Aarhus Universitets segl

Oil spill sensitivity atlas

Oliespildsfølsomhedsatlas for de grønlandske kyst- og havområder

Hvis der skulle ske et stort olispild i grønlandsk farvand, er der behov for at vide, hvilke områder der er særligt følsomme, således beredskabet har noget at prioritere efter. Det kan være områder, hvor havfugle eller sæler yngler i store koncentrationer, gydeområder for fisk, fangstområder for lokalbefolkningen, steder med arkæologiske levn, eller blot kyststrækninger, hvor geologien vil gøre en oprydning af strandet olie meget vanskelig. Der er også behov for at vide, hvor et skib, der lækker olie, kan bugseres sikkert i land og samtidig gøre mindst mulig skade på miljøet.

For at gøre denne viden tilgængelig for oliespildsberedskabet i Grønland, har DCE i perioden 2000-2022 udarbejdet syv atlas for oliespildsfølsomhed, der tilsammen dækker alle kyst- og havområder i Grønland, på nær den nordligste del. Atlas-serien er blevet til mens der foregik olieefterforskning i de grønlandske havområder, og arbejdet er finansieret af Miljøstyrelsen for Råstoffer, Grønlands Selvstyre (og dennes forgængere). Selvom offshore olieefterforskning i Grønland i dag er blevet indstillet, forbliver atlas-serien relevant, særligt i lyset af de øgede muligheder for skibstrafik i et fremtidigt Arktis med mindre havis.

I de enkelte atlas er kystlinjen klippet op i segmenter af ca. 50 km længde, og det åbne hav opdelt i en række mindre områder. For hvert kystsegment og havområde er der beregnet et oliespildsfølsomhedsindeks baseret på den lokale forekomst af biologiske ressourcer (fugle, fisk, havpattedyr), humane interesser (jagt, fiskeri, turisme, bosættelse), kulturhistoriske levn, beskyttede områder, kystmorfologi, eksponering, havis mm. Ud fra indeksets størrelse er kystsegmenterne og havområderne efterfølgende rangeret i de operationelle oliespildsfølsomhedskategorier lav, mellem, høj og ekstrem. Resultaterne er afbildet på detaljerede kort, der udover følsomhedsrangeringen også viser ikoner for de forekomster, der bidrager mest til følsomheden, og er ledsaget af detaljerede beskrivelser af forekomsterne. En anden serie kort viser elementer af betydning for beredskabslogistikken (ankerpladser, landingspladser for fly, oplagte steder til flydespærringer, ”safehavens”, kystens beskaffenhed, mm), og disse kort er ledsaget af beskrivelser af lokale adgangsforhold og egnede oliebekæmpelsesmetoder.

De enkelte atlas kan downloades som pdf-filer, og der er i disse en række knapper, der gør det muligt hurtigt at navigere mellem kortbladene og beskrivelserne. De er dog primært tiltænkt at blive printet og stå som bøger på relevante fartøjer/institutioner i beredskabet, så de også kan anvendes i en skarp situation uden adgang til digitale medier. Inden for den nærmeste fremtid vil hovedresultaterne fra den samlede atlas-serie blive tilgængelige på WebGIS-portalen NatureMap.

Atlas områder

Publikationer


No. 495: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for Northeast Greenland (71º-81.5º N). Clausen, D.S., Boertmann, D, Johansen, K.L., Potter, S., Myrup, M., Zinglersen, K.B & Mosbech, A. 2022. – Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 495.
Summary | Eqikkaaneq | Sammenfatning | Report (105,70 MB)

No. 492: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for Southeast Greenland (56º-71º N). Johansen, K.L., Boertmann, D., Clausen, D.S., Kyhn, L., Potter, S., Myrup, M., Zinglersen, K.B. & Mosbech, A. 2022. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 492.
Summary | Eqikkaaneq | Sammenfatning | Report (129,41 MB) 


­No 196. Environmental oil spill sensitivity atlas for the Northwest Greenland (75°-77° N) coastal zone.  Clausen, D.S., Mosbech, A., Boertmann, D., Johansen, K.L., Nymand, J., Potter, S. & Myrup, M. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 160 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 196.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (41,57 MB)

Nr. 44: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland (68°-72° N) Coastal Zone, 2nd revised edition. Clausen, D., Johansen, K.L., Mosbech, A., Boertmann, D. & Wegeberg, S. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 498 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 44.
Summary | Resume | Hele rapporten i pdf-format (38,44 MB)


No. 828: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the Northern West Greenland (72°-75° N) Coastal Zone. Stjernholm, M., Boertmann, D., Mosbech, A., Nymand, J., Merkel, F., Myrup, M., Siegstad, H., Clausen, D. & Potter, S. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 210 pp. – NERI Technical Report No. 828. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (10,2 MB).

Nr. 492: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the South Greenland Coastal Zone - between 56°30' N and 62° N. Mosbech, A., Boertmann, D., Olsen, B.Ø., Olsvig, S., von Platen, F., Buch, E., Hansen, K.Q., Rasch, M., Nielsen, N., Møller, H.S., Potter, S., Andreasen, C., Berglund, J. & Myrup, M., 2004. Summary | Full report in pdf format Acrobat Reader 6 (102,704 kB).


Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland Coastal Zone (62°-68° N) Coastal Zone. Stjernholm, M., Boertmann, D., Mosbech, A., Nymand, J., Merkel, F., Myrup, M., Siegstad, H., Clausen, D. & Potter, S. 2000. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark.  Chapter 1-8 | Chapter 9 -16 in PDF-format (10,2 MB).