Aarhus Universitets segl

Gældende tekniske anvisninger

Gældende tekniske anvisninger

1-10

TA nr. Titel

M01

Indsamling af vand- og planktonprøver i felten
version 1 - gyldig fra 23.04.2019

M02 Vandkemi
version 1 - gyldig fra 16.03.2018
M03 CTD måling
version 2 - gyldig fra 24.02.2014
M04 Ilt i vandsøjlen
version 3 - gyldig fra 26.06.2017
M05 Fluorescens
version 1 - gyldig fra 27.01.2014 
M06 Lyssvækkelse
version 3 - gyldig fra 04.06.2015
M07 Klorofyl a koncentration
version 2 - gyldig fra 21.01.2014
M08 Primærproduktion
version 2 - gyldig fra 27.05.2015
M09 Fytoplankton
version 4 - gyldig fra 07.04.2017
M10 Mikrozooplankton
version 2 - gyldig fra 07.04.2017

11-20

M11 Mesozooplankton
version 1 - gyldig fra 19.01.2016
M12 Makroalger på kystnær hårdbund
Bilag 6.1 Feltskema for algeundersøgelser (Word-fil)
version 3 - gyldig fra 10.12.2014
M13 Kortlægning af bundvegetation på vadeflader
version 2 - gyldig fra 01.01.2021
M14 Makroalger og hårdbundsfauna på sten- og boblerev
version 1 - gyldig fra 08.02.2018
M15 Artsovervågning af marsvin
version 2 - gyldig fra 24.10.2018
M16 Artsovervågning af sæler
version 2 - gyldig fra 04.01.2018
M17

Fauna på kystnær hårdbund
version 2 -gyldig fra 11.08.2017
Bilag 6.1 Feltskema for hårdbundsfauna i åbne farvande (Excel-fil)
Bilag: Udvalgt bestemmelseslitteratur til hårdbundsfauna
Bilag: Kystnær_HårdBundsFauna_DataOverførsel_2017 (Excel-fil)

M18 Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund
version 3.1 - gyldig fra 07.12.2022
M19 Blødbundsfauna
version 3 - gyldig fra 19.10.2020
M20 Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af naturtypen kystlaguner i Natura 2000-områder
version 1 - gyldig fra 16.08.2012

21-30

TA nr. Titel
M21 Filtrerende organismer
version 1 - gyldig fra 14.06.2013
M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger
version 2 - gyldig fra 12.10.2017
M23 Næringsstoffer i sediment
version 2.1 - gyldig fra 17.11.2022
M24 Miljøfarlige stoffer i sediment
version 2 - gyldig fra 06.10.2017
M25 Miljøfarlige stoffer i fisk
version 2.1 - gyldig fra 14.11.2022
M26 Biologisk effektmonitering i fisk
Bilag 6.6 Skema til undersøgelse af effekter i ålekvabbe (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 04.10.2013
M27 Imposex og intersex i havsnegle
Bilag 6.1 Skema til bestemmelse af imposex i konksnegle (Word-fil)
Bilag 6.2 Skema til bestemmelse af intersex i almindelig strandsnegl (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 01.11.2013
M28

Biologisk effektmonitering i muslinger
version 2 - gyldig fra 03.10.2013

M29

Marint affald
version 3 - gyldig fra 18.03.2022

M30 Ikke-hjemmehørende marine arter
version 1 - gyldig fra 13.06.2017

31 og frem

TA nr. Titel
M31 Spæklagets tykkelse hos danske marsvin og sæler
version 1 - gyldig fra 15.08.2018
M32

Kontinuerlig undervandsstøj
version 1 - gyldig fra 13.03.2019

M33

Indrapportering af impulsstøj
Bilag 4.2 Skemaer (Word-fil)  
version 1 - gyldig fra 09.06.2020
Appendix 4.2, templates (Word)

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

  • DT03 - Planteplankton og dyreplankton v.2
  • DN01 - Naturdata v.2.1
  • Arkiv af udgåede versioner

Marine datatekniske anvisninger

Gælder kun for det marine område:

  • DM01 - Marin vandkemi og feltmålinger
  • DM02 - Marin vegetation
  • DM04 - Marin biologisk effektmonitering og MFS i biota og sediment
  • DM05 - Marin blødbundsfauna

Evt. spørgsmål vedrørende de tekniske anvisninger for marin overvågning bedes rettet til Jens Würgler Hansen