det Arktiske Moniterings- og Assessment program (AMAP) og miljøovervågning ved mineområder i Grønland. Opgaverne i laboratoriet inkluderer både myndigheds- og forskningsopgaver. Vi har mange års erfaring med analyser af forskellige typer miljøprøver og laboratoriets resultater er gennem årene publiceret i talrige forskningspublikationer, videnskabelige rapporter og både nationale og internationale assessments. Mere information om laboratoriet kan læses her.

Kontakt

Arterne, økosystemerne og deres sårbarhed

Vi forsker i arters habitatkrav og økosystemers biodiversitet, og vi foretager arealanalyser for at kortlægge naturområders følsomhed og sårbarhed.

Kontakt

Olie i et arktisk miljø – forurening og miljøpåvirkninger

Vi rådgiver myndigheder i Grønland og Danmark, herunder primært Grønlands Selvstyre, om, hvilke miljøeffekter oliespild kan medføre, og hvordan aktiviteter og bekæmpelse af oliespild kan udføres, så risikoen for miljøet er mindst mulig. Vi har udarbejdet en lang række strategiske miljøvurderinger, som giver overblik over den foreliggende baggrundsviden om natur, miljø og brug af områderne. Disse strategiske miljøvurderinger indgik i de politiske beslutningsprocesser omkring olieefterforskning i Grønland og er benyttet af olieselskaberne, når de miljøvurderede deres aktiviteter (VVM-redegørelser). De strategiske miljøvurderinger er nu værdifulde ved miljøvurdering af andre aktiviteter.

En ny generation brændselsolier med lavt svovlindhold, Low Sulphur Fuel Oil (LSFO), er under udvikling for at kunne efterleve nye internationale IMO-krav om reduktion af emissionen af svovl. Vi holder os ajour med disse nye olier og gennemfører forskning omkring bekæmpelsesmuligheder og miljøeffekter.

Kontakt

Læs mere om nogle af vores projekter:  Regionale baggrundsundersøgelser, Environment & Oil Spill Response

Miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland

Vi rådgiver om miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland for at opbygge generel viden om natur og miljø og forstå den økologiske dynamik i Grønland og Arktis med henblik på at vurdere sårbarhed og mulig påvirkning fra råstofaktiviteter. Denne viden samles og opsummeres i de strategiske miljøvurderinger (SMV), der også identificerer væsentlige mangler og usikkerheder i den viden, der skal bruges til at regulere fx olieaktiviteter.

Kontakt

Internationalt samarbejde

Vores forskning og rådgivning omkring arter og økosystemer og deres sårbarhed bygger på mere end 45 års virke i Grønland. Viden om økosystemernes og biodiversitetens tilstand og følsomhed i Grønland er blandt andet vigtig for forskeres og myndigheders internationale samarbejde om en bæredygtig udvikling i regionen, fx under Arktisk Råd, hvor vore forskere i nogle sammenhænge er ledende, og vi deltager også i andre internationale fora. Herunder et par af vores samarbejdspartnere:

Kontakt