Aarhus Universitets segl

Ændringer i rødlistekategorier

Ændringer i rødlistekategorier fra Rødliste 2010 til Rødliste 2019

I Tabel 2 ses alle vurderinger i Rødliste 2010 (2003-2011) og Rødliste 2019 (2014-2019). Tabellen omfatter alle 13.276 arter i Rødliste 2019 og dermed både arter med uændret kategori og arter, der har skiftet til en mere eller mindre truet kategori (se afsnit om kategoriskift her). Den omfatter således både kategoriskifte, der afspejler reelle ændringer i hvor truede arterne er, men også kategoriskifte, der skyldes andre forhold (fx taksonomiske ændringer eller forbedret datagrundlag). Tabel 3 viser kun de ændringer eksperterne har vurderet som helt eller delvist reelle (dvs. hvis mindst én af de angivne årsager til ændring i kategori er reel ændring i artens status i naturen).

Af tabellerne fremgår at sammenlagt 1.741 arter har skiftet kategori, fx fra livskraftig (LC) til næsten truet (NT) (Tabel 2) og heraf vurderer eksperterne at 471 arter reelt er blevet mere eller mindre truet i perioden (Tabel 3). Der er 951 arter, der er vurderet til at være mere truet i Rødliste 2019 end i Rødliste 2010, hvoraf de 355 er reelle ændringer (røde tal i Tabel 3). Det gælder eksempelvis planten rank viol (Viola persicifolia), og fuglen karmindompap, der begge har ændret status fra sårbar (VU) til truet (EN) i perioden. 

Tilsvarende er 790 arter vurderet til at være mindre truet i perioden 2014-2019 end i perioden 2003-2010, hvoraf 116 er reelle ændringer (grønne tal i Tabel 3). Det gælder eksempelvis dagsommerfuglene kejserkåbe og det hvide w, der begge har ændret status fra truet (EN) til livskraftig (LC) fra Rødliste 2010 til Rødliste 2019. 

Tabel 2. Krydstabel over rødlistekategorier for alle arter i Rødliste 2019 og Rødliste 2010. RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, DD: utilstrækkelige data, LC: livskraftig, NA: ikke relevant og NE: ikke vurderet. ”Ikke behandlet” angiver arter, der ikke blev behandlet i 2010 eller 2019. De grå celler på tværs i tabellen angiver arter, der ikke har skiftet kategori mellem de to vurderingsrunder. Tal over de grå celler viser arter, der har fået en mere truet vurdering i 2019 end 2010, mens tal under de grå celler (i de første 7 rækker) viser arter med en mindre truet vurdering i 2019. Kategoriskift kan være reelle ændringer i hvor truede arterne er, men kan også skyldes andre forhold, fx taksonomiske ændringer eller forbedret datagrundlag. Da denne tabel er en sammenligning af rødlisterunder, vil den først blive opdateret ved afslutningen af vurderingsperiode 2020-2030.

Opgørelserne i dette afsnit er fra Rødliste 2019 og opdateres først ved afslutningen af vurderingsperiode 2020-2030.

Tabel 3. Krydstabel over rødlistekategorier i Rødliste 2019 og Rødliste 2010, hvor eksperten har vurderet, at kategorierne er reelt sammenlignelige mellem årene. Signaturforklaringen følger Tabel 2. Da denne tabel er en sammenligning af rødlisterunder, vil den først blive opdateret ved afslutningen af vurderingsperiode 2020-2030.

Rank viol / Foto: Peter Wind ©Rank viol (Viola persicifolia) er et eksempel på en art, der er vurderet mere truet i Rødliste 2019 (truet, EN) end i Rødliste 2010 (sårbar, VU). Arten vokser på let skygget, vekslende våd, svagt sur til alkalisk, overvejende næringsfattig jordbund i kalkkær, ferske enge og i randen af pilekrat. Arten vurderes at være i tilbagegang. Således fandtes den på 10 lokaliteter i 2009 mod nu 8 lokaliteter fordelt på 7 ruder jf. Atlas Flora Danica og hertil kommer, at dens voksesteder forringes. Rank viol forekommer nu på én lokalitet ved Randers i Jylland og én på Bornholm, mens de resterende forekomster findes på Sjælland.
Foto: Peter Wind ©