Aarhus Universitets segl

Nordsø I havvindmøllepark

Hovedkonklusioner

Det overordnede formål med Nordsø I er at foretage offshore-undersøgelser af fugle, flagermus og havpattedyr i områder af Nordsøen. Projektet er opdelt i tre work packages (WPs) omhandlende fugle, flagermus og havpattedyr.

Fugle

WP’en om fugle har til formål at indhente oplysninger om antallet af fugle og deres udbredelse i Nordsø I-undersøgelsesområdet. En kombination af eksisterende data og data indsamlet under programmet vil tilvejebringe oplysninger om fuglenes udbredelse, antal og bevægelser inden for og omkring området. Havvindmøllers indvirkning på fuglearter kan grupperes i to hovedkategorier:

  • Fugle, der enten søger føde eller migrerer i nærheden af havvindmølleparker, kan ændre udbredelse og/eller adfærd i forhold til tilstedeværelsen af havvindmølleparken og/eller kollidere med møller eller andre strukturer i forbindelse med opførelsen.
  • Fugle kan udvise en umiddelbar reaktion på infrastrukturudviklingen i form af rumlige ændringer i deres udbredelse og/eller kollisionsdødelighed. Disse umiddelbare effekter kan have langsigtede virkninger på bestandsniveauet.

Flagermus

WP’en om flagermus har følgende formål:

  • Identifikation af flagermusarter, der kan forekomme i undersøgelsesområdet med særligt fokus på videnskabelige peer-reviewed publikationer om havvindmølleparkers påvirkninger af flagermus og viden om de grundlæggende forhold for flagermuspopulationer, der er relevante for undersøgelsesområdet. Dette omfatter egne data indsamlet i Nordsø I-projektet og data fra andre nyere havvindmølleprojekter i Nordsøen, såfremt disse er tilgængelige.
  • Passiv akustisk overvågning af flagermus med ultralydsdetektorer i og omkring projektområdet på bøjer og på landbaserede stationer for at identificere potentielle migrationsruter for flagermus i og nær projektområdet.
  • Identifikation af registrerede flagermus til arts- eller slægtsniveau, kvantificering af den tidsmæssige og rumlige variation i flagermusantallet, det sæsonbestemte antal og aktivitet.
  • Overvågning af baggrundsstøjniveauer for at kvantificere detekterbarheden af flagermus med de akustiske detektorer i projektområdet.

Havpattedyr

WP’en om havpattedyr har til formål at gennemføre en basisundersøgelse af havpattedyr baseret på både feltundersøgelser og eksisterende tilgængelige oplysninger om deres forekomst i og omkring Nordsø I-undersøgelsesområdet.

Derudover vil projektet på baggrund af de indhentede oplysninger omfatte en beskrivelse af havpattedyrarterne og deres udbredelse og bevægelser i undersøgelsesområdet. Indberetningen omfatter også beskrivelser af havpattedyrs migrationsruter i og omkring undersøgelsesområdet og deres potentielle eksponering for undervandsstøj og vibrationer.

Kontakter