Aarhus Universitets segl

Naturtilstand i Natura 2000 områderne

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har med støtte fra Naturstyrelsen udviklet et system til tilstandsvurdering af habitatnaturen i Natura 2000-områderne. Systemet omfatter:

DMU-rapport 735 "Naturtilstand i habitatområderne. Habitatdirektivets lysåbne naturtyper" giver en detaljeret indføring i hele metoden, samt en oversigt over naturtilstanden efter første kortlægningsrunde.

Natura 2000 er fællesbetegnelsen for EU's to naturdirektiver, Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande og der er et krav om aktiv forvaltning i Natura 2000-områderne. Staten har udpeget 252 Habitatområder, hver med et udpegningsgrundlag af truede naturtyper og arter på Habitatdirektivets bilagslister. For hvert område skal der udarbejdes en naturplan, der skal sikre gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget. Staten fastsætter mål og retningslinjer for indsatsen i områderne og kommunerne udarbejder konkrete handleplaner for de enkelte arealer.

Kortlægning af Habitatnatur

I felten afgrænses og identificeres naturtyperne, og der registreres oplysninger om struktur og artsindhold på arealerne. Strukturindikatorerne dækker hele arealet, og i et dokumentationsfelt (cirkel med 5 m radius) indsamles en fuldstændig liste over plantearter. Planterne er velegnede indikatorer for store dele af naturindholdet, da de er lette at identificere og deres sammensætning afspejler vilkårene på det konkrete areal.

På Fagdatacenter for Biodiversitets hjemmeside finder du links til den tekniske anvisning, et feltskema til registrering af struktur og arter, samt en nøgle og beskrivelse af habitatnaturtyperne

Læs mere…

Beregning af naturtilstand

Ud fra strukturindikatorerne beregnes et strukturindeks og tilsvarende beregnes et artsindeks ud fra artslisten i dokumentationsfeltet. Hver især fortæller de to indeks noget om de aktuelle livsvilkår, og den seneste historie på arealet. Naturtilstanden er en sammenvejning af de to indeks. Alle tre indeks er værdier mellem 0 og 1, hvor 1 er den bedste naturtilstand og 0 er den ringeste. Skalaen inddeles i fem naturtilstandsklasser, svarende til Vandrammedirektivets fem økologiske tilstandsklasser:

   I   Høj naturtilstand

   II  God naturtilstand

   III  Moderat naturtilstand

   IV  Ringe naturtilstand

   V   Dårlig naturtilstand

hvor de to grønne tilstandsklasser I og II, med naturtilstandsindeks over 0,6, svarer til Habitatdirektivets krav til gunstig bevaringsstatus, hvis naturtypens tilstand opretholdes i overskuelig fremtid.

Se publikationen: Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer