Aarhus Universitets segl

Om GTM

Formål med GTM

Formålet med Center for Green Transition and Marine Ecology er at:

  • Følge udviklingen af to energiøer i Nordsøen.
  • Undersøge hvordan havvindmølleparkers fysiske ændringer af havbundens levesteder påvirker biodiversiteten, og hvordan en sådan succession forløber i årene, efter at en møllepark er sat i drift.
  • Forstå hvilke konsekvenser tilstedeværelse af havvindmøller kan have for fuglebestande i de danske farvande.
  • Måle effekten af nye offshore mølleparker på havpattedyr, herunder i hvilket omfang mølleparkerne påvirker fødetilgængeligheden og mængden af undervandsstøj, samt i hvilket omfang de berørte områder er vigtige for havpattedyrene.
  • Indhente større viden om flagermustræk og fourageringsadfærd over de danske farvande, så påvirkning på dødelighed og forringet bevaringsstatus for flagermusbestande ved etablering af havvindmølleparker kan kalkuleres.
  • Kortlægge udvalgte nøgle- og beskyttede fiskearters fordeling i dansk farvand samt deres gyde-, opvækst- og fourageringsområder og vigtige migrationsruter.
  • Forbedre vores forståelse for konsekvenserne ved ændringer i hydrodynamikken ved stor-skala udbygning af havvind i danske farvande.
  • Opnå en dybdegående kortlægning og miljørisikovurdering af potentielle afledte miljøeffekter fra CO2 neutrale brændstoffer.