Aarhus Universitets segl

Gældende tekniske anvisninger

De tekniske anvisninger beskriver metoder til at undersøge og overvåge havmiljøet og er udarbejdet for Miljøstyrelsen af det marine fagdatacenter. Spørgsmål omkring de tekniske anvisninger kan rettes til forfattere for de enkelte anvisninger. Forfatternavnene er angivet på anvisningens sidehoved.

TA i nummerorden

Nr. Titel

M01

Indsamling af vand- og planktonprøver i felten
version 1 - gyldig fra 23.04.2019

M02 Vandkemi
version 1 - gyldig fra 16.03.2018
M03 CTD måling
version 2 - gyldig fra 24.02.2014
M04 Ilt i vandsøjlen
version 3 - gyldig fra 26.06.2017
M05 Fluorescens
version 1 - gyldig fra 27.01.2014 
M06 Lyssvækkelse
version 3 - gyldig fra 04.06.2015
M07 Klorofyl a koncentration
version 2 - gyldig fra 21.01.2014
M08 Primærproduktion
version 2 - gyldig fra 27.05.2015
M09 Fytoplankton
version 5 - gyldig fra 19.04.2024
M10 Mikrozooplankton
version 2 - gyldig fra 07.04.2017
M11 Mesozooplankton
version 1 - gyldig fra 19.01.2016
M12 Makroalger på kystnær hårdbund
Bilag 6.1 Feltskema for algeundersøgelser (Word-fil)
version 3 - gyldig fra 10.12.2014
M13 Kortlægning af bundvegetation på vadeflader
version 2 - gyldig fra 01.01.2021
M14 Makroalger og hårdbundsfauna på sten- og boblerev
version 1 - gyldig fra 08.02.2018
M15 Artsovervågning af marsvin
version 2 - gyldig fra 24.10.2018
M16 Artsovervågning af sæler
version 2 - gyldig fra 04.01.2018
M17

Fauna på kystnær hårdbund
version 2 -gyldig fra 11.08.2017
Bilag 6.1 Feltskema for hårdbundsfauna i åbne farvande (Excel-fil)
Bilag: Udvalgt bestemmelseslitteratur til hårdbundsfauna
Bilag: Kystnær_HårdBundsFauna_DataOverførsel_2017 (Excel-fil)

M18 Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund
version 3.1 - gyldig fra 07.12.2022
M19 Blødbundsfauna
version 3 - gyldig fra 19.10.2020
M20 Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af naturtypen kystlaguner i Natura 2000-områder
version 1 - gyldig fra 16.08.2012
M21 Filtrerende organismer
version 1 - gyldig fra 14.06.2013
M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger
version 2 - gyldig fra 12.10.2017
M23 Næringsstoffer i sediment
version 2.1 - gyldig fra 17.11.2022
M24 Miljøfarlige stoffer i sediment
version 2 - gyldig fra 06.10.2017
M25 Miljøfarlige stoffer i fisk
version 2.1 - gyldig fra 14.11.2022
M26 Biologisk effektmonitering i fisk
Bilag 6.6 Skema til undersøgelse af effekter i ålekvabbe (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 04.10.2013
M27 Imposex og intersex i havsnegle
Bilag 6.1 Skema til bestemmelse af imposex i konksnegle (Word-fil)
Bilag 6.2 Skema til bestemmelse af intersex i almindelig strandsnegl (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 01.11.2013
M28

Biologisk effektmonitering i muslinger
version 2 - gyldig fra 03.10.2013

M29

Overvågning af marint affald på danske strande
version 3 - gyldig fra 18.03.2022

M30 Ikke-hjemmehørende marine arter
version 1 - gyldig fra 13.06.2017
M31 Spæklagets tykkelse hos danske marsvin og sæler
version 1 - gyldig fra 15.08.2018
M32

Kontinuerlig undervandsstøj
version 1 - gyldig fra 13.03.2019

M33

Indrapportering af impulsstøj
Bilag 4.2 Skemaer (Word-fil)  
version 1 - gyldig fra 09.06.2020
Appendix 4.2, templates (Word)

M34

Undersøgelser af marint affald indtaget af mallemukker i danske farvande
version 1 - gyldig fra 01.01.2022

TA i alfabetisk orden

Nr.

Titel

M15

Artsovervågning af marsvin
version 2 - gyldig fra 24.10.2018

M16

Artsovervågning af sæler
version 2 - gyldig fra 04.01.2018

M26

Biologisk effektmonitering i fisk
Bilag 6.6 Skema til undersøgelse af effekter i ålekvabbe (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 04.10.2013

M28

Biologisk effektmonitering i muslinger
version 2 - gyldig fra 03.10.2013

M19

Blødbundsfauna
version 3 - gyldig fra 19.10.2020

M03

CTD måling
version 2 - gyldig fra 24.02.2014

M20

Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af naturtypen kystlaguner i Natura 2000-områder
version 1 - gyldig fra 16.08.2012

M17

Fauna på kystnær hårdbund
version 2 -gyldig fra 11.08.2017
Bilag 6.1 Feltskema for hårdbundsfauna i åbne farvande (Excel-fil)
Bilag: Udvalgt bestemmelseslitteratur til hårdbundsfauna
Bilag: Kystnær_HårdBundsFauna_DataOverførsel_2017 (Excel-fil)

M21

Filtrerende organismer
version 1 - gyldig fra 14.06.2013

M05

Fluorescens
version 1 - gyldig fra 27.01.2014 

M09

Fytoplankton
version 5 - gyldig fra 19.04.2024

M30

Ikke-hjemmehørende marine arter
version 1 - gyldig fra 13.06.2017

M04

Ilt i vandsøjlen
version 3 - gyldig fra 26.06.2017

M27

Imposex og intersex i havsnegle
Bilag 6.1 Skema til bestemmelse af imposex i konksnegle (Word-fil)
Bilag 6.2 Skema til bestemmelse af intersex i almindelig strandsnegl (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 01.11.2013

M33

Indrapportering af impulsstøj
Bilag 4.2 Skemaer (Word-fil)  
version 1 - gyldig fra 09.06.2020
Appendix 4.2, templates (Word)

M01

Indsamling af vand- og planktonprøver i felten
version 1 - gyldig fra 23.04.2019

M07

Klorofyl a koncentration
version 2 - gyldig fra 21.01.2014

M32

Kontinuerlig undervandsstøj
version 1 - gyldig fra 13.03.2019

M13

Kortlægning af bundvegetation på vadeflader
version 2 - gyldig fra 01.01.2021

M06

Lyssvækkelse
version 3 - gyldig fra 04.06.2015

M14

Makroalger og hårdbundsfauna på sten- og boblerev
version 1 - gyldig fra 08.02.2018

M12

Makroalger på kystnær hårdbund
Bilag 6.1 Feltskema for algeundersøgelser (Word-fil)
version 3 - gyldig fra 10.12.2014

M11

Mesozooplankton
version 1 - gyldig fra 19.01.2016

M10

Mikrozooplankton
version 2 - gyldig fra 07.04.2017

M25

Miljøfarlige stoffer i fisk
version 2.1 - gyldig fra 14.11.2022

M22

Miljøfarlige stoffer i muslinger
version 2 - gyldig fra 12.10.2017

M24

Miljøfarlige stoffer i sediment
version 2 - gyldig fra 06.10.2017

M23

Næringsstoffer i sediment
version 2.1 - gyldig fra 17.11.2022

M29

Overvågning af marint affald på danske strande
version 3 - gyldig fra 18.03.2022

M08

Primærproduktion
version 2 - gyldig fra 27.05.2015

M31

Spæklagets tykkelse hos danske marsvin og sæler
version 1 - gyldig fra 15.08.2018

M34 Undersøgelser af marint affald indtaget af mallemukker i danske farvande
version 1 - gyldig fra 01.01.2022

M02

Vandkemi
version 1 - gyldig fra 16.03.2018

M18

Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund
version 3.1 - gyldig fra 07.12.2022

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

Datatekniske anvisninger er under flytning til ny placering hos MST - se de enkelte delprogrammer (findes nederst på siden - og dernæst links til datatekniske anvisninger igen nederst på respektive side).

Marine datatekniske anvisninger

Gælder kun for det marine område:

  • DM01 - Marin vandkemi og feltmålinger (dokument ligger hos MST)
  • DM02 - Makroalger og hårdbundsfauna (dokument ligger hos MST)
  • DM03 - Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund (dokument ligger hos MST)
  • DM04 - Marin biologisk effektmonitering og MFS i biota og sediment
  • DM05 - Marin blødbundsfauna (dokumentet ligger hos MST)
  • DM06 - Næringsstoffer i marint sediment (dokument ligger hos MST)
  • DM07 - Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i marint sediment (dokument ligger hos MST)
  • DM08 - Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i marine muslinger og fisk (dokument ligger hos MST)

Datatekniske anvisninger er under flytning til ny placering hos MST - se via linket her (nederst på siden under datatekniske anvisninger).

Mere generelle spørgsmål omkring de marine tekniske anvisninger kan stilles til:

Tip for søgning

Kan du ikke finde det, du leder efter? åben alt på plusserne. Tryk CTRL+F og en søgemulighed fremkommer - oftest nederst til venstre på skærmen.